Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Roma 1:1-32

1  Si Pablo, ulipon+ ni Jesu-Kristo ug gitawag+ aron mahimong apostol,+ gilain alang sa maayong balita sa Diyos,+  nga iyang gisaad kanhi pinaagi sa iyang mga manalagna+ diha sa balaang Kasulatan,  mahitungod sa iyang Anak, kinsa naggikan sa binhi ni David+ sumala sa unod,+  apan kinsa uban sa gahom+ gipahayag nga Anak sa Diyos+ sumala sa espiritu+ sa pagkabalaan pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa mga patay+—oo, si Jesu-Kristo nga atong Ginoo,  nga pinaagi kaniya kami nakadawat ug dili-takos nga kalulot+ ug pagkaapostol+ aron adunay pagkamasinugtanon sa pagtuo taliwala sa tanang kanasoran+ tungod sa iyang ngalan,  diin taliwala nianang mga nasora kamo usab mao ang gitawag aron maiya ni Jesu-Kristo—  ngadto sa tanan nga anaa sa Roma ingong mga hinigugma sa Diyos, nga gitawag+ aron mahimong mga balaan:+ Hinaot nga kamo adunay dili-takos nga kalulot ug kalinaw+ gikan sa Diyos nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Kristo.+  Una sa tanan, ako nagpasalamat+ sa akong Diyos pinaagi ni Jesu-Kristo mahitungod kaninyong tanan, tungod kay ang inyong pagtuo gihisgotan+ lukop sa tibuok kalibotan.  Kay ang Diyos, nga akong gihatagan ug sagradong pag-alagad uban sa akong espiritu maylabot sa maayong balita bahin sa iyang Anak, mao ang akong saksi+ kon sa unsang paagi sa walay hunong ako naghisgot kanunay kaninyo sa akong mga pag-ampo,+ 10  nga nagpakiluoy nga kon mahimo ako unta karon sa kataposan mahinayon na pinaagi sa kabubut-on+ sa Diyos sa pag-anha kaninyo. 11  Kay ako nangandoy sa pagpakigkita kaninyo,+ aron ako makahatag kaninyo ug espirituwal nga gasa+ aron mapalig-on kamo; 12  o, labi pang maayo, aron adunay pagdinasigay+ sa inyong taliwala, pinaagi sa pagtuo sa tagsatagsa,+ sa inyo ug sa akoa. 13  Apan dili ko buot nga kamo dili mahibalo, mga igsoon,+ nga sa makadaghan ako naglaraw sa pag-anha kaninyo,+ apan ako nababagan hangtod karon, aron ako makabaton usab ug pipila ka bunga+ diha kaninyo nga sama sa uban pang kanasoran. 14  Ngadto sa mga Grego ug sa mga Barbaro, sa mga maalamon+ ug sa mga walay salabotan ako utangan: 15  busa ako may kaikag nga ipahayag usab ang maayong balita+ kaninyo diha sa Roma.+ 16  Kay wala ko ikaulaw+ ang maayong balita; kini, sa pagkatinuod, gahom sa Diyos+ alang sa kaluwasan sa matag usa nga may pagtuo,+ una ngadto sa Hudiyo+ ug usab ngadto sa Grego;+ 17  kay diha niini gipadayag ang pagkamatarong sa Diyos+ tungod sa pagtuo+ ug nganha sa pagtuo, ingon sa nahisulat: “Apan ang matarong—pinaagi sa pagtuo siya mabuhi.”+ 18  Kay ang kapungot sa Diyos+ gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkadili-diyosnon ug pagkadili-matarong+ sa mga tawo nga nagsugpo sa kamatuoran+ sa dili-matarong nga paagi,+ 19  tungod kay ang arang mahibaloan bahin sa Diyos dayag taliwala nila,+ kay kini gipadayag man sa Diyos kanila.+ 20  Kay ang iyang dili-makita+ nga mga hiyas, nga mao ang iyang walay kataposang gahom+ ug pagka-Diyos,+ tin-awng makita sukad sa paglalang sa kalibotan padayon,+ tungod kay kini sila maila pinaagi sa mga butang nga gihimo,+ mao nga sila walay ikapangatarongan;+ 21  tungod kay, bisan tuod sila nakaila sa Diyos, wala sila maghimaya kaniya ingon nga Diyos ni sila nagpasalamat kaniya,+ kondili sila nahimong walay buot+ sa ilang mga pangatarongan ug ang ilang dili-makinaadmanong kasingkasing mingitngit.+ 22  Bisan tuod nangangkon nga sila maalamon, sila nahimong buangbuang+ 23  ug ang himaya+ sa Diyos nga dili-madunoton gihimo nga sama sa larawan+ sa tawong madunoton ug sa mga langgam ug sa upat-ug-tiil nga mga linalang ug sa nagkamang nga mga linalang.+ 24  Busa ang Diyos, sa pagpahiuyon sa mga tinguha sa ilang mga kasingkasing, nagtugyan kanila sa kahugawan,+ aron ang ilang mga lawas+ mapakaulawan sa ilang taliwala,+ 25  bisan kadtong kinsa nagbaylo sa kamatuoran+ sa Diyos alang sa bakak+ ug nagsimba ug naghatag ug sagradong pag-alagad sa linalang inay kay sa Usa nga naglalang, kinsa dalayegon hangtod sa kahangtoran. Amen. 26  Mao nga ang Diyos nagtugyan kanila sa makauulawng seksuwal nga mga gana,+ kay ang ilang mga babaye nag-usab sa ilang kinaiyanhong gamit ngadto nianang sukwahi sa kinaiyahan;+ 27  ug sa ingon usab bisan ang mga lalaki mibiya sa kinaiyanhong paggamit sa babaye+ ug nanag-uros-uros sa ilang kaulag sa usag usa, mga lalaki sa mga lalaki,+ nga nagabuhat sa kon unsay malaw-ay+ ug nagadawat diha sa ilang kaugalingon sa bug-os nga bayad,+ nga angay sa ilang sayop.+ 28  Ug sanglit sila wala mouyon nga ilhon ang Diyos sumala sa tukmang kahibalo,+ ang Diyos nagtugyan kanila ngadto sa dili-inuyonan nga kahimtang sa panghunahuna,+ sa pagbuhat sa mga butang nga dili angay,+ 29  sanglit sila napuno sa tanang pagkadili-matarong,+ pagkadaotan,+ hakog nga pangibog,+ kangil-ad,+ puno sa kasina,+ pagbuno,+ panag-away,+ limbong,+ mapangdaot nga tinamdan,+ mga tighulungihong,+ 30  mga tiglibak,+ mga tigdumot sa Diyos, mga bagis,+ mga mapahitas-on,+ mga mapagawalon,+ mga tigmugnag makadaot nga mga butang,+ mga dili-masinugtanon sa mga ginikanan,+ 31  mga walay pagsabot,+ mga dili-motuman ug kasabotan,+ mga walay kinaiyanhong pagbati,+ mga walay kaluoy.+ 32  Bisan tuod sila nahibalo pag-ayo sa matarong nga mando sa Diyos,+ nga kadtong nagbuhat sa maong mga butang takos sa kamatayon,+ dili lamang sila nagpadayon sa pagbuhat niini kondili nagauyon+ usab niadtong nagbuhat niini.

Mga Footnote