Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Proverbio 3:1-35

3  Anak ko, ayaw kalimti ang akong balaod,+ ug bantayan unta sa imong kasingkasing ang akong kasugoan,+  tungod kay ang daghan nga mga adlaw ug mga tuig sa kinabuhi+ ug pakigdait igadugang kanimo.+  Hinaot ang mahigugmaong-kalulot ug ang kamatinud-anon dili mobiya kanimo.+ Ihikot mo sila sa imong liog.+ Isulat sila diha sa papan sa imong kasingkasing,+  ug sa ingon makakaplag ka ug pabor ug hait nga salabotan sa mga mata sa Diyos ug sa yutan-ong tawo.+  Salig kang Jehova sa bug-os mong kasingkasing+ ug ayaw pagsalig sa kaugalingon mong pagsabot.+  Sa tanan mong mga dalan tagda siya,+ ug siya magatul-id sa imong mga alagianan.+  Ayaw pagpakamaalamon sa kaugalingon mong mga mata.+ Kahadloki si Jehova ug pahilayo sa daotan.+  Kana mahimo untang kaayohan+ sa imong pusod ug pangpalagsik sa imong mga bukog.+  Pasidunggi si Jehova pinaagi sa imong bililhong mga butang+ ug pinaagi sa mga unang bunga sa tanan mong abot.+ 10  Unya ang imong mga dapa mapuno sa kadagaya;+ ug ang imong mga pasong sa pug-anan magaawas sa bag-ong bino.+ 11  Ang disiplina ni Jehova, Oh anak ko, ayaw isalikway;+ ug ayaw ayri ang iyang pagbadlong,+ 12  tungod kay ang gihigugma ni Jehova iyang ginabadlong,+ ingon sa ginabuhat sa usa ka amahan sa anak nga iyang gikahimut-an.+ 13  Malipayon ang tawo nga nakakaplag ug kaalam,+ ug ang tawo nga nakabaton ug katakos sa pag-ila,+ 14  kay ang pagbaton niini ingon nga ganansiya labi pang maayo kay sa pagbaton ug plata ingon nga ganansiya ug ang pagbaton niini ingon nga abot labaw pa kay sa bulawan.+ 15  Kini labi pang bililhon kay sa korales,+ ug ang tanang ubang butang nga makapahimuot kanimo dili makatumbas niini. 16  Ang daghan nga mga adlaw anaa sa tuong kamot niini;+ sa walang kamot niini anaa ang bahandi ug himaya.+ 17  Ang mga dalan niini maoy mga dalan sa kahimuot, ug ang tanang alagianan niini maoy pakigdait.+ 18  Kini maoy kahoy sa kinabuhi+ niadtong mga nagakupot niini, ug kadtong mga nagahawid niini+ pagatawgong malipayon.+ 19  Si Jehova pinaagi sa kaalam nagtukod sa yuta.+ Siya lig-ong nagpahimutang sa kalangitan pinaagi sa katakos sa pag-ila.+ 20  Pinaagi sa iyang kahibalo ang halawom nga katubigan nabahin,+ ug ang panganoron nga kalangitan nagpataligsik.+ 21  Anak ko, dili unta sila mapahilayo gikan sa imong mga mata.+ Ampingi ang praktikal nga kaalam ug ang katakos sa panghunahuna,+ 22  ug sila mahimong kinabuhi alang sa imong kalag+ ug katahom sa imong liog.+ 23  Sa ingon ikaw magalakaw sa imong dalan nga may kasegurohan,+ ug ang imong tiil dili gayod mapandol.+ 24  Sa diha nga ikaw mohigda dili ka mobati ug kalisang;+ ug ikaw mohigda gayod, ug ang imong pagkatulog makapahimuot.+ 25  Dili ka angay nga mahadlok sa bisan unsang kalit nga makalilisang nga butang,+ ni sa bagyo nganha sa mga daotan, tungod kay kini moabot.+ 26  Kay si Jehova mahimong imong pagsalig,+ ug siya magabantay gayod sa imong tiil nga dili hidakpan.+ 27  Ayaw ihikaw ang maayo gikan kanila nga takos niini,+ sa dihang anaa sa gahom sa imong kamot ang pagbuhat niini.+ 28  Ayaw pag-ingon sa imong isigkatawo: “Lakaw, ug balik lang ug ugma ako magahatag,” kon ikaw adunay imoha.+ 29  Ayaw pagtumotumo ug bisan unsang daotan batok sa imong isigkatawo,+ sa dihang siya nagapuyo nga mibatig kasegurohan uban kanimo.+ 30  Ayaw pagpakig-away sa usa ka tawo sa wala lamay hinungdan,+ kon wala siyay gibuhat nga daotan kanimo.+ 31  Ayaw kasinahi ang mapintas nga tawo,+ ni pilia ang bisan unsa sa iyang mga dalan.+ 32  Kay ang hiwi+ nga tawo maoy dulumtanan kang Jehova,+ apan ang Iyang pagpakigsuod anaa uban sa mga matul-id.+ 33  Ang tunglo ni Jehova anaa sa balay sa daotan,+ apan ang puloy-anang dapit sa mga matarong iyang panalanginan.+ 34  Kon maylabot sa mga mabiaybiayon,+ siya magayubit;+ apan sa mga maaghop siya magapakitag pabor.+ 35  Ang kadungganan mapanag-iya sa mga maalamon,+ apan ang mga hungog nagabayaw sa kaulawan.+

Mga Footnote