Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pinadayag 9:1-21

9  Ug ang ikalimang manulonda mihuyop sa iyang trompeta.+ Ug nakita ko ang usa ka bituon+ nga nahulog sa yuta gikan sa langit, ug ang yawi+ sa gahong sa kahiladman+ gihatag kaniya.  Ug iyang gibuksan ang gahong sa kahiladman, ug gikan sa gahong miutbo ang aso+ ingon sa aso sa usa ka dakong hudno,+ ug ang adlaw mingitngit,+ maingon usab ang hangin, tungod sa aso gikan sa gahong.  Ug gikan sa aso nanggula ang mga dulon+ nga mihugpa sa yuta; ug gihatagan silag awtoridad, sama sa awtoridad nga gihuptan sa mga tanga+ sa yuta.  Ug sila gipinahan nga walay daoton nga mga tanom sa yuta ni bisan unsang lunhawng tanom ni bisan unsang kahoy, apan kadtong mga tawo lamang nga walay timbre sa Diyos diha sa ilang mga agtang.+  Ug gitugotan ang mga dulon, dili sa pagpatay kanila, kondili sa pagsakit+ kanila sulod sa lima ka bulan, ug ang pagsakit kanila maoy ingon sa pagsakit sa tanga+ inigpaak niini sa tawo.  Ug niadtong mga adlawa ang mga tawo mangita sa kamatayon+ apan dili gayod makakaplag niini, ug mangandoy sila nga mamatay apan ang kamatayon padayong mokalagiw gikan kanila.  Ug ang dagway sa mga dulon sama sa mga kabayo+ nga andam alang sa gubat; ug sa ilang mga ulo dihay morag mga korona nga samag bulawan, ug ang ilang mga nawong ingon sa nawong sa mga tawo,+  apan ang ilang buhok ingon sa buhok sa mga babaye.+ Ug ang ilang mga ngipon ingon sa mga ngipon sa mga leyon;+  ug sila may mga panagang sa dughan+ nga samag mga panagang sa dughan nga puthaw. Ug ang hinaguros sa ilang mga pako ingon sa kagahob sa mga karo+ nga giguyod sa daghang kabayo nga nanagan paingon sa gubat.+ 10  Dugang pa, sila may mga ikog ug mga ikot sama sa mga tanga;+ ug anaa sa ilang mga ikog ang ilang awtoridad sa pagsakit sa mga tawo sulod sa lima ka bulan. 11  Sila adunay hari, ang manulonda sa kahiladman.+ Sa Hebreohanon ang iyang ngalan Abaddon, apan sa Grego siya ginganlag Apollyon.+ 12  Ang usa ka kaalaotan milabay na. Tan-awa! Duha pa ka kaalaotan+ ang moabot human niining mga butanga. 13  Ug ang ikaunom nga manulonda+ mihuyop sa iyang trompeta.+ Ug gikan sa mga sungay sa halaran nga bulawan+ nga diha sa atubangan sa Diyos nadungog ko ang usa ka tingog+ 14  nga nag-ingon ngadto sa ikaunom nga manulonda nga may trompeta: “Buhii ang upat ka manulonda+ nga gigapos+ didto sa dakong suba sa Euprates.”+ 15  Ug gibuhian ang upat ka manulonda, kinsa giandam na alang sa takna ug adlaw ug bulan ug tuig, sa pagpamatay sa ikatulo ka bahin sa mga tawo. 16  Ug ang gidaghanon sa kasundalohang mga mangangabayo maoy duha ka tinagpulo ka libo ka tinagpulo ka libo: nadungog ko ang ilang gidaghanon. 17  Ug ingon niini ang nakita ko sa mga kabayo diha sa panan-awon, ug sa mga nagkabayo kanila: sila may mga panagang sa dughan nga samag kalayo ang kapula ug samag hasinto ang kaasul ug samag asupre ang kadalag; ug ang mga ulo sa mga kabayo morag mga ulo sa mga leyon,+ ug gikan sa ilang mga baba nanggula ang kalayo ug aso ug asupre.+ 18  Pinaagi niining tulo ka hampak ang ikatulo ka bahin sa mga tawo nangamatay, gumikan sa kalayo ug sa aso ug sa asupre nga nanggula gikan sa ilang mga baba. 19  Kay ang awtoridad sa mga kabayo anaa sa ilang mga baba ug sa ilang mga ikog; kay ang ilang mga ikog samag mga halas+ ug adunay mga ulo, ug pinaagi niini sila nagapangdaot. 20  Apan ang nahibilin sa mga tawo nga wala mangamatay pinaagi niining maong mga hampak wala maghinulsol sa mga buhat sa ilang mga kamot,+ aron dili sila mosimba sa mga demonyo+ ug sa mga idolo nga bulawan ug plata+ ug tumbaga ug bato ug kahoy, nga dili makakita ni makadungog ni makalakaw;+ 21  ug sila wala maghinulsol sa ilang mga pagbuno+ ni sa ilang espiritistikanhong mga buhat+ ni sa ilang pagpakighilawas ni sa ilang mga pagpangawat.

Mga Footnote