Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pinadayag 7:1-17

7  Human niini nakita ko ang upat ka manulonda+ nga nagbarog diha sa upat ka suok sa yuta, nga hugot nga nagkupot sa upat ka hangin+ sa yuta, aron walay hanging mohuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsang kahoy.+  Ug nakita ko ang laing manulonda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw,+ nga adunay timbre sa buhing Diyos;+ ug sa makusog nga tingog siya misinggit ngadto sa upat ka manulonda nga gitugotan sa pagdaot sa yuta ug sa dagat,  nga nag-ingon: “Ayaw daota ang yuta o ang dagat o ang mga kahoy, hangtod nga ang mga ulipon sa atong Diyos amo nang matimbrehan+ diha sa ilang mga agtang.”+  Ug nadungog ko ang gidaghanon niadtong gitimbrehan, usa ka gatos ug kap-atag-upat ka libo,+ nga gipangtimbrehan gikan sa matag tribo+ sa mga anak nga lalaki ni Israel:+  Gikan sa tribo ni Juda+ napulog-duha ka libo ang gitimbrehan;gikan sa tribo ni Ruben+ napulog-duha ka libo;gikan sa tribo ni Gad+ napulog-duha ka libo;  gikan sa tribo ni Aser+ napulog-duha ka libo;gikan sa tribo ni Neptali+ napulog-duha ka libo;gikan sa tribo ni Manases+ napulog-duha ka libo;  gikan sa tribo ni Simeon+ napulog-duha ka libo;gikan sa tribo ni Levi+ napulog-duha ka libo;gikan sa tribo ni Isacar+ napulog-duha ka libo;  gikan sa tribo ni Zabulon+ napulog-duha ka libo;gikan sa tribo ni Jose+ napulog-duha ka libo;gikan sa tribo ni Benjamin+ napulog-duha ka libo ang gitimbrehan.+  Human niining mga butanga nakita ko, ug, tan-awa! usa ka dakong panon,+ nga walay tawong makaihap, gikan sa tanang kanasoran+ ug mga tribo ug katawhan+ ug mga pinulongan,+ nga nagbarog atubangan sa trono+ ug atubangan sa Kordero, nga nagsul-ob ug maputing tag-as nga mga besti;+ ug nanagdalag mga palwa sa palma+ diha sa ilang mga kamot. 10  Ug sa makusog nga tingog sila nanagsinggit, nga nag-ingon: “Ang kaluwasan utang namo sa atong Diyos,+ nga naglingkod sa trono,+ ug sa Kordero.”+ 11  Ug ang tanang manulonda+ nagbarog libot sa trono ug sa mga ansiyano+ ug sa upat ka buhing linalang,+ ug mihapa sila sa atubangan sa trono ug misimba sa Diyos,+ 12  nga nag-ingon: “Amen! Ang pagdayeg ug ang himaya ug ang kaalam ug ang pagpasalamat ug ang dungog ug ang gahom+ ug ang kusog maiya unta sa atong Diyos hangtod sa kahangtoran. Amen.”+ 13  Ug agig sanong usa sa mga ansiyano+ miingon kanako: “Kining nagsul-ob ug maputing tag-as nga mga besti,+ kinsa man kini sila ug diin man sila gikan?” 14  Busa ako miingon dayon kaniya: “Akong ginoo, ikaw ang nahibalo.” Ug siya miingon kanako: “Mao kini sila ang nakalabang sa dakong kasakitan,+ ug ilang gilabhan ang ilang tag-as nga mga besti ug gipaputi+ kini sa dugo+ sa Kordero. 15  Tungod niini sila anaa sa atubangan+ sa trono sa Diyos; ug sila nagahatag kaniya ug sagradong pag-alagad+ adlaw ug gabii diha sa iyang templo; ug ang Usa nga naglingkod sa trono+ magabuklad sa iyang tolda+ sa ibabaw nila. 16  Sila dili na gutomon ni uhawon pa, ni ang adlaw magpaantos kanila ni ang bisan unsang makapagba nga kainit,+ 17  tungod kay ang Kordero,+ nga anaa sa taliwala sa trono, magabantay+ kanila, ug magatultol kanila ngadto sa mga tuboran sa mga tubig+ sa kinabuhi. Ug ang Diyos magapahid sa tanang luha gikan sa ilang mga mata.”+

Mga Footnote