Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pinadayag 21:1-27

21  Ug nakita ko ang usa ka bag-ong langit+ ug usa ka bag-ong yuta;+ kay ang unang langit+ ug ang unang yuta+ nangahanaw na man, ug ang dagat+ wala na.  Nakita ko usab ang balaang siyudad,+ ang Bag-ong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit+ gikan sa Diyos ug giandam ingong usa ka pangasaw-onon+ nga gidayandayanan alang sa iyang bana.+  Niana nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog gikan sa trono nga nag-ingon: “Tan-awa! Ang tolda+ sa Diyos anaa uban sa mga tawo, ug siya mopuyo+ uban kanila, ug sila mahimong iyang mga katawhan.+ Ug ang Diyos makig-uban kanila.+  Ug iyang pagapahiran ang tanang luha+ gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na,+ ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa.+ Ang unang mga butang nangagi na.”+  Ug ang Usa nga naglingkod sa trono+ miingon: “Tan-awa! Ginabag-o ko ang tanang butang.”+ Dugang pa, siya nag-ingon: “Isulat kini, tungod kay kining mga pulonga kasaligan ug matuod.”  Ug siya miingon kanako: “Nahitabo na kini! Ako mao ang Alfa ug ang Omega, ang sinugdan ug ang kataposan.+ Ngadto kang bisan kinsa nga giuhaw ako magahatag nga walay bayad gikan sa tuboran sa tubig sa kinabuhi.+  Si bisan kinsa nga magmadaogon makapanunod niining mga butanga, ug ako mahimong iyang Diyos+ ug siya mahimong akong anak.+  Apan bahin sa mga talawan ug niadtong mga walay pagtuo+ ug niadtong mga dulumtanan tungod sa ilang kahugawan+ ug sa mga mamumuno+ ug mga makihilawason+ ug niadtong nanagbuhat sa espiritismo ug mga tigsimbag idolo+ ug sa tanang bakakon,+ ang ilang bahin mao unya ang linaw nga nagdilaab sa kalayo+ ug asupre.+ Kini mao ang ikaduhang kamatayon.”+  Ug miabot ang usa sa pito ka manulonda nga may pito ka panaksan nga puno sa kataposang pito ka hampak,+ ug siya nakigsulti kanako ug miingon: “Umari ka, ipakita ko kanimo ang pangasaw-onon, ang asawa sa Kordero.”+ 10  Busa gidala niya ako diha sa gahom sa espiritu ngadto sa usa ka dako ug habog nga bukid,+ ug gipakita niya kanako ang balaang siyudad+ nga Jerusalem nga nanaog gikan sa langit gikan sa Diyos+ 11  ug may himaya sa Diyos.+ Ang kasidlak niini ingon sa usa ka batong bililhon kaayo, ingon sa usa ka batong haspe nga naggilakgilak nga sama katin-aw sa kristal.+ 12  Kini may dako ug habog nga paril+ ug may napulog-duha ka ganghaan, ug diha sa mga ganghaan may napulog-duha ka manulonda, ug nahisulat ang mga ngalan sa napulog-duha ka tribo sa mga anak ni Israel.+ 13  Sa sidlakan may tulo ka ganghaan, ug sa amihanan tulo ka ganghaan, ug sa habagatan tulo ka ganghaan, ug sa kasadpan tulo ka ganghaan.+ 14  Ang paril sa siyudad usab may napulog-duha ka patukoranang+ bato, ug diha niana ang napulog-duha ka ngalan sa napulog-duha ka apostoles+ sa Kordero. 15  Karon ang nakigsulti kanako nagkupot ug sukdanan nga tangbo nga bulawan,+ aron iyang isukod sa siyudad ug sa mga ganghaan niini ug sa paril niini.+ 16  Ug ang siyudad nahimutang nga kuwadrado, ug ang iyang gitas-on sama sa iyang gilapdon. Ug iyang gisukod ang siyudad+ pinaagi sa tangbo, napulog-duha ka libo ka estadio; parehas ang iyang gitas-on ug gilapdon ug gihabogon. 17  Dugang pa, iyang gisukod ang paril niini, usa ka gatos ug kap-atag-upat ka maniko, sumala sa sukod sa tawo, ug mao usab sa manulonda. 18  Karon ang paril niini hinimog haspe,+ ug ang siyudad lunsayng bulawan nga sama sa tin-aw nga bildo. 19  Ang mga patukoranan+ sa paril sa siyudad gidayandayanan sa tanang matang sa bililhong bato:+ ang unang patukoranan haspe,+ ang ikaduha sapiro,+ ang ikatulo kalsidonya, ang ikaupat esmeralda,+ 20  ang ikalima sardonika, ang ikaunom sardio, ang ikapito krisolito,+ ang ikawalo berilo, ang ikasiyam topasyo,+ ang ikanapulo krisopraso, ang ikanapulog-usa hasinto, ang ikanapulog-duha amatista.+ 21  Dugang pa, ang napulog-duha ka ganghaan hinimo sa napulog-duha ka perlas; matag usa sa mga ganghaan hinimog usa ka buok perlas.+ Ug ang halapad nga dalan sa siyudad lunsayng bulawan, ingon sa tin-aw nga bildo. 22  Ug wala akoy nakitang templo diha niini,+ kay ang Labing Gamhanang+ Diyos nga si Jehova+ mao man ang templo niini,+ mao man usab ang Kordero.+ 23  Ug ang siyudad wala magkinahanglan sa adlaw ni sa bulan nga modan-ag niini, kay ang himaya sa Diyos nagdan-ag niini,+ ug ang lampara niini mao ang Kordero.+ 24  Ug ang kanasoran managlakaw pinaagi sa kahayag niini,+ ug ang mga hari sa yuta managdala sa ilang himaya ngadto niini.+ 25  Ug ang mga ganghaan niini dili gayod pagasirhan sa maadlaw,+ kay wala may gabii didto.+ 26  Ug ilang pagadad-on ang himaya ug ang dungog sa kanasoran ngadto niini.+ 27  Apan ang bisan unsa nga dili sagrado ug si bisan kinsa nga padayong nagbuhat ug dulumtanang+ butang ug bakak+ dili gayod makasulod niini;+ sila lamang nga nahisulat sa linukot nga basahon sa kinabuhi nga iya sa Kordero.+

Mga Footnote