Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pinadayag 19:1-21

19  Human niining mga butanga nadungog ko ang daw makusog nga tingog sa usa ka dakong panon didto sa langit.+ Sila miingon: “Dayega ninyo si Jah!+ Ang kaluwasan+ ug ang himaya ug ang gahom iya sa atong Diyos,+  kay ang iyang mga paghukom matuod ug matarong.+ Kay iya nang gipahamtangan ug paghukom ang dakong bigaon nga mao ang nakapadunot sa yuta pinaagi sa iyang pagpakighilawas, ug iya nang gipanimaslan ang dugo sa iyang mga ulipon diha sa iyang kamot.”+  Ug dihadiha misinggit sila sa ikaduhang higayon nga nag-ingon: “Dayega ninyo si Jah!+ Ug ang aso gikan kaniya nagautbo hangtod sa kahangtoran.”+  Ug ang kawhaag-upat ka ansiyano+ ug ang upat ka buhing linalang+ mihapa ug misimba sa Diyos nga naglingkod+ sa trono, ug miingon: “Amen! Dayega ninyo si Jah!”+  Dugang pa, usa ka tingog migula gikan sa trono ug miingon: “Dayega ninyo ang atong Diyos, kamong tanan nga iyang mga ulipon,+ nga nahadlok kaniya, ang gagmay ug ang dagko.”+  Ug nadungog ko ang daw tingog sa usa ka dakong panon ug ingon sa dinaganas sa daghang katubigan ug ingon sa dinahunog sa makusog nga mga dalugdog. Sila miingon: “Dayega ninyo si Jah,+ tungod kay si Jehova nga atong Diyos, ang Labing Gamhanan,+ nagsugod na sa pagmando ingong hari.+  Magmaya kita ug maglipay pag-ayo, ug ihatag nato kaniya ang himaya,+ tungod kay ang kasal+ sa Kordero miabot na+ ug ang iyang asawa nakaandam na sa iyang kaugalingon.+  Oo, gitugotan siya nga magsul-ob ug magilakon, hinlo, pino nga lino, kay ang pino nga lino naghawas sa matarong nga mga buhat sa mga balaan.”+  Ug siya miingon kanako: “Isulat kini: Malipayon kadtong gidapit+ sa panihapon sa kasal sa Kordero.”+ Dugang pa, siya miingon kanako: “Kini mao ang tinuod nga mga pulong sa Diyos.”+ 10  Niana ako mihapa sa iyang tiilan sa pagsimba kaniya.+ Apan siya miingon kanako: “Pagbantay! Ayaw kanag buhata!+ Ako usa lamang ka isigkaulipon nimo ug sa imong mga igsoon nga may buluhaton sa pagpamatuod bahin kang Jesus.+ Simbaha ang Diyos;+ kay ang pagpamatuod bahin kang Jesus maoy nagdasig sa pagpanagna.”+ 11  Ug nakita ko ang langit nga nabuksan, ug, tan-awa! usa ka puting kabayo.+ Ug ang nagsakay niini gitawag nga Matinumanon+ ug Matuod,+ ug siya naghukom ug nakiggubat diha sa pagkamatarong.+ 12  Ang iyang mga mata sama sa nagdilaab nga kalayo,+ ug sa iyang ulo dihay daghang diadema.+ Siya adunay ngalan+ nga walay usa nga nahibalo gawas sa iyang kaugalingon, 13  ug siya nagsul-ob ug panggawas nga besti nga giwisikan ug dugo,+ ug ginganlan siyag Ang Pulong+ sa Diyos. 14  Dugang pa, ang mga panon nga didto sa langit nagsunod kaniya nga nagsakay sa puting mga kabayo, ug sila nagsul-ob ug puti, hinlo, pino nga lino. 15  Ug gikan sa iyang baba nagagula ang usa ka mahait, taas nga espada,+ aron iyang itigbas sa kanasoran, ug iyang pagabantayan sila pinaagi sa olisi nga puthaw.+ Iyang tamaktamakan usab ang pug-anan sa bino+ sa kasuko sa kapungot sa Diyos+ nga Labing Gamhanan. 16  Ug diha sa iyang panggawas nga besti, bisan diha sa iyang paa, siya may ngalan nga nahisulat, Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo.+ 17  Nakita ko usab ang usa ka manulonda nga nagtindog diha sa adlaw, ug sa makusog nga tingog siya misinggit ug miingon sa tanang langgam+ nga nanaglupad sa kinatung-an sa langit: “Umari kamo, tambong kamo sa dakong panihapon sa Diyos, 18  aron inyong kan-on ang unod sa mga hari ug ang unod+ sa mga komandante militar ug ang unod sa mga tawong kusgan+ ug ang unod sa mga kabayo+ ug sa nanagsakay niini, ug ang unod sa tanan, sa mga tawong gawasnon maingon man usab sa mga ulipon ug sa mga gagmay ug dagko.” 19  Ug nakita ko ang mapintas nga mananap+ ug ang mga hari+ sa yuta ug ang ilang kasundalohan nga nagkatigom aron makiggubat+ sa usa nga nagsakay sa kabayo+ ug uban sa iyang kasundalohan. 20  Ug nadakpan ang mapintas nga mananap,+ ug uban kaniya ang mini nga manalagna+ nga naghimo diha sa iyang atubangan sa mga ilhanan+ nga pinaagi niini gipahisalaag niya ang nanagpakadawat sa marka+ sa mapintas nga mananap ug ang nanagsimba sa larawan niini.+ Samtang buhi pa, silang duha gitambog ngadto sa linaw nga kalayo nga nagdilaab sa asupre.+ 21  Apan ang mga nahibilin gipamatay pinaagi sa taas nga espada sa nagsakay sa kabayo,+ nga ang maong espada migula gikan sa iyang baba.+ Ug ang tanang langgam+ nangabusog+ sa ilang unod.+

Mga Footnote