Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pinadayag 18:1-24

18  Human niining mga butanga nakita ko ang laing manulonda nga nanaog gikan sa langit, nga may dakong awtoridad;+ ug ang yuta gidan-agan sa iyang himaya.+  Ug misinggit siya sa makusog nga tingog,+ nga nag-ingon: “Siya napukan na! Ang Dakong Babilonya napukan na,+ ug siya nahimong puloy-anan sa mga demonyo ug tagoanan sa tanang mahugaw nga hinungaw+ ug tagoanan sa tanang mahugaw ug dulumtanang langgam!+  Kay tungod sa bino sa kasuko sa iyang pagpakighilawas ang tanang kanasoran nangahimong biktima,+ ug ang mga hari sa yuta nakighilawas+ kaniya, ug ang nagapanaw nga mga magpapatigayon+ sa yuta nangadato tungod sa iyang makauulawng kaluho.”+  Ug nadungog ko ang laing tingog gikan sa langit nga nag-ingon: “Gumula kamo kaniya, katawhan ko,+ kon dili kamo buot makaambit sa iyang mga sala,+ ug kon dili kamo buot makadawat ug bahin sa iyang mga hampak.  Kay ang iyang mga sala nagtipun-og sangko sa langit,+ ug nahinumdoman sa Diyos ang iyang dili matarong nga mga buhat.+  Ihatag kaniya ang sumala gayod sa iyang gihatag,+ ug buhata kaniya ang doble pa, oo, doble sa gidaghanon sa mga butang nga iyang gibuhat;+ sa kopa+ nga iyang gibutangag sambog ibutang ang doble+ pa nga sambog alang kaniya.+  Sumala sa iyang paghimaya sa iyang kaugalingon ug pagkinabuhi sa makauulaw nga kaluho, hatagi usab siyag samang kasakit ug pagbangotan.+ Kay sa iyang kasingkasing siya nagasigeg ingon, ‘Naglingkod ako nga rayna,+ ug dili ako balo,+ ug dili gayod ako makatilawg pagbangotan.’+  Mao nga sa usa ka adlaw moabot ang iyang mga hampak,+ kamatayon ug pagbangotan ug gutom, ug pagaugdawon siya sa kalayo,+ kay kusgan man si Jehova nga Diyos nga maoy naghukom kaniya.+  “Ug ang mga hari+ sa yuta nga nakighilawas kaniya ug nagkinabuhi diha sa makauulawng kaluho manghilak ug magpamukpok sa ilang kaugalingon sa kasubo tungod kaniya,+ sa dihang sila motan-aw sa aso+ sa iyang pagkasunog, 10  samtang magtindog sila sa halayo tungod sa ilang kahadlok sa iyang kasakit ug moingon,+ ‘Pagkaalaot, pagkaalaot, ikaw nga dakong siyudad,+ ikaw nga malig-ong siyudad nga Babilonya, tungod kay sa usa lamang ka takna nahiabot ang paghukom batok kanimo!’+ 11  “Dugang pa, ang nagapanawng mga magpapatigayon+ sa yuta nanghilak ug nagbangotan tungod kaniya,+ kay wala nay mopalit sa ilang daghan nga baligya, 12  sa daghang baligya+ nga bulawan ug plata ug bililhong bato ug mga perlas ug pinong lino ug purpura ug seda ug sanag-pula nga panapton; ug tanang butang nga hinimo sa mahumot nga kahoy ug tanang matang sa butang nga hinimo sa garing ug tanang matang sa butang nga hinimo sa kahoy nga bililhon kaayo ug sa tumbaga ug sa puthaw ug sa marmol;+ 13  maingon man usab sa kaningag ug lamas Indiyano ug insenso ug pinahumotan nga lana ug kamangyan ug bino ug lana sa olibo ug pino nga harina ug trigo ug mga baka ug mga karnero, ug mga kabayo ug mga karwahe ug mga ulipon ug tawhanong mga kalag.+ 14  Oo, ang maayong bunga nga gitinguha+ sa imong kalag mibiya na kanimo, ug ang tanang maanindot nga mga butang ug ang maluhong mga butang nangahanaw na kanimo, ug dili na gayod kini makaplagan pa sa mga tawo.+ 15  “Ang nagapanawng mga magpapatigayon+ niining mga butanga, nga nangadato gumikan kaniya, managtindog sa halayo tungod sa ilang kahadlok sa iyang kasakit ug manghilak ug magbangotan,+ 16  nga mag-ingon, ‘Pagkaalaot, pagkaalaot—sa dakong siyudad,+ nga nagsul-ob ug pinong lino ug purpura ug sanag-pula, ug dagaya nga gidayandayanan sa bulawan ug bililhong bato ug perlas,+ 17  tungod kay sulod lamang sa usa ka takna ang ingon kadakong bahandi nalaglag!’+ “Ug ang tanang kapitan sa barko ug ang tanang tawo nga nanagbiyahe bisan diin,+ ug ang mga tripulante ug silang tanan kansang panginabuhi anaa sa dagat, nanagtindog sa halayo+ 18  ug mituaw samtang nagtan-aw sila sa aso tungod sa iyang pagkasunog ug miingon, ‘Unsang siyudara ang sama sa dakong siyudad?’+ 19  Ug ilang giitsahag abog ang ilang mga ulo+ ug mituaw, nga nanghilak ug nagbangotan,+ ug miingon, ‘Pagkaalaot, pagkaalaot—sa dakong siyudad, diin ang tanan nga may mga sakayan sa kadagatan+ nangadato+ tungod sa iyang kaluho, tungod kay sulod lamang sa usa ka takna siya nalaglag!’+ 20  “Paglipay tungod kaniya, Oh langit,+ ingon man usab kamong mga balaan+ ug kamong mga apostoles+ ug kamong mga manalagna, tungod kay alang kaninyo ang Diyos mahukmanong nagpahamtang sa silot batok kaniya!”+ 21  Ug usa ka kusgang manulonda ang mialsa ug bato nga sama sa usa ka dakong galingan nga bato+ ug gitambog kini ngadto sa dagat,+ nga nag-ingon: “Sa ingon niini ka tulin nga pagtambog nga ang dakong siyudad sa Babilonya igatambog, ug siya dili na gayod igkita pa.+ 22  Ug ang tingog sa mga mag-aawit nga nagaduyog sa alpa ug sa mga musikero ug sa mga magpaplawta ug sa mga tigtrompeta dili na gayod madunggan pa diha kanimo,+ ug wala na gayoy artesano sa bisan unsa nga pamuhat nga makaplagan pa diha kanimo, ug wala na gayoy tingog sa galingan nga bato nga madungog pa diha kanimo, 23  ug wala na gayoy kahayag sa lampara nga mosidlak pa diha kanimo, ug wala na gayoy tingog sa pamanhonon ug sa pangasaw-onon nga madungog pa diha kanimo;+ tungod kay ang imong nagapanawng mga magpapatigayon+ mao ang mga taas-ug-ranggo+ sa yuta, kay ang tanang kanasoran nahisalaag tungod sa imong espiritistikanhong+ mga buhat. 24  Oo, diha kaniya nakaplagan ang dugo+ sa mga manalagna+ ug sa mga balaan+ ug sa tanang gipamatay ibabaw sa yuta.”+

Mga Footnote