Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pinadayag 14:1-20

14  Ug nakita ko, ug, tan-awa! ang Kordero+ nga nagbarog diha sa Bukid sa Zion,+ ug uban kaniya ang usa ka gatos ug kap-atag-upat ka libo+ nga nakabaton sa iyang ngalan ug sa ngalan sa iyang Amahan+ nga nasulat diha sa ilang mga agtang.  Ug nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga ingon sa dinaganas sa daghang katubigan+ ug ingon sa dinahunog sa makusog nga dalugdog; ug ang tingog nga akong nadungog maoy ingon sa mga mag-aawit nga dinuyogan sa alpa+ nga nagpatugtog sa ilang mga alpa.  Ug sila nag-awit+ ug daw usa ka bag-ong awit+ diha sa atubangan sa trono ug atubangan sa upat ka buhing linalang+ ug sa mga ansiyano;+ ug walay makakat-on sa bug-os sa maong awit gawas sa usa ka gatos ug kap-atag-upat ka libo,+ nga gipalit+ gikan sa yuta.  Mao kini sila ang wala mahugawi sa mga babaye;+ sa pagkatinuod, sila mga ulay.+ Mao kini sila ang nagpadayon pagsunod sa Kordero bisan asa siya moadto.+ Kini sila gipalit+ gikan sa katawhan ingong mga unang bunga+ ngadto sa Diyos ug sa Kordero,  ug walay kabakakan nga nakaplagan sa ilang mga baba;+ sila walay lama.+  Ug nakita ko ang laing manulonda nga naglupad sa kinatung-an sa langit,+ ug siya adunay walay kataposang maayong balita+ nga ipahayag ingong makapalipay nga balita ngadto sa nanagpuyo sa yuta, ug ngadto sa matag nasod ug tribo ug pinulongan ug katawhan,+  nga sa makusog nga tingog nagaingon: “Kahadloki ninyo ang Diyos+ ug ihatag kaniya ang himaya,+ kay ang takna sa iyang paghukom miabot na,+ ug busa simbaha ninyo ang Usa nga maoy naghimo+ sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa mga tuboran sa mga tubig.”+  Ug misunod ang ikaduhang manulonda, nga nag-ingon: “Siya napukan na! Ang Dakong Babilonya+ napukan na,+ siya nga mao ang nagpainom sa tanang kanasoran sa bino+ sa kasuko sa iyang pagpakighilawas!”+  Ug misunod ang laing manulonda, ang ikatulo, nga sa makusog nga tingog nagaingon: “Kon adunay mosimba sa mapintas nga mananap+ ug sa larawan niini,+ ug magpamarka diha sa iyang agtang o diha sa iyang kamot,+ 10  siya usab magainom sa bino sa kasuko sa Diyos nga ibubo nga walay sambog sa kopa sa iyang kapungot,+ ug siya pagasakiton+ pinaagi sa kalayo ug asupre+ sa atubangan sa balaang mga manulonda ug sa atubangan sa Kordero. 11  Ug ang aso sa ilang kasakit magautbo hangtod sa kahangtoran,+ ug sila walay pahulay adlaw ug gabii, kadtong nagasimba sa mapintas nga mananap ug sa larawan niini, ug si bisan kinsa nga minarkahan+ sa ngalan niini. 12  Dinhi niini gikinahanglan ang paglahutay sa mga balaan,+ kadtong nagasunod sa mga sugo sa Diyos+ ug sa pagtuo+ diha kang Jesus.” 13  Ug nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon: “Isulat kini: Malipayon ang mga patay+ nga mamatay nga nahiusa sa Ginoo+ sukad niining panahona padayon.+ Oo, nag-ingon ang espiritu, papahulaya sila gikan sa ilang mga paghago, kay ang mga butang nga ilang gibuhat mahiuban dayon kanila.” 14  Ug nakita ko, ug, tan-awa! usa ka puting panganod, ug diha sa panganod may naglingkod nga sama sa anak sa tawo,+ nga may koronang bulawan+ sa iyang ulo ug usa ka mahait nga galab diha sa iyang kamot. 15  Ug may laing manulonda nga migula gikan sa sangtuwaryo sa templo, nga misinggit sa makusog nga tingog ngadto sa usa nga naglingkod sa panganod: “Palihoka ang imong galab ug pangani na,+ kay ang takna sa pag-ani nahiabot na, kay hinog na kaayo ang alanihon+ sa yuta.”+ 16  Ug ang naglingkod sa panganod nanggalab sa ibabaw sa yuta, ug ang yuta gianihan. 17  Ug lain pang manulonda ang migula gikan sa sangtuwaryo sa templo nga didto sa langit,+ siya, usab, may dalang mahait nga galab. 18  Ug lain pang manulonda ang migula gikan sa halaran ug siya may awtoridad ibabaw sa kalayo.+ Ug siya misinggit sa makusog nga tingog ngadto sa usa nga may mahait nga galab, nga nag-ingon: “Palihoka ang imong mahait nga galab ug aniha na ang mga bulig sa paras sa yuta,+ tungod kay ang mga ubas niini nahinog na.” 19  Ug ang manulonda+ nanggalab sa yuta ug giani ang paras+ sa yuta, ug iyang giitsa kini ngadto sa dakong pug-anan sa bino sa kasuko sa Diyos.+ 20  Ug ang pug-anan sa bino gitamaktamakan sa gawas sa siyudad,+ ug migula ang dugo gikan sa pug-anan sa bino sa gitas-on nga mosangko sa mga busal sa mga kabayo,+ sa gilay-on nga usa ka libo unom ka gatos ka estadio.+

Mga Footnote