Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pinadayag 13:1-18

13  Ug kini mibarog diha sa balas+ sa dagat. Ug nakita ko ang usa ka mapintas nga mananap+ nga migimaw sa dagat,+ nga may napulo ka sungay+ ug pito ka ulo,+ ug diha sa mga sungay niini may napulo ka diadema, apan diha sa mga ulo niini may mapasipalahong+ mga ngalan.  Karon ang mapintas nga mananap nga akong nakita sama sa usa ka leopardo,+ apan ang mga tiil niini morag mga tiil sa oso,+ ug ang baba niini morag baba sa leyon.+ Ug gihatag sa dragon+ ngadto sa mananap ang iyang gahom ug ang iyang trono ug ang dakong awtoridad.+  Ug nakita ko ang usa sa mga ulo niini nga daw may samad nga ikamatay, apan ang iyang samad nga ikamatay+ naayo, ug ang tibuok nga yuta minunot sa mapintas nga mananap uban ang kahibulong.  Ug ilang gisimba ang dragon tungod kay gihatagan man niya ug awtoridad ang mapintas nga mananap, ug ilang gisimba ang mapintas nga mananap nga nanag-ingon: “Kinsay sama sa mapintas nga mananap, ug kinsay makapakiggubat kaniya?”  Ug siya gihatagan ug baba nga nagasulti ug dagkong mga butang+ ug mga pasipala,+ ug siya gihatagan ug awtoridad sa paglihok sulod sa kap-atag-duha ka bulan.+  Ug siya mibuka sa iyang baba sa paglitok ug mga pasipala+ batok sa Diyos, sa pagpasipala sa iyang ngalan ug sa iyang pinuy-anan, bisan kanilang nagpuyo sa langit.+  Ug gitugotan+ siya sa pagpakiggubat sa mga balaan ug pagdaog kanila,+ ug gihatagan siya ug awtoridad ibabaw sa matag tribo ug katawhan ug pinulongan ug nasod.  Ug ang tanang nagpuyo sa yuta mosimba niini; walay ngalan nila ang nasulat sa linukot nga basahon+ sa kinabuhi nga iya sa Kordero nga gipatay,+ sukad pa sa pagkatukod sa kalibotan.+  Kon ang usa adunay igdulungog, magpatalinghog siya.+ 10  Kon ang usa alang sa pagkabihag, siya mabihag.+ Kon ang usa mopatay pinaagi sa espada, siya kinahanglang patyon pinaagi sa espada.+ Dinhi niini gikinahanglan ang paglahutay+ ug pagtuo+ sa mga balaan.+ 11  Ug nakita ko ang laing mapintas nga mananap+ nga migimaw sa yuta,+ ug siya may duha ka sungay sama sa nating karnero, apan siya misulti ingon sa usa ka dragon.+ 12  Ug iyang gigamit ang tanang awtoridad sa nahaunang mapintas nga mananap+ sa iyang atubangan. Ug gipasimba niya ang yuta ug ang nanagpuyo niini sa nahaunang mapintas nga mananap, kansang samad nga ikamatay naayo.+ 13  Ug siya naghimo ug dagkong mga ilhanan,+ nga gani nagpakanaog pa siya ug kalayo sa yuta gikan sa langit sa atubangan sa katawhan. 14  Ug siya nagpahisalaag sa nanagpuyo sa yuta, tungod sa mga ilhanan nga gitugot kaniya sa pagpanghimo sa atubangan sa mapintas nga mananap, samtang gisugo niya ang nanagpuyo sa yuta sa paghimo ug larawan+ sa mapintas nga mananap nga may samad sa espada+ ug nabuhi ra. 15  Ug gitugotan siya sa paghatag ug gininhawa ngadto sa larawan sa mapintas nga mananap, aron nga ang larawan sa mapintas nga mananap makasulti ug makapatay niadtong tanan nga sa bisan unsang paagi dili mosimba sa larawan+ sa mapintas nga mananap. 16  Ug gipugos niini ang tanang tawo,+ ang gagmay ug ang dagko, ug ang mga dato ug mga kabos, ug ang mga gawasnon ug mga ulipon, aron ilang markahan sila diha sa ilang tuong kamot o sa ilang agtang,+ 17  ug nga walay si bisan kinsa nga makapalit o makabaligya gawas sa tawo nga nakabaton sa marka, ang ngalan+ sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan.+ 18  Gikinahanglan niini ang kaalam: Ipakuwenta sa may kinaadman ang numero sa mapintas nga mananap, kay kini maoy usa ka numero sa tawo;+ ug ang iyang numero unom ka gatos ug kan-umag-unom.+

Mga Footnote