Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pinadayag 1:1-20

1  Usa ka pinadayag+ ni Jesu-Kristo, nga gihatag sa Diyos kaniya,+ aron ipakita sa iyang mga ulipon+ ang mga butang nga kinahanglang mahitabo sa dili-madugay.+ Ug iyang gipadala ang iyang manulonda+ ug pinaagi kaniya gipadayag kini pinaagig mga ilhanan+ ngadto sa iyang ulipon nga si Juan,+  kinsa nagpamatuod bahin sa pulong nga gihatag sa Diyos+ ug sa gipamatud-an ni Jesu-Kristo,+ sa tanang butang nga iyang nakita.  Malipayon+ siya nga nagabasa sa makusog+ ug kadtong nagapatalinghog sa mga pulong niini nga tagna,+ ug kinsa nagatuman sa mga butang nga nahisulat niini;+ kay ang tinudlong panahon haduol na.+  Si Juan nganha sa pito ka kongregasyon+ nga anaa sa distrito sa Asia: Hinaot nga kamo adunay dili-takos nga kalulot ug kalinaw gikan sa “Usa kinsa mao ang karon ug ang kaniadto ug ang umaabot,”+ ug gikan sa pito ka espiritu+ nga anaa sa atubangan sa iyang trono,  ug gikan kang Jesu-Kristo, “ang Matinumanong Saksi,”+ “Ang panganay gikan sa mga patay,”+ ug “Ang Magmamando sa mga hari sa yuta.”+ Kaniya nga nahigugma kanato+ ug nagtangtang kanato gikan sa atong mga sala pinaagi sa iyang dugo+  ug kita iyang gihimo nga usa ka gingharian,+ mga saserdote+ ngadto sa iyang Diyos ug Amahan—oo, ngadto kaniya ang himaya ug ang gahom hangtod sa kahangtoran.+ Amen.  Tan-awa! Siya moanhi uban sa mga panganod,+ ug ang tanang mata makakita kaniya,+ ug kadtong nagdughang kaniya;+ ug ang tanang tribo sa yuta magapukpok sa ilang kaugalingon sa kasubo tungod kaniya.+ Oo, Amen.  “Ako mao ang Alfa ug ang Omega,”+ nagaingon si Jehova nga Diyos, “ang Usa kinsa mao ang karon ug ang kaniadto ug ang umaabot,+ ang Labing Gamhanan.”+  Ako si Juan, nga inyong igsoon ug mag-aambit uban kaninyo sa kasakitan+ ug sa gingharian+ ug sa paglahutay+ kauban ni Jesus,+ nahidangat sa pulo nga gitawag ug Patmos tungod sa pagsulti bahin sa Diyos ug sa pagpamatuod bahin kang Jesus.+ 10  Pinaagi sa pagdasig+ ako nahidangat+ sa adlaw sa Ginoo,+ ug sa akong luyo nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog+ sama nianang sa trompeta, 11  nga nag-ingon: “Ang imong makita isulat+ sa usa ka linukot nga basahon ug ipadala kini ngadto sa pito ka kongregasyon,+ sa Efeso+ ug sa Smirna+ ug sa Pergamo+ ug sa Tiatira+ ug sa Sardis+ ug sa Filadelfia+ ug sa Laodicea.”+ 12  Ug ako miliso aron sa pagtan-aw sa nakigsulti kanako, ug, sa akong pagliso, may nakita akong pito ka tangkawan nga bulawan,+ 13  ug taliwala sa mga tangkawan dihay usa nga sama sa anak sa tawo,+ nga nagsul-ob ug besti hangtod sa tiil, ug nagbakos sa dughan ug bakos nga bulawan. 14  Dugang pa, ang iyang ulo ug ang iyang buhok maputi+ ingon sa maputing balhibo sa karnero, ingon sa niyebe, ug ang iyang mga mata ingon sa nagdilaab nga kalayo;+ 15  ug ang iyang mga tiil sama sa dalisay nga tumbaga+ sa dihang kini nagasidlak diha sa hudno; ug ang iyang tingog+ ingon sa dinaganas sa daghang katubigan. 16  Ug dihay pito ka bituon sa iyang tuong kamot,+ ug gikan sa iyang baba nagagula ang usa ka mahait, taas nga espadang duhay-sulab,+ ug ang iyang panagway ingon sa adlaw sa dihang kini mosidlak diha sa bug-os nga gahom niini.+ 17  Ug sa dihang nakita ko siya, ako natumba nga daw patay diha sa iyang tiilan. Ug iyang gitapion ang iyang tuong kamot kanako ug miingon: “Ayaw kahadlok.+ Ako mao ang Una+ ug ang Ulahi,+ 18  ug ang buhing usa;+ ug ako namatay,+ apan, tan-awa! buhi ako hangtod sa kahangtoran,+ ug ania kanako ang mga yawi sa kamatayon+ ug sa Hades.+ 19  Busa isulat ang mga butang nga imong nakita, ug ang mga butang karon ug ang mga butang nga mahitabo human niini.+ 20  Bahin sa sagradong tinago sa pito ka bituon+ nga imong nakita sa akong tuong kamot, ug sa pito ka tangkawan nga bulawan:+ Ang pito ka bituon mao ang mga manulonda sa pito ka kongregasyon, ug ang pito ka tangkawan mao ang pito ka kongregasyon.+

Mga Footnote