Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Numeros 7:1-89

7  Karon nahitabo sa adlaw nga nahuman pagpatindog ni Moises ang tabernakulo+ nga iyang gidihogan+ kini ug gibalaan kini ug ang tanang kasangkapan niini ug ang halaran ug ang tanang galamiton niini. Busa siya nagdihog kanila ug nagbalaan kanila.+  Unya ang mga pangulo sa Israel,+ ang mga pangulo sa balay sa ilang mga amahan, naghalad,+ ingon nga sila mao ang mga pangulo sa mga tribo ug nagbarog sa mga narehistro,  ug ilang gidala ang ilang halad sa atubangan ni Jehova, unom ka karomata nga may atop ug napulog-duha ka baka, usa ka karomata alang sa duha ka pangulo ug usa ka torong baka alang sa matag usa; ug ilang gitanyag kini sa atubangan sa tabernakulo.  Niini si Jehova miingon kang Moises:  “Dawata kini gikan kanila, sanglit magamit kini sa pag-alagad sa tolda nga tagboanan, ug imong ihatag kini ngadto sa mga Levihanon, matag usa sumala sa iyang kaugalingong buluhaton.”  Busa gidawat ni Moises ang mga karomata ug ang mga baka ug gihatag kini sa mga Levihanon.  Duha ka karomata ug upat ka baka iyang gihatag sa mga anak nga lalaki ni Gerson sumala sa ilang buluhaton,+  ug upat ka karomata ug walo ka baka iyang gihatag sa mga anak nga lalaki ni Merari sumala sa ilang buluhaton,+ ubos sa pagdumala ni Itamar nga anak nga lalaki ni Aaron nga saserdote.+  Apan sa mga anak nga lalaki ni Kohat siya walay gihatag, tungod kay ang pag-alagad sa balaang dapit nasangon man kanila.+ Gihimo nila ang pagdala pinaagi sa pagpas-an.+ 10  Karon ang mga pangulo naghalad panahon sa inagurasyon+ sa halaran sa adlaw nga kini gidihogan, ug ang mga pangulo nagtanyag sa ilang mga halad atubangan sa halaran. 11  Busa si Jehova miingon kang Moises: “Ingon niini ang paagi nga sila magtanyag sa ilang halad alang sa inagurasyon sa halaran, usa ka pangulo sa usa ka adlaw ug laing pangulo sa laing adlaw.”+ 12  Karon ang nagtanyag sa iyang halad sa unang adlaw mao si Nason+ nga anak nga lalaki ni Aminadab sa tribo ni Juda. 13  Ug ang iyang halad maoy usa ka pinggan nga plata nga usa ka gatos ug katloan ka siklo ang timbang, usa ka panaksan nga plata nga kapitoan ka siklo sumala sa siklo sa balaang dapit,+ kining duha puno sa pino nga harina nga gibasa sa lana alang sa halad-nga-lugas;+ 14  usa ka kopa nga bulawan nga napulo ka siklo, puno ug insenso;+ 15  usa ka toreyong baka, usa ka laking karnero, usa ka laking nating karnero sa unang tuig niini, alang sa halad-nga-sinunog;+ 16  usa ka nating kanding alang sa halad-sa-sala;+ 17  ug alang sa halad-sa-panag-ambit+ duha ka baka, lima ka laking karnero, lima ka laking kanding, lima ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon. Kini mao ang halad ni Nason nga anak nga lalaki ni Aminadab.+ 18  Sa ikaduhang adlaw nagtanyag si Netanel+ nga anak nga lalaki ni Zuar, ang pangulo sa Isacar. 19  Siya nagtanyag ingon nga iyang halad sa usa ka pinggan nga plata nga usa ka gatos ug katloan ka siklo ang timbang, usa ka panaksan nga plata nga kapitoan ka siklo sumala sa siklo sa balaang dapit, kining duha puno sa pinong harina nga gibasa sa lana alang sa halad-nga-lugas;+ 20  usa ka kopa nga bulawan nga napulo ka siklo, puno ug insenso; 21  usa ka toreyong baka, usa ka laking karnero, usa ka laking nating karnero sa unang tuig niini, alang sa halad-nga-sinunog;+ 22  usa ka nating kanding alang sa halad-sa-sala;+ 23  ug alang sa halad-sa-panag-ambit+ duha ka baka, lima ka laking karnero, lima ka laking kanding, lima ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon. Kini mao ang halad ni Netanel nga anak nga lalaki ni Zuar. 24  Sa ikatulong adlaw mao ang pangulo alang sa mga anak ni Zabulon, si Eliab+ nga anak nga lalaki ni Helon. 25  Ang iyang halad maoy usa ka pinggan nga plata nga usa ka gatos ug katloan ka siklo ang timbang, usa ka panaksan nga plata nga kapitoan ka siklo sumala sa siklo sa balaang dapit, kining duha puno sa pinong harina nga gibasa sa lana alang sa halad-nga-lugas; 26  usa ka kopa nga bulawan nga napulo ka siklo, puno ug insenso; 27  usa ka toreyong baka, usa ka laking karnero, usa ka laking nating karnero sa unang tuig niini, alang sa halad-nga-sinunog;+ 28  usa ka nating kanding alang sa halad-sa-sala;+ 29  ug alang sa halad-sa-panag-ambit+ duha ka baka, lima ka laking karnero, lima ka laking kanding, lima ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon. Kini mao ang halad ni Eliab nga anak nga lalaki ni Helon.+ 30  Sa ikaupat nga adlaw mao ang pangulo alang sa mga anak ni Ruben, si Elizur+ nga anak nga lalaki ni Sedeur. 31  Ang iyang halad maoy usa ka pinggan nga plata nga usa ka gatos ug katloan ka siklo ang timbang, usa ka panaksan nga plata nga kapitoan ka siklo sumala sa siklo sa balaang dapit, kining duha puno sa pinong harina nga gibasa sa lana alang sa halad-nga-lugas;+ 32  usa ka kopa nga bulawan nga napulo ka siklo, puno ug insenso; 33  usa ka toreyong baka, usa ka laking karnero, usa ka laking nating karnero sa unang tuig niini, alang sa halad-nga-sinunog;+ 34  usa ka nating kanding alang sa halad-sa-sala;+ 35  ug alang sa halad-sa-panag-ambit+ duha ka baka, lima ka laking karnero, lima ka laking kanding, lima ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon. Kini mao ang halad ni Elizur nga anak nga lalaki ni Sedeur.+ 36  Sa ikalimang adlaw mao ang pangulo alang sa mga anak ni Simeon, si Selumiel+ nga anak nga lalaki ni Zurisadai. 37  Ang iyang halad maoy usa ka pinggan nga plata nga usa ka gatos ug katloan ka siklo ang timbang, usa ka panaksan nga plata nga kapitoan ka siklo sumala sa siklo sa balaang dapit, kining duha puno sa pinong harina nga gibasa sa lana alang sa halad-nga-lugas;+ 38  usa ka kopa nga bulawan nga napulo ka siklo, puno ug insenso; 39  usa ka toreyong baka, usa ka laking karnero, usa ka laking nating karnero sa unang tuig niini, alang sa halad-nga-sinunog;+ 40  usa ka nating kanding alang sa halad-sa-sala;+ 41  ug alang sa halad-sa-panag-ambit+ duha ka baka, lima ka laking karnero, lima ka laking kanding, lima ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon. Kini mao ang halad ni Selumiel nga anak nga lalaki ni Zurisadai.+ 42  Sa ikaunom nga adlaw mao ang pangulo alang sa mga anak ni Gad, si Eliasap+ nga anak nga lalaki ni Deuel. 43  Ang iyang halad maoy usa ka pinggan nga plata nga usa ka gatos ug katloan ka siklo ang timbang, usa ka panaksan nga plata nga kapitoan ka siklo sumala sa siklo sa balaang dapit, kining duha puno sa pinong harina nga gibasa sa lana alang sa halad-nga-lugas;+ 44  usa ka kopa nga bulawan nga napulo ka siklo, puno ug insenso;+ 45  usa ka toreyong baka, usa ka laking karnero, usa ka laking nating karnero sa unang tuig niini, alang sa halad-nga-sinunog;+ 46  usa ka nating kanding alang sa halad-sa-sala;+ 47  ug alang sa halad-sa-panag-ambit+ duha ka baka, lima ka laking karnero, lima ka laking kanding, lima ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon. Kini mao ang halad ni Eliasap nga anak nga lalaki ni Deuel.+ 48  Sa ikapitong adlaw mao ang pangulo alang sa mga anak ni Epraim, si Elisama+ nga anak nga lalaki ni Amihud. 49  Ang iyang halad maoy usa ka pinggan nga plata nga usa ka gatos ug katloan ka siklo ang timbang, usa ka panaksan nga plata nga kapitoan ka siklo sumala sa siklo sa balaang dapit, kining duha puno sa pinong harina nga gibasa sa lana alang sa halad-nga-lugas;+ 50  usa ka kopa nga bulawan nga napulo ka siklo, puno ug insenso; 51  usa ka toreyong baka, usa ka laking karnero, usa ka laking nating karnero sa unang tuig niini, alang sa halad-nga-sinunog;+ 52  usa ka nating kanding alang sa halad-sa-sala;+ 53  ug alang sa halad-sa-panag-ambit+ duha ka baka, lima ka laking karnero, lima ka laking kanding, lima ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon. Kini mao ang halad ni Elisama nga anak nga lalaki ni Amihud.+ 54  Sa ikawalong adlaw mao ang pangulo alang sa mga anak ni Manases, si Gamaliel+ nga anak nga lalaki ni Pedazur. 55  Ang iyang halad maoy usa ka pinggan nga plata nga usa ka gatos ug katloan ka siklo ang timbang, usa ka panaksan nga plata nga kapitoan ka siklo sumala sa siklo sa balaang dapit, kining duha puno sa pinong harina nga gibasa sa lana alang sa halad-nga-lugas;+ 56  usa ka kopa nga bulawan nga napulo ka siklo, puno ug insenso;+ 57  usa ka toreyong baka, usa ka laking karnero, usa ka laking nating karnero sa unang tuig niini, alang sa halad-nga-sinunog;+ 58  usa ka nating kanding alang sa halad-sa-sala;+ 59  ug alang sa halad-sa-panag-ambit+ duha ka baka, lima ka laking karnero, lima ka laking kanding, lima ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon. Kini mao ang halad ni Gamaliel nga anak nga lalaki ni Pedazur.+ 60  Sa ikasiyam nga adlaw mao ang pangulo+ alang sa mga anak ni Benjamin, si Abidan+ nga anak nga lalaki ni Gideoni. 61  Ang iyang halad maoy usa ka pinggan nga plata nga usa ka gatos ug katloan ka siklo ang timbang, usa ka panaksan nga plata nga kapitoan ka siklo sumala sa siklo sa balaang dapit, kining duha puno sa pinong harina nga gibasa sa lana alang sa halad-nga-lugas;+ 62  usa ka kopa nga bulawan nga napulo ka siklo, puno ug insenso; 63  usa ka toreyong baka, usa ka laking karnero, usa ka laking nating karnero sa unang tuig niini, alang sa halad-nga-sinunog;+ 64  usa ka nating kanding alang sa halad-sa-sala;+ 65  ug alang sa halad-sa-panag-ambit+ duha ka baka, lima ka laking karnero, lima ka laking kanding, lima ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon. Kini mao ang halad ni Abidan nga anak nga lalaki ni Gideoni.+ 66  Sa ikanapulong adlaw mao ang pangulo alang sa mga anak ni Dan, si Ahiezer+ nga anak nga lalaki ni Amisadai. 67  Ang iyang halad maoy usa ka pinggan nga plata nga usa ka gatos ug katloan ka siklo ang timbang, usa ka panaksan nga plata nga kapitoan ka siklo sumala sa siklo sa balaang dapit, kining duha puno sa pinong harina nga gibasa sa lana alang sa halad-nga-lugas;+ 68  usa ka kopa nga bulawan nga napulo ka siklo, puno ug insenso; 69  usa ka toreyong baka, usa ka laking karnero, usa ka laking nating karnero sa unang tuig niini, alang sa halad-nga-sinunog;+ 70  usa ka nating kanding alang sa halad-sa-sala;+ 71  ug alang sa halad-sa-panag-ambit+ duha ka baka, lima ka laking karnero, lima ka laking kanding, lima ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon. Kini mao ang halad ni Ahiezer nga anak nga lalaki ni Amisadai.+ 72  Sa ikanapulog-usa nga adlaw mao ang pangulo alang sa mga anak ni Aser, si Pagiel+ nga anak nga lalaki ni Okran. 73  Ang iyang halad maoy usa ka pinggan nga plata nga usa ka gatos ug katloan ka siklo ang timbang, usa ka panaksan nga plata nga kapitoan ka siklo sumala sa siklo sa balaang dapit, kining duha puno sa pinong harina nga gibasa sa lana alang sa halad-nga-lugas;+ 74  usa ka kopa nga bulawan nga napulo ka siklo, puno ug insenso;+ 75  usa ka toreyong baka, usa ka laking karnero, usa ka laking nating karnero sa unang tuig niini, alang sa halad-nga-sinunog;+ 76  usa ka nating kanding alang sa halad-sa-sala;+ 77  ug alang sa halad-sa-panag-ambit+ duha ka baka, lima ka laking karnero, lima ka laking kanding, lima ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon. Kini mao ang halad ni Pagiel nga anak nga lalaki ni Okran.+ 78  Sa ikanapulog-duha nga adlaw mao ang pangulo alang sa mga anak ni Neptali, si Ahira+ nga anak nga lalaki ni Enan. 79  Ang iyang halad maoy usa ka pinggan nga plata nga usa ka gatos ug katloan ka siklo ang timbang, usa ka panaksan nga plata nga kapitoan ka siklo sumala sa siklo sa balaang dapit, kining duha puno sa pinong harina nga gibasa sa lana alang sa halad-nga-lugas;+ 80  usa ka kopa nga bulawan nga napulo ka siklo, puno ug insenso;+ 81  usa ka toreyong baka, usa ka laking karnero, usa ka laking nating karnero sa unang tuig niini, alang sa halad-nga-sinunog;+ 82  usa ka nating kanding alang sa halad-sa-sala;+ 83  ug alang sa halad-sa-panag-ambit+ duha ka baka, lima ka laking karnero, lima ka laking kanding, lima ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon. Kini mao ang halad ni Ahira nga anak nga lalaki ni Enan.+ 84  Kini mao ang halad sa inagurasyon+ sa halaran sa adlaw nga kini gidihogan, sa bahin sa mga pangulo+ sa Israel: napulog-duha ka pinggan nga plata, napulog-duha ka panaksan nga plata,+ napulog-duha ka kopa nga bulawan; 85  usa ka gatos ug katloan ka siklo ang matag pinggan nga plata, ug kapitoan ang matag panaksan nga plata, ang tanang plata sa mga sudlanan maoy duha ka libo upat ka gatos ka siklo sumala sa siklo sa balaang dapit;+ 86  ang napulog-duha ka kopa nga bulawan+ nga puno ug insenso maoy napulo ka siklo ang matag kopa sumala sa siklo sa balaang dapit, ang tanang bulawan sa mga kopa maoy usa ka gatos ug kawhaan ka siklo; 87  ang tanang baka alang sa halad-nga-sinunog+ maoy napulog-duha ka torong baka, napulog-duha ka laking karnero, napulog-duha ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon ug ang ilang mga halad-nga-lugas,+ ug napulog-duha ka nating kanding alang sa halad-sa-sala;+ 88  ug ang tanang baka sa halad-sa-panag-ambit+ maoy kawhaag-upat ka torong baka, kan-uman ka laking karnero, kan-uman ka laking kanding, kan-uman ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon. Kini mao ang halad sa inagurasyon+ sa halaran human kini madihogi.+ 89  Karon inigsulod ni Moises sa tolda nga tagboanan aron sa pagpakigsulti kaniya,+ madungog niya ang tingog nga nagapakigsulti kaniya gikan sa ibabaw sa tabon+ nga diha sa ibabaw sa arka sa pagpamatuod, gikan sa taliwala sa duha ka kerubin;+ ug siya makigsulti kaniya.

Mga Footnote