Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Numeros 4:1-49

4  Si Jehova karon misulti kang Moises ug kang Aaron, nga nag-ingon:  “Adunay pagkuha sa katibuk-ang gidaghanon sa mga anak nga lalaki ni Kohat+ taliwala sa mga anak ni Levi, sumala sa ilang mga banay sa balay sa ilang mga amahan,  gikan sa katloan ka tuig ang kagulangon+ pataas hangtod sa kalim-an ka tuig,+ ang tanang manulod sa grupong tig-alagad+ aron sa pagbuhat sa buluhaton sa tolda nga tagboanan.  “Kini mao ang buluhaton sa mga anak nga lalaki ni Kohat sa tolda nga tagboanan.+ Kini maoy usa ka butang nga labing balaan:  Ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki mosulod gayod sa dihang talihawa na ang kampo, ug ilang tangtangon ang nagtabil nga kortina+ ug itabon kini sa arka+ sa pagpamatuod.  Ug ibutang nila sa ibabaw niini ang tabon nga panit sa poka+ ug ibuklad sa ibabaw niini ang tibuok panapton nga asul ug ibutang ang mga yayongan niini.+  “Ug ilang buklaron ang panapton nga asul ibabaw sa lamesa+ sa pasundayag nga tinapay, ug ilang ibutang sa ibabaw niini ang mga pinggan+ ug ang mga kopa ug ang mga panaksan+ ug ang mga pitsil sa halad-nga-ilimnon; ug ang makanunayong tinapay+ kinahanglang magpabilin sa ibabaw niini.  Ug ilang ibuklad ang panapton nga sanag-pula nga coccus+ sa ibabaw niini, ug kini ilang tabonan sa tabon nga panit sa poka+ ug ibutang ang mga yayongan niini.+  Ug sila magkuha sa panapton nga asul ug tabonan ang tangkawan+ sa suga ug ang mga lampara+ niini ug ang mga kimpit+ niini ug ang mga insensaryo+ niini ug ang tanang sudlanan+ niini sa lana nga pinaagi niini nila sila nagaalagad didto sa kanunay. 10  Ug kini ilang ibutang ug ang tanang galamiton niini sulod sa tabon nga panit sa poka+ ug ipahimutang kini sa yayongan. 11  Ug sa halaran nga bulawan+ ilang ibuklad ang panapton nga asul, ug ilang tabonan kini sa tabon nga panit sa poka+ ug ibutang ang mga yayongan niini.+ 12  Ug ilang kuhaon ang tanang galamiton+ sa pag-alagad nga gigamit nila sa kanunay nga pag-alagad diha sa balaang dapit, ug ibutang kini sa panapton nga asul ug tabonan sa tabon nga panit sa poka+ ug ibutang kini sila sa yayongan. 13  “Ug ilang kuhaon ang mantikaong abo sa halaran+ ug ibuklad sa ibabaw niini ang panapton nga balhibo sa karnero nga tininag morado. 14  Ug ibutang nila sa ibabaw niini ang tanang galamiton nga gigamit nila sa ilang kanunay nga pag-alagad, ang mga insensaryo, ang mga tenedor ug ang mga pala ug ang mga panaksan, ang tanang galamiton sa halaran;+ ug ibuklad nila sa ibabaw niini ang tabon nga panit sa poka ug ibutang ang mga yayongan niini.+ 15  “Ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki kinahanglang makahuman pagtabon sa balaang dapit+ ug sa tanang galamiton+ sa dihang talihawa na ang kampo, ug human niana ang mga anak nga lalaki ni Kohat moanha aron sa pagdala kanila,+ apan sila kinahanglang dili mohikap+ sa balaang dapit aron sila dili mamatay. Kining mga butanga mao ang luwan sa mga anak nga lalaki ni Kohat sa tolda nga tagboanan.+ 16  “Ug si Eleasar nga anak nga lalaki ni Aaron nga saserdote mao ang magdumala+ sa lana+ sa suga ug sa pinahumotan nga insenso+ ug sa makanunayong halad-nga-lugas+ ug sa igdidihog nga lana,+ ang magdumala sa tibuok tabernakulo ug sa tanan nga anaa niana, nga mao, ang balaang dapit ug ang mga galamiton niana.” 17  Ug si Jehova misulti ug dugang kang Moises ug Aaron, nga nag-ingon: 18  “Ayaw tugoting ang tribo sa mga banay sa mga Kohatnon+ maputol gikan sa taliwala sa mga Levihanon. 19  Apan buhata kini alang kanila aron sila magpadayon gayod nga buhi ug dili mamatay tungod sa ilang pagduol sa labing balaan nga mga butang.+ Si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki mosulod, ug ilang itudlo ang matag usa kanila ngadto sa iyang buluhaton ug ngadto sa iyang luwan. 20  Ug sila kinahanglang dili mosulod aron motan-aw sa balaan nga mga butang bisan sa daklit, ug sa ingon sila mamatay.”+ 21  Unya si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon: 22  “Adunay pagkuha sa katibuk-ang gidaghanon sa mga anak nga lalaki ni Gerson,+ oo, sila sumala sa balay sa ilang mga amahan sumala sa ilang mga banay. 23  Gikan sa katloan ka tuig ang kagulangon pataas hangtod sa kalim-an ka tuig sila inyong irehistro,+ ang tanang manulod sa grupong tig-alagad aron sa pag-alagad diha sa tolda nga tagboanan. 24  Kini mao ang buluhaton sa mga banay sa mga Gersonhon labot sa pag-alagad ug labot sa pagdala sa mga dad-onon.+ 25  Ug ilang dad-on ang mga tabil sa tolda+ sa tabernakulo ug ang tolda nga tagboanan,+ ang tabon+ niini ug ang tabon nga panit sa poka+ nga anaa sa ibabaw niini, ug ang tabil+ sa ganghaan sa tolda nga tagboanan, 26  ug ang mga kortina+ sa sawang ug ang tabil+ sa ganghaan sa sawang nga anaa palibot sa tabernakulo ug sa halaran, ug ang ilang mga pisi sa tolda ug ang tanan nilang mga galamiton sa pag-alagad, ug ang tanang butang nga gigamit kanunay sa pagbuhat sa buluhaton. Sila mag-alagad sa ingon niana. 27  Sa mando ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki+ ang tanang pag-alagad sa mga anak nga lalaki sa mga Gersonhon+ pagahimoon labot sa tanan nilang luwan ug sa tanan nilang buluhaton, ug inyong itudlo kanila ang tanan nilang luwan ingon nga obligasyon. 28  Kini mao ang buluhaton sa mga banay sa mga anak nga lalaki sa mga Gersonhon+ sa tolda nga tagboanan, ug ang ilang obligasyon sa pag-alagad maoy ubos sa pagdumala ni Itamar+ nga anak nga lalaki ni Aaron nga saserdote. 29  “Kon bahin sa mga anak nga lalaki ni Merari,+ irehistro mo sila sumala sa ilang mga banay sa balay sa ilang mga amahan. 30  Gikan sa katloan ka tuig ang kagulangon pataas hangtod sa kalim-an ka tuig irehistro mo sila, ang tanang mosulod sa grupong tig-alagad aron sa pag-alagad sa tolda nga tagboanan.+ 31  Ug kini mao ang ilang obligasyon, ang ilang luwan,+ sumala sa tanan nilang pag-alagad sa tolda nga tagboanan: ang mga kuwadrong bayanan+ sa tabernakulo ug ang mga balabag+ niini ug ang mga haligi+ niini ug ang mga suksokanang patongan niini,+ 32  ug ang mga haligi+ sa sawang palibot ug ang ilang mga suksokanang patongan+ ug ang ilang mga ugsok sa tolda+ ug ang ilang mga pisi sa tolda uban sa tanan nilang kasangkapan ug sa tanan nilang buluhaton. Ug sumala sa ilang mga ngalan inyong itudlo ang mga kasangkapan nga mao ang ilang katungdanan, ingon nga ilang luwan.+ 33  Kini mao ang buluhaton sa mga banay sa mga anak nga lalaki ni Merari+ sumala sa tanan nilang pag-alagad sa tolda nga tagboanan, ubos sa pagdumala ni Itamar nga anak nga lalaki ni Aaron nga saserdote.”+ 34  Ug si Moises ug si Aaron ug ang mga pangulo+ sa katigoman nagrehistro sa mga anak nga lalaki sa mga Kohatnon+ sumala sa ilang mga banay ug sumala sa balay sa ilang mga amahan, 35  gikan sa katloan+ ka tuig ang kagulangon pataas hangtod sa kalim-an ka tuig,+ ang tanang misulod sa grupong tig-alagad alang sa pag-alagad sa tolda nga tagboanan.+ 36  Ug ang mga narehistro kanila sumala sa ilang mga banay maoy duha ka libo pito ka gatos ug kalim-an.+ 37  Kini sila mao ang mga narehistro+ sa mga banay sa mga Kohatnon, ang tanang nagaalagad sa tolda nga tagboanan, nga girehistro ni Moises ug ni Aaron sumala sa mando ni Jehova pinaagi kang Moises. 38  Kon bahin sa mga narehistro sa mga anak nga lalaki ni Gerson+ sumala sa ilang mga banay ug sumala sa balay sa ilang mga amahan, 39  gikan sa katloan ka tuig ang kagulangon pataas hangtod sa kalim-an ka tuig, ang tanang misulod sa grupong tig-alagad alang sa pag-alagad sa tolda nga tagboanan,+ 40  ang mga narehistro kanila sumala sa ilang mga banay, sumala sa balay sa ilang mga amahan, maoy duha ka libo unom ka gatos ug katloan.+ 41  Kini sila mao ang mga narehistro sa mga banay sa mga anak nga lalaki ni Gerson, ang tanang nagaalagad sa tolda nga tagboanan, nga girehistro ni Moises ug ni Aaron sumala sa mando ni Jehova.+ 42  Kon bahin sa mga narehistro sa mga banay sa mga anak nga lalaki ni Merari sumala sa ilang mga banay, sumala sa balay sa ilang mga amahan, 43  gikan sa katloan ka tuig ang kagulangon pataas hangtod sa kalim-an ka tuig, ang tanang misulod sa grupong tig-alagad alang sa pag-alagad sa tolda nga tagboanan,+ 44  ang mga narehistro kanila sumala sa ilang mga banay maoy tulo ka libo duha ka gatos.+ 45  Kini sila mao ang mga narehistro sa mga banay sa mga anak nga lalaki ni Merari, nga girehistro ni Moises ug ni Aaron sumala sa mando ni Jehova pinaagi kang Moises.+ 46  Ang tanang narehistro nga girehistro ni Moises ug ni Aaron ug sa tanang pangulo sa Israel ingon nga mga Levihanon sumala sa ilang mga banay ug sumala sa balay sa ilang mga amahan, 47  gikan sa katloan ka tuig ang kagulangon pataas hangtod sa kalim-an ka tuig,+ ang tanang misulod aron buhaton ang hago nga buluhaton ug ang buluhaton sa pagdala sa mga luwan sa tolda nga tagboanan,+ 48  ang mga narehistro kanila maoy walo ka libo lima ka gatos ug kawaloan.+ 49  Sumala sa mando ni Jehova girehistro sila pinaagi ni Moises, ang matag usa sumala sa iyang buluhaton ug sa iyang luwan; ug sila girehistro ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises.+

Mga Footnote