Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Numeros 33:1-56

33  Kini ang mga hugna sa panaw sa mga anak sa Israel nga nanggula gikan sa yuta sa Ehipto+ sumala sa ilang mga panon+ pinaagi sa kamot ni Moises ug ni Aaron.+  Ug sumala sa mando ni Jehova gitala ni Moises ang gisukarang mga dapit sumala sa ilang mga hugna sa panaw; ug kini mao ang ilang mga hugna sa panaw gikan sa usa ka gisukaran ngadto sa lain:+  Ug sila mibiya sa Rameses+ sa unang bulan, sa ikanapulog-lima nga adlaw sa unang bulan.+ Pagkasunod gayod nga adlaw human sa paskuwa,+ ang mga anak sa Israel migula uban ang binayaw nga kamot atubangan sa mga mata sa tanang Ehiptohanon.+  Sa kasamtangan gilubong sa mga Ehiptohanon kadtong gipamatay ni Jehova taliwala kanila, nga mao, ang tanang panganay;+ ug sa ilang mga diyos gipahamtang ni Jehova ang mga paghukom.+  Busa ang mga anak sa Israel mibiya sa Rameses+ ug nagkampo sa Sucot.+  Unya sila mibiya sa Sucot ug nagkampo sa Etam,+ nga diha sa daplin sa kamingawan.  Ug sila mibiya sa Etam ug mibalik ngadto sa Pihahirot,+ nga nag-antaw sa Baal-zepon;+ ug sila nagkampo sa atubangan sa Migdol.+  Human niana sila mibiya sa Pihahirot ug milatas sa dagat+ ngadto sa kamingawan+ ug nagpadayon sa pagpanaw ug tulo ka adlaw sa kamingawan sa Etam+ ug nagkampo sa Mara.+  Unya sila mibiya sa Mara ug miabot sa Elim.+ Ug sa Elim didtoy napulog-duha ka tubod sa tubig ug kapitoan ka kahoy nga palma. Busa sila nagkampo didto. 10  Ug sila mibiya sa Elim ug nagkampo daplin sa Pulang Dagat. 11  Human niana sila mibiya sa Pulang Dagat ug nagkampo sa kamingawan sa Sin.+ 12  Unya sila mibiya sa kamingawan sa Sin ug nagkampo sa Dopka. 13  Sa ulahi sila mibiya sa Dopka ug nagkampo sa Alus. 14  Unya sila mibiya sa Alus ug nagkampo sa Repidim.+ Ug didto walay tubig nga mainom ang katawhan. 15  Human niana sila mibiya sa Repidim ug nagkampo sa kamingawan sa Sinai.+ 16  Unya sila mibiya sa kamingawan sa Sinai ug nagkampo sa Kibrot-hataava.+ 17  Ug sila mibiya sa Kibrot-hataava ug nagkampo sa Hazerot.+ 18  Human niana sila mibiya sa Hazerot ug nagkampo sa Ritma. 19  Unya sila mibiya sa Ritma ug nagkampo sa Rimon-perez. 20  Ug sila mibiya sa Rimon-perez ug nagkampo sa Libna. 21  Sa ulahi sila mibiya sa Libna ug nagkampo sa Risa. 22  Unya sila mibiya sa Risa ug nagkampo sa Kehelata. 23  Unya sila mibiya sa Kehelata ug nagkampo sa Bukid sa Seper. 24  Human niana sila mibiya sa Bukid sa Seper ug nagkampo+ sa Harada. 25  Unya sila mibiya sa Harada ug nagkampo sa Makhelot. 26  Ug sila mibiya+ sa Makhelot ug nagkampo sa Tahat. 27  Human niana sila mibiya sa Tahat ug nagkampo sa Tera. 28  Unya sila mibiya sa Tera ug nagkampo sa Mitka. 29  Sa ulahi sila mibiya sa Mitka ug nagkampo sa Hasmona. 30  Unya sila mibiya sa Hasmona ug nagkampo sa Moserot. 31  Unya sila mibiya sa Moserot ug nagkampo sa Bene-jaakan.+ 32  Human niana sila mibiya sa Bene-jaakan ug nagkampo sa Hor-hagidgad. 33  Unya sila mibiya sa Hor-hagidgad ug nagkampo sa Jotbata.+ 34  Sa ulahi sila mibiya sa Jotbata ug nagkampo sa Abrona. 35  Unya sila mibiya sa Abrona ug nagkampo sa Ezion-geber.+ 36  Human niana sila mibiya sa Ezion-geber ug nagkampo sa kamingawan sa Zin,+ buot ingnon, Kades. 37  Sa ulahi sila mibiya sa Kades ug nagkampo sa Bukid sa Hor,+ didto sa utlanan sa yuta sa Edom. 38  Ug si Aaron nga saserdote mitungas sa Bukid sa Hor sumala sa mando ni Jehova ug namatay didto sa ikakap-atan ka tuig sa paggula sa mga anak sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto, sa ikalima nga bulan, sa unang adlaw sa bulan.+ 39  Ug si Aaron usa ka gatos ug kawhaag-tulo ka tuig ang panuigon sa pagkamatay niya sa Bukid sa Hor. 40  Karon ang Canaanhon, ang hari sa Arad,+ kay siya nagpuyo man sa Negeb,+ sa yuta sa Canaan, nakadungog mahitungod sa pag-abot sa mga anak sa Israel. 41  Unya sila mibiya sa Bukid sa Hor+ ug nagkampo sa Zalmona. 42  Human niana sila mibiya sa Zalmona ug nagkampo sa Punon. 43  Unya sila mibiya sa Punon ug nagkampo sa Obot.+ 44  Ug sila mibiya sa Obot ug nagkampo sa Iye-abarim didto sa utlanan sa Moab.+ 45  Sa ulahi sila mibiya sa Iyim ug nagkampo sa Dibon-gad.+ 46  Human niana sila mibiya sa Dibon-gad ug nagkampo sa Almon-diblataim. 47  Unya sila mibiya sa Almon-diblataim+ ug nagkampo sa kabukiran sa Abarim+ atbang sa Nebo.+ 48  Sa kataposan sila mibiya sa kabukiran sa Abarim ug nagkampo sa desyertong kapatagan sa Moab+ duol sa Jordan sa Jerico. 49  Ug sila nagpadayon sa pagkampo duol sa Jordan gikan sa Bet-jesimot+ hangtod sa Abel-sitim+ didto sa desyertong kapatagan sa Moab. 50  Ug si Jehova misulti kang Moises sa desyertong kapatagan sa Moab duol sa Jordan sa Jerico,+ nga nag-ingon: 51  “Sultihi ang mga anak sa Israel, ug ingna sila, ‘Tabok kamo sa Jordan ngadto sa yuta sa Canaan.+ 52  Ug abogon ninyo ang tanang molupyo sa yuta gikan sa inyong atubangan ug dugmokon ang tanan nilang bato nga mga larawan,+ ug ang tanan nilang mga larawan sa inumol nga metal+ inyong dugmokon, ug ang tanan nilang sagradong hatag-as nga mga dapit inyong laglagon.+ 53  Ug kamo manag-iya sa yuta ug magapuyo niini, kay kaninyo igahatag ko gayod ang yuta aron sa pagpanag-iya niini.+ 54  Ug inyong bahinbahinon ang yuta alang kaninyo nga panag-iyahon pinaagig ripa+ sumala sa inyong mga banay.+ Ngadto sa daghag-molupyo dugangan ninyo ang iyang panulondon, ug ngadto sa diyutay kunhoran ninyo ang iyang panulondon.+ Kon asa matunong ang ripa alang kaniya, kana maiyaha.+ Sumala sa tribo sa inyong mga amahan tagan-i ang inyong kaugalingon ug yuta.+ 55  “‘Apan, kon dili ninyo abogon ang mga molupyo sa yuta gikan sa inyong atubangan,+ nan kadtong ibilin ninyo kanila tinong mahimong ingon sa mga tusok sa inyong mga mata ug ingon sa mga tunok sa inyong mga kilid, ug sila sa pagkatinuod magahasi kaninyo diha sa yuta nga inyong pagapuy-an.+ 56  Ug mahitabo gayod nga ingon sa akong gihunahuna nga buhaton ngadto kanila akong buhaton nganha kaninyo.’”+

Mga Footnote