Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Numeros 32:1-42

32  Karon ang mga anak ni Ruben+ ug ang mga anak ni Gad+ nakabaton ug daghang kahayopan, nga daghan kaayo. Ug ilang nakita ang yuta sa Jazer+ ug ang yuta sa Gilead, ug, tan-awa! ang dapit maoy usa ka dapit alang sa kahayopan.  Busa ang mga anak ni Gad ug ang mga anak ni Ruben miadto ug miingon niini kang Moises ug kang Eleasar nga saserdote ug sa mga pangulo sa katigoman:  “Ang Atarot+ ug ang Dibon+ ug ang Jazer ug ang Nimra+ ug ang Hesbon+ ug ang Eleale+ ug ang Sebam ug ang Nebo+ ug ang Beon,+  ang yuta nga gipildi ni Jehova+ atubangan sa katigoman sa Israel, maoy usa ka yuta alang sa kahayopan, ug ang imong mga alagad adunay kahayopan.”+  Ug sila miingon: “Kon kami nakakaplag ug kaluoy sa inyong mga mata, ihatag kining yutaa sa inyong mga alagad aron mapanag-iya. Ayaw na kami pataboka sa Jordan.”+  Unya si Moises miingon ngadto sa mga anak ni Gad ug sa mga anak ni Ruben: “Mangadto ba sa gubat ang inyong mga igsoon samtang kamo nagapuyo dinhi?+  Ug nganong bugnawon ninyo ang mga anak sa Israel gikan sa pagtabok ngadto sa yuta nga tinong ihatag ni Jehova kanila?  Ingon niana ang gibuhat sa inyong mga amahan+ sa dihang gipadala ko sila gikan sa Kades-barnea+ aron tan-awon ang yuta.  Sa dihang sila mitungas sa bul-oganang walog sa Escol+ ug nakakita sa yuta, unya ilang gibugnaw ang mga anak sa Israel, sa dili pag-adto sa yuta nga tinong ihatag ni Jehova kanila.+ 10  Busa ang kasuko ni Jehova misilaob niadtong adlawa mao nga siya nanumpa,+ nga nag-ingon, 11  ‘Ang mga tawo nga migula sa Ehipto gikan sa kawhaan ka tuig ang kagulangon pataas+ dili makakita sa yuta nga akong gipanumpa kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob,+ tungod kay sila wala mosunod kanako sa bug-os, 12  gawas kang Caleb+ nga anak nga lalaki ni Jepune nga Kenizihanon ug kang Josue+ nga anak nga lalaki ni Nun, tungod kay sila misunod kang Jehova sa bug-os.’ 13  Busa ang kasuko ni Jehova misilaob batok sa Israel ug iyang gipalatagaw sila sa kamingawan sulod sa kap-atan ka tuig,+ hangtod nga natibawas ang tibuok kaliwatan nga nagbuhat ug daotan sa mga mata ni Jehova.+ 14  Ug ania, kamo mitindog puli sa inyong mga amahan ingon nga mga kaliwat sa makasasalang katawhan aron dugangan ang nagasilaob nga kasuko ni Jehova+ batok sa Israel. 15  Kon motalikod kamo sa pagsunod kaniya,+ nan sa makausa pa papuy-on niya sila ug labi pang dugay sa kamingawan,+ ug mogawi kamo sa ikadaot niining tibuok nga katawhan.”+ 16  Sa ulahi sila miduol kaniya ug miingon: “Tugoti nga magtukod kami dinhi ug toril nga mga bato alang sa among kahayopan ug mga siyudad alang sa among mga kabataan. 17  Apan kami nga sinangkapang nahan-ay sa panggubatan+ ang magauna sa mga anak sa Israel hangtod nga among madala na sila ngadto sa ilang dapit, samtang ang among mga kabataan magapuyo sa mga siyudad nga may mga kuta nga halayo sa atubangan sa mga molupyo sa yuta. 18  Dili kami mopauli sa among mga balay hangtod ang mga anak sa Israel makatagana na sa ilang kaugalingon ug yuta, nga ang matag usa may iyang kaugalingong panulondon.+ 19  Kay dili kami magbaton ug panulondon uban kanila gikan sa maong kiliran sa Jordan ug saylo pa niana, tungod kay ang panulondon nga naangkon namo maoy gikan niini nga kiliran sa Jordan dapit sa silangan sa adlaw.”+ 20  Niini si Moises miingon kanila: “Kon kini inyong buhaton, kon sangkapan ninyo ang inyong kaugalingon atubangan ni Jehova alang sa gubat,+ 21  ug ang tanan kaninyo nga sinangkapan motabok sa Jordan sa atubangan ni Jehova, hangtod nga ang iyang mga kaaway iyang maabog gikan sa iyang atubangan,+ 22  ug ang yuta masakop na sa atubangan ni Jehova,+ ug human niana kamo mamauli,+ mahigawas gayod usab kamo sa pagkasad-an batok kang Jehova ug batok sa Israel; ug kining yutaa inyong mapanag-iya sa atubangan ni Jehova.+ 23  Apan kon dili ninyo kini buhaton, nan kamo makasala gayod batok kang Jehova.+ Niana hibaloi nga hiapsan kamo sa inyong sala.+ 24  Pagtukod kamo ug mga siyudad alang sa inyong mga kabataan ug toril nga mga bato alang sa inyong kahayopan, ug buhata ninyo kon unsay migula sa inyong baba.”+ 25  Unya ang mga anak ni Gad ug ang mga anak ni Ruben misulti niini kang Moises: “Ang imong mga alagad magabuhat sumala sa ginasugo sa akong ginoo.+ 26  Ang among mga kabataan, ang among mga asawa, ang among kahayopan ug ang tanan namong binuhing hayop magpabilin didto sa mga siyudad sa Gilead,+ 27  apan ang imong mga alagad motabok, ang matag usa nga sinangkapan sa pagkasundalo,+ sa atubangan ni Jehova alang sa gubat, ingon sa gisulti sa akong agalon.” 28  Unya mahitungod kanila si Moises nagsugo kang Eleasar nga saserdote ug kang Josue nga anak ni Nun ug sa mga pangulo sa mga amahan sa mga tribo sa mga anak sa Israel. 29  Busa si Moises miingon kanila: “Kon ang mga anak ni Gad ug ang mga anak ni Ruben motabok sa Jordan uban kaninyo, ang matag usa nga sinangkapan alang sa gubat,+ sa atubangan ni Jehova, ug ang yuta ikapasakop na sa inyong atubangan, nan inyong ihatag kanila ang yuta sa Gilead aron mapanag-iya.+ 30  Apan kon sila dili motabok nga sinangkapan uban kaninyo, nan mopuyo sila sa inyong taliwala sa yuta sa Canaan.”+ 31  Gitubag kini sa mga anak ni Gad ug sa mga anak ni Ruben, nga nag-ingon: “Kon unsay gisulti ni Jehova sa imong mga alagad maoy among buhaton.+ 32  Motabok kami nga sinangkapan sa atubangan ni Jehova ngadto sa yuta sa Canaan,+ ug ang among panulondon among mapanag-iya niini nga kiliran sa Jordan.”+ 33  Ug gihatag ni Moises kanila, nga mao, sa mga anak ni Gad+ ug sa mga anak ni Ruben+ ug sa katunga sa tribo ni Manases+ nga anak ni Jose, ang gingharian ni Sihon+ nga hari sa mga Amorihanon ug ang gingharian ni Og+ nga hari sa Basan, ang yuta nga sakop sa mga siyudad niini diha sa mga teritoryo, ug ang mga siyudad sa yuta nga naglibot. 34  Ug ang mga anak ni Gad nagtukod sa Dibon+ ug sa Atarot+ ug sa Aroer,+ 35  ug sa Atrot-sopan ug sa Jazer+ ug sa Jogbeha,+ 36  ug sa Bet-nimra+ ug sa Bet-haran,+ mga siyudad nga may mga kuta,+ ug toril nga mga bato.+ 37  Ug ang mga anak ni Ruben nagtukod sa Hesbon+ ug sa Eleale+ ug sa Kiriataim,+ 38  ug sa Nebo+ ug sa Baal-meon+—⁠nag-ilis sa ilang mga ngalan⁠—ug sa Sibma; ug ilang gitawag sa ilang kaugalingong mga ngalan ang mga siyudad nga ilang gitukod. 39  Ug ang mga anak nga lalaki ni Makir+ nga anak nga lalaki ni Manases miadto sa Gilead ug nag-ilog niini ug nag-abog sa mga Amorihanon nga didto sa maong dapit. 40  Busa gihatag ni Moises ang Gilead ngadto kang Makir nga anak nga lalaki ni Manases, ug siya mipuyo didto.+ 41  Ug si Jair nga anak nga lalaki ni Manases miadto ug nag-ilog sa kabalangayan sa mga tolda, ug siya nagtawag kanila nga Havot-jair.+ 42  Ug si Noba miadto ug nag-ilog sa Kenat+ ug sa mga lungsod nga sakop niini; ug siya nagtawag niini nga Noba sumala sa iyang ngalan.

Mga Footnote