Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Numeros 31:1-54

31  Unya si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Buhata ang panimalos+ batok sa mga Midianhon alang sa mga anak sa Israel.+ Human niana ikaw igatipon ngadto sa imong katawhan.”+  Busa si Moises misulti sa katawhan, nga nag-ingon: “Sangkapi ang mga lalaki gikan sa inyong taliwala alang sa pagsundalo, aron sila makig-away batok sa Midian sa pagpahamtang sa panimalos ni Jehova sa Midian.+  Usa ka libo sa matag tribo sa tanang tribo sa Israel inyong ipadala alang sa pagsundalo.”  Tuod man, gikan sa linibo+ sa Israel usa ka libo ang gitudlo sa usa ka tribo, napulog-duha ka libo nga sinangkapan sa pagkasundalo.+  Unya si Moises nagpadala kanila, usa ka libo sa matag tribo, alang sa pagsundalo, sila ug si Pinehas+ nga anak nga lalaki ni Eleasar nga saserdote alang sa pagsundalo, ug diha sa iyang kamot ang balaang mga galamiton ug ang mga trompeta+ alang sa mga panawag nga pagbudyong.  Ug sila nakiggubat batok sa Midian, ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises, ug ilang gipatay ang tanang lalaki.+  Ug gipatay nila ang mga hari sa Midian lakip sa uban pang mga pinatay, nga mao, si Evi ug si Rekem ug si Zur ug si Hur ug si Reba, ang lima ka hari sa Midian;+ ug ilang gipatay si Balaam+ nga anak nga lalaki ni Beor pinaagi sa espada.  Apan gibihag sa mga anak sa Israel ang mga babaye sa Midian ug ang ilang mga kabataan;+ ug ang tanan nilang binuhing hayop ug ang tanan nilang panon sa kahayopan ug ang tanan nilang panginabuhian ilang giagaw. 10  Ug ang tanan nilang mga siyudad nga ilang gipuy-an ug ang tanan nilang mga pinarilang kampo ilang gisunog sa kalayo.+ 11  Ug ilang gidala ang tanang inagaw+ ug ang tanang nabihag nga mga tawo ug binuhing mga hayop. 12  Ug ilang gidala ngadto kang Moises ug kang Eleasar nga saserdote ug ngadto sa katigoman sa mga anak sa Israel ang mga binihag ug ang mga inilog ug ang mga inagaw, ngadto sa kampo, ngadto sa desyertong kapatagan sa Moab,+ nga diha sa duol sa Jordan sa Jerico. 13  Unya si Moises ug si Eleasar nga saserdote ug ang tanang pangulo sa katigoman migula sa pagsugat kanila sa gawas sa kampo. 14  Ug si Moises nasuko sa tinudlong mga lalaki sa kasundalohan,+ sa mga pangulo sa linibo ug sa mga pangulo sa ginatos nga nangabot gikan sa pagpakiggubat. 15  Busa si Moises miingon kanila: “Gibilin ba ninyong buhi ang tanang babaye?+ 16  Tan-awa! Kini sila, pinaagi sa pulong ni Balaam, ang naghaylo sa mga anak sa Israel nga dili magmatinumanon+ kang Jehova mahitungod sa panghitabo sa Peor,+ mao nga ang hampak midangat sa katigoman ni Jehova.+ 17  Ug karon patya ang tanang lalaki taliwala sa mga kabataan, ug patya ang tanang babaye nga nakighilawas pinaagi sa pagpakigdulog sa usa ka lalaki.+ 18  Ug ibiling buhi alang sa inyong kaugalingon ang tanang kabataan taliwala sa mga babaye nga wala makaila sa buhat sa pakigdulog sa usa ka lalaki.+ 19  Kon bahin kaninyo, pagkampo kamo sa gawas sa kampo sulod sa pito ka adlaw. Ang tagsatagsa nga nakapatay ug kalag+ ug ang tagsatagsa nga nakahikap ug pinatay,+ kinahanglang inyong putlion+ ang inyong kaugalingon sa ikatulo ka adlaw ug sa ikapito ka adlaw, kamo ug ang inyong mga binihag. 20  Ug ang tanang besti ug ang tanan nga hinimo sa panit ug ang tanan nga hinimo sa balhibo sa kanding ug ang tanan nga hinimo sa kahoy kinahanglang inyong putlion gikan sa sala.”+ 21  Unya si Eleasar nga saserdote miingon sa mga sundalo nga miadto sa gubat: “Kini mao ang lagda sa balaod nga gisugo ni Jehova kang Moises, 22  ‘Ang bulawan lamang ug ang plata, ang tumbaga, ang puthaw, ang lata ug ang tingga, 23  ang tanan nga mapaagi sa kalayo,+ kinahanglang inyong ipaagi sa kalayo, ug kini mahimong hinlo. Apan kini kinahanglan nga putlion sa tubig nga alang sa paghinlo.+ Ug ang tanan nga dili ikapaagi sa kalayo inyong ipaagi sa tubig.+ 24  Ug inyong labhan ang inyong mga besti sa ikapito ka adlaw ug mahimo kamong hinlo, ug pagkahuman niana kamo makasulod sa kampo.’”+ 25  Ug si Jehova miingon kang Moises: 26  “Kuhaa ang kinatibuk-ang ihap sa mga inilog, ang nabihag nga mga tawo ug binuhing mga hayop, ikaw ug si Eleasar nga saserdote ug ang mga pangulo sa mga amahan sa katigoman. 27  Ug bahinon mo sa duha ang mga inilog tali sa mga miapil sa gubat nga miadto sa panaw ug sa tanang uban pa sa katigoman.+ 28  Ug ingon nga buhis+ alang kang Jehova ikaw magkuha gikan sa mga tawong manggugubat nga miadto sa panaw ug usa ka kalag sa lima ka gatos, sa tawo ug sa mga baka ug sa mga asno ug sa mga karnero. 29  Gikan sa katunga kanila kini inyong kuhaon ug ihatag kang Eleasar nga saserdote ingon nga amot nga iya ni Jehova.+ 30  Ug gikan sa katunga sa mga anak sa Israel magkuha ka ug usa gikan sa kalim-an, sa tawo, sa mga baka, sa mga asno ug sa mga karnero, sa tanang matang sa binuhing hayop, ug sila inyong ihatag sa mga Levihanon,+ ang mga magtutuman sa obligasyon sa tabernakulo ni Jehova.”+ 31  Ug si Moises ug si Eleasar nga saserdote nagbuhat ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises. 32  Ug ang mga inilog, ang uban pa sa mga inagaw nga giagaw sa katawhan nga miuban sa panaw, mikabat ug unom ka gatos ug kapitoag-lima ka libo ka karnero, 33  ug kapitoag-duha ka libo ka baka, 34  ug kan-umag-usa ka libo ka asno. 35  Kon bahin sa mga tawhanong kalag+ gikan sa kababayen-an nga wala makaila sa buhat sa pakigdulog sa usa ka lalaki,+ ang tanang kalag mikabat ug katloag-duha ka libo. 36  Ug ang katunga nga maoy bahin niadtong kinsa miuban sa panaw mikabat ug tulo ka gatos ug katloag-pito ka libo lima ka gatos ka karnero. 37  Ug ang buhis+ alang kang Jehova gikan sa mga karnero mikabat ug unom ka gatos ug kapitoag-lima. 38  Ug sa mga baka dihay katloag-unom ka libo, ug ang buhis kanila alang kang Jehova maoy kapitoag-duha. 39  Ug ang mga asno maoy katloan ka libo lima ka gatos, ug ang buhis kanila alang kang Jehova maoy kan-umag-usa. 40  Ug ang tawhanong mga kalag maoy napulog-unom ka libo, ug ang buhis kanila alang kang Jehova maoy katloag-duha ka kalag. 41  Unya gihatag ni Moises ang buhis ingon nga amot nga iya ni Jehova ngadto kang Eleasar nga saserdote,+ ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises.+ 42  Ug gikan sa katunga nga iya sa mga anak sa Israel, nga gibahin ni Moises gikan niadtong iya sa kalalakin-an nga nakiggubat: 43  Karon ang katunga nga iya sa katigoman gikan sa mga karnero mikabat ug tulo ka gatos ug katloag-pito ka libo lima ka gatos, 44  ug sa mga baka, katloag-unom ka libo, 45  ug sa mga asno, katloan ka libo lima ka gatos, 46  ug sa tawhanong mga kalag, napulog-unom ka libo. 47  Unya gikuha ni Moises gikan sa katunga nga iya sa mga anak sa Israel ang usa nga pagakuhaon gikan sa kalim-an, sa tawo ug sa binuhing mga hayop, ug gihatag sila ngadto sa mga Levihanon,+ ang mga magtutuman sa obligasyon+ sa tabernakulo ni Jehova, ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises. 48  Ug ang tinudlong mga lalaki sa mga linibo sa kasundalohan,+ ang mga pangulo sa linibo ug ang mga pangulo sa mga ginatos,+ miduol kang Moises, 49  ug miingon kang Moises: “Ang imong mga ulipon nakaihap na sa kinatibuk-an sa mga tawong manggugubat nga ilalom sa among pagdumala ug walay usa nga gitahong nakulang.+ 50  Busa sa tagsatagsa kami magatanyag kon unsay iyang nakaplagan ingon nga halad kang Jehova,+ mga butang nga hinimo sa bulawan, mga kadenita sa buolbuol, ug mga pulseras, mga igtitimbre nga singsing,+ mga ariyos, ug mga pahiyas sa babaye,+ aron sa paghimog pagtabon-sa-sala alang sa among mga kalag atubangan ni Jehova.” 51  Ug gidawat ni Moises ug ni Eleasar nga saserdote ang bulawan gikan kanila,+ ang tanang alahas. 52  Ug ang tanang bulawan sa mga amot nga ilang giamot kang Jehova mikabat ug napulog-unom ka libo pito ka gatos ug kalim-an ka siklo, gikan sa mga pangulo sa linibo ug sa mga pangulo sa ginatos. 53  Ang tagsatagsa sa kasundalohan nakakuhag inagaw alang sa iyang kaugalingon.+ 54  Busa gidawat ni Moises ug ni Eleasar nga saserdote ang bulawan gikan sa mga pangulo sa linibo ug sa ginatos ug gidala kini sa tolda nga tagboanan ingon nga handomanan+ alang sa mga anak sa Israel sa atubangan ni Jehova.

Mga Footnote