Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Numeros 3:1-51

3  Karon kini mao ang mga kaliwatan ni Aaron ug ni Moises sa adlaw nga si Jehova nakigsulti kang Moises sa Bukid sa Sinai.+  Ug kini mao ang mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Aaron: si Nadab ang panganay ug si Abihu,+ si Eleasar+ ug si Itamar.+  Kini mao ang mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Aaron, ang dinihogan nga mga saserdote kansang mga kamot gipuno sa gahom aron sa pag-alagad ingon nga mga saserdote.+  Apan si Nadab ug si Abihu namatay sa atubangan ni Jehova sa diha nga sila naghalad ug gidili nga kalayo+ sa atubangan ni Jehova sa kamingawan sa Sinai; ug sila walay mga anak. Apan si Eleasar+ ug si Itamar+ nagpadayon sa pag-alagad ingon nga mga saserdote kauban ni Aaron nga ilang amahan.  Ug si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Dad-a sa duol ang tribo ni Levi,+ ug patindoga sila atubangan ni Aaron nga saserdote, ug mag-alagad+ sila kaniya.  Ug sila kinahanglang mag-atiman sa ilang obligasyon kaniya ug sa ilang obligasyon sa tibuok katigoman atubangan sa tolda nga tagboanan sa pagtuman sa buluhaton sa tabernakulo.  Ug sila mag-atiman sa tanang galamiton+ sa tolda nga tagboanan, ingon man sa obligasyon sa mga anak sa Israel sa pagtuman sa buluhaton sa tabernakulo.+  Ug imong ihatag ang mga Levihanon kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki. Sila maoy mga hinatag, gihatag alang kaniya gikan sa mga anak sa Israel.+ 10  Ug imong itudlo si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki, ug kinahanglang ilang atimanon ang ilang pagkasaserdote;+ ug si bisan kinsang estranyo nga moduol pagapatyon.”+ 11  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises, nga nag-ingon: 12  “Kon bahin kanako, tan-awa! akong kuhaon ang mga Levihanon gikan sa taliwala sa mga anak sa Israel puli sa tanang panganay+ nga magabukas sa tagoangkan sa mga anak sa Israel; ug maakoa gayod ang mga Levihanon. 13  Kay ang matag panganay akoa.+ Sa adlaw nga gihampak ko ang matag panganay sa yuta sa Ehipto+ akong gibalaan alang kanako ang matag panganay sa Israel gikan sa tawo hangtod sa mananap.+ Sila maakoa gayod. Ako mao si Jehova.” 14  Ug si Jehova misulti ug dugang kang Moises sa kamingawan sa Sinai,+ nga nag-ingon: 15  “Irehistro ang mga anak nga lalaki ni Levi sumala sa balay sa ilang mga amahan sumala sa ilang mga banay. Ang matag lalaki gikan sa usa ka bulan ang kagulangon pataas irehistro gayod ninyo.”+ 16  Ug girehistro sila ni Moises sumala sa mando ni Jehova, ingon sa gisugo kaniya. 17  Ug kini mao ang mga anak nga lalaki ni Levi+ sumala sa ilang mga ngalan: si Gerson ug si Kohat ug si Merari.+ 18  Karon kini mao ang mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Gerson sumala sa ilang mga banay: si Libni ug si Simei.+ 19  Ug ang mga anak nga lalaki ni Kohat+ sumala sa ilang mga banay mao si Amram ug si Izar,+ si Hebron ug si Uziel. 20  Ug ang mga anak nga lalaki ni Merari+ sumala sa ilang mga banay mao si Mali+ ug si Musi.+ Kini sila mao ang mga banay sa mga Levihanon sumala sa balay sa ilang mga amahan. 21  Sa kang Gerson diha ang banay sa mga Libnihanon+ ug ang banay sa mga Simeihanon.+ Kini mao ang mga banay sa mga Gersonhon. 22  Ang mga narehistro kanila maoy sumala sa gidaghanon sa tanang lalaki nga usa ka bulan ang kagulangon pataas.+ Ang mga narehistro kanila maoy pito ka libo lima ka gatos.+ 23  Ang mga banay sa mga Gersonhon didto sa luyo sa tabernakulo.+ Sila nagkampo sa dapit sa kasadpan. 24  Ug ang pangulo sa balay sa amahan sa mga Gersonhon mao si Eliasap nga anak nga lalaki ni Lael. 25  Ug ang obligasyon sa mga anak nga lalaki ni Gerson+ sa tolda nga tagboanan mao ang tabernakulo ug ang tolda,+ ang tabon+ niini ug ang tabil+ sa ganghaan sa tolda nga tagboanan, 26  ug ang mga kortina+ sa sawang ug ang tabil+ sa ganghaan sa sawang nga naglibot sa tabernakulo ug ang halaran, ug ang mga pisi sa tolda,+ alang sa tanang pag-alagad niini. 27  Ug kang Kohat diha ang banay sa mga Amramnon ug ang banay sa mga Izarnon ug ang banay sa mga Hebronhon ug ang banay sa mga Uzielnon. Kini mao ang mga banay sa mga Kohatnon.+ 28  Lakip sa gidaghanon sa tanang lalaki nga usa ka bulan ang kagulangon pataas dihay walo ka libo unom ka gatos, nga nag-atiman sa obligasyon alang sa balaan nga dapit.+ 29  Ang mga banay sa mga anak nga lalaki ni Kohat didto nagkampo sa kiliran sa tabernakulo sa habagatan.+ 30  Ug ang pangulo sa balay sa amahan sa mga banay sa mga Kohatnon mao si Elizapan nga anak nga lalaki ni Uziel.+ 31  Ug ang ilang obligasyon+ mao ang Arka+ ug ang lamesa+ ug ang tangkawan+ ug ang mga halaran+ ug ang mga galamiton+ sa balaang dapit nga ilang gigamit sa pag-alagad ug ang tabil,+ ug ang tanang pag-alagad niini. 32  Ug ang pangulo sa mga pangulo sa mga Levihanon mao si Eleasar+ nga anak nga lalaki ni Aaron nga saserdote, nga nagdumala niadtong tig-atiman sa obligasyon alang sa balaan nga dapit. 33  Sa kang Merari diha ang banay sa mga Malihanon+ ug ang banay sa mga Musihanon.+ Kini mao ang mga banay ni Merari.+ 34  Ug ang mga narehistro kanila sumala sa gidaghanon sa tanang lalaki nga usa ka bulan ang kagulangon pataas maoy unom ka libo duha ka gatos.+ 35  Ug ang pangulo sa balay sa amahan sa mga banay ni Merari mao si Zuriel nga anak nga lalaki ni Abihail. Didto sila nagkampo sa kiliran sa tabernakulo sa dapit sa amihanan.+ 36  Ug ang pagdumala nga niana obligado ang mga anak nga lalaki ni Merari maoy sa mga kuwadrong bayanan+ sa tabernakulo ug sa mga balabag+ niini ug sa mga haligi+ niini ug sa mga suksokanang patongan niini ug sa tanang galamiton+ niini ug sa tanang pag-alagad niini,+ 37  ug sa mga haligi+ sa sawang palibot ug sa ilang mga suksokanang patongan+ ug sa ilang mga ugsok sa tolda ug sa ilang mga pisi sa tolda. 38  Ug kadtong nagkampo sa atubangan sa tabernakulo dapit sa sidlakan, sa atubangan sa tolda nga tagboanan dapit sa silangan sa adlaw, mao si Moises ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki, kadtong tig-atiman sa obligasyon alang sa sangtuwaryo,+ ingon nga obligasyon sa mga anak sa Israel. Ug si bisan kinsang estranyo nga moduol pagapatyon.+ 39  Ang tanang narehistro nga mga Levihanon nga girehistro ni Moises ug ni Aaron sumala sa sugo ni Jehova sumala sa ilang mga banay, ang tanang lalaki nga usa ka bulan ang kagulangon pataas, maoy kawhaag-duha ka libo. 40  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Irehistro ang tanang panganay nga anak nga lalaki sa mga anak sa Israel nga usa ka bulan ang kagulangon pataas,+ ug ipha ang gidaghanon sa ilang mga ngalan. 41  Ug kuhaa ang mga Levihanon alang kanako—ako mao si Jehova—puli sa tanang panganay sa mga anak sa Israel,+ ug ang binuhing mga hayop sa mga Levihanon puli sa tanang panganay sa binuhing mga hayop sa mga anak sa Israel.”+ 42  Ug girehistro ni Moises ang tanang panganay nga lalaki taliwala sa mga anak sa Israel ingon sa gisugo ni Jehova kaniya. 43  Ug ang tanang panganay nga lalaki sumala sa gidaghanon sa mga ngalan gikan sa usa ka bulan ang kagulangon pataas niadtong ilang mga narehistro maoy kawhaag-duha ka libo duha ka gatos ug kapitoag-tulo. 44  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises, nga nag-ingon: 45  “Kuhaa ang mga Levihanon puli sa tanang panganay taliwala sa mga anak sa Israel, ug ang binuhing mga hayop sa mga Levihanon puli sa ilang binuhing mga hayop; ug ang mga Levihanon maakoa gayod.+ Ako mao si Jehova. 46  Ug ingon nga lukat+ sa duha ka gatos ug kapitoag-tulo gikan sa mga panganay sa mga anak sa Israel, nga kapin sa mga Levihanon,+ 47  magkuha ka ug lima ka siklo alang sa matag usa ka tawo.+ Kinahanglan nga kuhaon mo kini sumala sa siklo sa balaang dapit. Kawhaan ka gerah ang usa ka siklo.+ 48  Ug ihatag mo ang salapi kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki ingon nga lukat niadtong kapin kanila.” 49  Busa gikuha ni Moises ang salapi nga pangtubos gikan niadtong sobra sa salapi nga lukat sa mga Levihanon. 50  Gikan sa panganay nga anak nga lalaki sa mga anak sa Israel iyang gikuha ang salapi, usa ka libo tulo ka gatos ug kan-umag-lima ka siklo, sumala sa siklo sa balaang dapit. 51  Unya gihatag ni Moises ang salapi nga lukat kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki sumala sa mando ni Jehova, ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises.

Mga Footnote