Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Numeros 26:1-65

26  Ug nahitabo human sa hampak,+ nga si Jehova misulti niini kang Moises ug kang Eleasar nga anak nga lalaki ni Aaron nga saserdote:  “Kuhaa ang katibuk-ang gidaghanon sa tibuok katigoman sa mga anak sa Israel gikan sa kawhaan ka tuig ang kagulangon pataas, sumala sa balay sa ilang mga amahan, ang tanan nga misulod sa pagkasundalo sa Israel.”+  Ug si Moises ug si Eleasar+ nga saserdote misulti kanila didto sa desyertong kapatagan sa Moab+ duol sa Jordan sa Jerico,+ nga nag-ingon:  “[Kuhaa ang ilang katibuk-ang gidaghanon] gikan sa kawhaan ka tuig ang kagulangon pataas, ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises.”+ Karon ang mga anak sa Israel nga migula sa yuta sa Ehipto mao kini:  si Ruben, ang panganay ni Israel;+ ang mga anak ni Ruben: Kang Hanok,+ ang banay sa mga Hanoknon; kang Palu,+ ang banay sa mga Paluhanon;  kang Hesron,+ ang banay sa mga Hesronhon; kang Carmi,+ ang banay sa mga Carmihanon.  Kini mao ang mga banay sa mga Rubenhon, ug ang ilang mga narehistro mikabat sa kap-atag-tulo ka libo pito ka gatos ug katloan.+  Ug ang anak nga lalaki ni Palu mao si Eliab.  Ug ang mga anak nga lalaki ni Eliab: si Nemuel ug si Datan ug si Abiram. Kining si Datan+ ug si Abiram+ mao ang mga gipatawag sa katigoman, nga misukol kang Moises ug kang Aaron sa katigoman ni Kore,+ sa dihang misukol sila kang Jehova. 10  Unya ang yuta mibuka sa baba niini ug milamoy kanila.+ Kon bahin kang Kore, namatay siya sa pagkamatay sa katigoman sa dihang gilamoy sa kalayo ang duha ka gatos ug kalim-an ka lalaki.+ Ug sila nahimong usa ka sanglitanan.+ 11  Apan, ang mga anak ni Kore wala mangamatay.+ 12  Ang mga anak nga lalaki ni Simeon+ sumala sa ilang mga banay: Kang Nemuel,+ ang banay sa mga Nemuelnon; kang Jamin,+ ang banay sa mga Jaminhon; kang Jakin,+ ang banay sa mga Jakinhon; 13  kang Zera, ang banay sa mga Zerahanon; kang Shaul,+ ang banay sa mga Shaulnon. 14  Kini mao ang mga banay sa mga Simeonhon: kawhaag-duha ka libo duha ka gatos.+ 15  Ang mga anak nga lalaki ni Gad+ sumala sa ilang mga banay: Kang Zepon, ang banay sa mga Zeponhon; kang Hagi, ang banay sa mga Hagihanon; kang Suni, ang banay sa mga Sunihanon; 16  kang Ozni, ang banay sa mga Oznihanon; kang Eri, ang banay sa mga Erihanon; 17  kang Arod, ang banay sa mga Arodnon; kang Areli,+ ang banay sa mga Arelihanon. 18  Kini mao ang mga banay sa mga anak ni Gad, sa ilang mga narehistro: kap-atan ka libo lima ka gatos.+ 19  Ang mga anak nga lalaki ni Juda+ mao si Er+ ug si Onan.+ Apan, si Er ug si Onan namatay sa yuta sa Canaan.+ 20  Ug ang mga anak nga lalaki ni Juda mao kini, sumala sa ilang mga banay: Kang Sela,+ ang banay sa mga Selahanon; kang Perez,+ ang banay sa mga Pereznon; kang Zera,+ ang banay sa mga Zerahanon. 21  Ug ang mga anak nga lalaki ni Perez mao kini: Kang Hesron,+ ang banay sa mga Hesronhon; kang Hamul,+ ang banay sa mga Hamulnon. 22  Kini mao ang mga banay ni Juda,+ sa ilang mga narehistro: kapitoag-unom ka libo lima ka gatos.+ 23  Ang mga anak nga lalaki ni Isacar+ sumala sa ilang mga banay mao kini: Kang Tola,+ ang banay sa mga Tolahanon; kang Puva, ang banay sa mga Punihanon; 24  kang Jasub, ang banay sa mga Jasubnon; kang Simron,+ ang banay sa mga Simronhon. 25  Kini mao ang mga banay ni Isacar, sa ilang mga narehistro: kan-umag-upat ka libo tulo ka gatos.+ 26  Ang mga anak nga lalaki ni Zabulon+ sumala sa ilang mga banay mao kini: Kang Sered, ang banay sa mga Serednon; kang Elon, ang banay sa mga Elonhon; kang Jaleel,+ ang banay sa mga Jaleelnon. 27  Kini mao ang mga banay sa mga Zabulonhon, sa ilang mga narehistro: kan-uman ka libo lima ka gatos.+ 28  Ang mga anak nga lalaki ni Jose+ sumala sa ilang mga banay mao si Manases ug si Epraim.+ 29  Ang mga anak nga lalaki ni Manases+ mao kini: Kang Makir,+ ang banay sa mga Makirnon. Ug si Makir nanganak kang Gilead.+ Kang Gilead, ang banay sa mga Gileadnon. 30  Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Gilead: Kang Iezer,+ ang banay sa mga Iezernon; kang Helek, ang banay sa mga Heleknon; 31  kang Asriel, ang banay sa mga Asrielnon; kang Sekem, ang banay sa mga Sekemnon; 32  kang Semida,+ ang banay sa mga Semidahanon; kang Heper,+ ang banay sa mga Hepernon. 33  Karon si Zelopehad nga anak nga lalaki ni Heper walay mga anak nga lalaki, hinunoa mga anak nga babaye,+ ug ang mga ngalan sa mga anak nga babaye ni Zelopehad mao si Mala ug si Noa, si Hogla, si Milca ug si Tirza.+ 34  Kini mao ang mga banay ni Manases, ug ang ilang mga narehistro maoy kalim-ag-duha ka libo pito ka gatos.+ 35  Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Epraim+ sumala sa ilang mga banay: Kang Sutela,+ ang banay sa mga Sutelahanon; kang Beker, ang banay sa mga Bekernon; kang Tahan,+ ang banay sa mga Tahanhon. 36  Ug kini mao ang mga anak nga lalaki ni Sutela: Kang Eran, ang banay sa mga Eranhon. 37  Kini mao ang mga banay sa mga anak nga lalaki ni Epraim,+ sa ilang mga narehistro: katloag-duha ka libo lima ka gatos. Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Jose sumala sa ilang mga banay.+ 38  Ang mga anak nga lalaki ni Benjamin+ sumala sa ilang mga banay mao kini: Kang Bela,+ ang banay sa mga Belahanon; kang Asbel,+ ang banay sa mga Asbelnon; kang Ahiram, ang banay sa mga Ahiramnon; 39  kang Sepupam, ang banay sa mga Supamnon; kang Hupam,+ ang banay sa mga Hupamnon. 40  Ang mga anak nga lalaki ni Bela mao si Ard ug si Naaman:+ Kang Ard, ang banay sa mga Ardnon; kang Naaman, ang banay sa mga Naamanhon. 41  Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Benjamin+ sumala sa ilang mga banay, ug ang ilang mga narehistro maoy kap-atag-lima ka libo unom ka gatos.+ 42  Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Dan+ sumala sa ilang mga banay: Kang Suham, ang banay sa mga Suhamnon. Kini mao ang mga banay ni Dan+ sumala sa ilang mga banay. 43  Ang tanang banay sa mga Suhamnon, sa ilang mga narehistro, maoy kan-umag-upat ka libo upat ka gatos.+ 44  Ang mga anak nga lalaki ni Aser+ sumala sa ilang mga banay mao kini: Kang Imnah,+ ang banay sa mga Imnahanon; kang Isvi,+ ang banay sa mga Isvihanon; kang Beria, ang banay sa mga Beriahanon; 45  sa mga anak nga lalaki ni Beria: Kang Heber, ang banay sa mga Hebernon; kang Malkiel,+ ang banay sa mga Malkielnon. 46  Ug ang ngalan sa anak nga babaye ni Aser mao si Sera.+ 47  Kini mao ang mga banay sa mga anak nga lalaki ni Aser,+ sa ilang mga narehistro: kalim-ag-tulo ka libo upat ka gatos.+ 48  Ang mga anak nga lalaki ni Neptali+ sumala sa ilang mga banay mao kini: Kang Jazeel,+ ang banay sa mga Jazeelnon; kang Guni,+ ang banay sa mga Gunihanon; 49  kang Jezer,+ ang banay sa mga Jezernon; kang Silem,+ ang banay sa mga Silemnon. 50  Kini mao ang mga banay ni Neptali+ sumala sa ilang mga banay, ug ang ilang mga narehistro maoy kap-atag-lima ka libo upat ka gatos.+ 51  Kini mao ang mga narehistro sa mga anak nga lalaki sa Israel: unom ka gatos ug usa ka libo pito ka gatos ug katloan.+ 52  Human niana si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon: 53  “Ngadto kanila ang yuta bahinbahinon ingon nga panulondon sumala sa gidaghanon sa mga ngalan.+ 54  Sumala sa gidaghanon imong dugangan ang panulondon sa usa, ug sumala sa gidiyutayon imong kunhoran ang panulondon sa usa.+ Ang panulondon sa matag usa igahatag sumala sa gidaghanon sa iyang mga narehistro. 55  Pinaagi lamang sa ripa+ nga ang yuta pagabahinbahinon. Sumala sa mga ngalan sa mga tribo sa ilang mga amahan sila makabaton ug panulondon. 56  Mag-agad sa ripa ang pagbahinbahin sa panulondon sa usa tali sa daghan ug sa diyutay.” 57  Karon kini mao ang mga narehistro sa mga Levihanon+ sumala sa ilang mga banay: Kang Gerson,+ ang banay sa mga Gersonhon; kang Kohat,+ ang banay sa mga Kohatnon; kang Merari,+ ang banay sa mga Merarihanon. 58  Kini mao ang mga banay sa mga Levihanon: ang banay sa mga Libnihanon,+ ang banay sa mga Hebronhon,+ ang banay sa mga Malihanon,+ ang banay sa mga Musihanon,+ ang banay sa mga Korehanon.+ Ug si Kohat+ nanganak kang Amram.+ 59  Ug ang ngalan sa asawa ni Amram mao si Jokebed,+ anak nga babaye ni Levi, nga gipanganak sa iyang asawa kang Levi didto sa Ehipto. Sa paglabay sa panahon iyang gipanganak kang Amram si Aaron ug si Moises ug si Miriam nga ilang igsoong babaye.+ 60  Unya nangatawo kang Aaron si Nadab ug si Abihu,+ si Eleasar ug si Itamar.+ 61  Apan si Nadab ug si Abihu namatay tungod sa ilang pagtanyag sa gidili nga kalayo atubangan ni Jehova.+ 62  Ug ang ilang mga narehistro mikabat ug kawhaag-tulo ka libo, tanan mga lalaki nga gikan sa usa ka bulan ang kagulangon ug pataas.+ Kay sila wala man irehistro taliwala sa mga anak sa Israel,+ sanglit walay panulondon nga ihatag kanila taliwala sa mga anak sa Israel.+ 63  Kini mao ang mga narehistro ni Moises ug ni Eleasar nga saserdote sa dihang ilang girehistro ang mga anak sa Israel sa desyertong kapatagan sa Moab duol sa Jordan sa Jerico.+ 64  Apan taliwala kanila walay bisan usa ka tawo sa mga girehistro ni Moises ug ni Aaron nga saserdote sa dihang ilang girehistro ang mga anak sa Israel didto sa kamingawan sa Sinai.+ 65  Kay si Jehova miingon labot kanila: “Sila mangamatay gayod sa kamingawan.”+ Busa walay nahibilin nga usa ka tawo kanila, gawas kang Caleb nga anak nga lalaki ni Jepune ug kang Josue nga anak nga lalaki ni Nun.+

Mga Footnote