Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Numeros 22:1-41

22  Unya ang mga anak sa Israel mibiya ug nagkampo sa desyertong kapatagan sa Moab+ tabok sa Jordan gikan sa Jerico.  Ug si Balak+ nga anak nga lalaki ni Zipor nakakita sa tanan nga gibuhat sa Israel ngadto sa mga Amorihanon.  Ug ang Moab nahadlok pag-ayo sa katawhan, tungod kay daghan sila; ug ang Moab mibati ug hilabihang kalisang sa mga anak sa Israel.+  Ug ang Moab miingon sa mga ansiyano sa Midian:+ “Karon kini nga kongregasyon magatilap sa tibuok natong palibot sama sa torong baka nga nagatilap sa lunhawng balili sa kapatagan.” Ug si Balak+ nga anak nga lalaki ni Zipor maoy hari sa Moab niadtong panahona.  Siya karon nagpadalag mga mensahero ngadto kang Balaam+ nga anak nga lalaki ni Beor didto sa Petor,+ nga anaa haduol sa Suba+ sa yuta sa mga anak sa iyang katawhan, aron tawgon siya, nga mag-ingon: “Tan-awa! Usa ka katawhan migula sa Ehipto. Tan-awa! Milukop sila sa yuta kutob sa maabot sa panan-aw,+ ug sila mismo nagpuyo sa akong atubangan.  Ug karon ari, palihog; tungloha+ kini nga katawhan alang kanako, kay sila mas gamhanan kay kanako. Basin ug mapildi ko sila ug maabog ko sila gikan sa yuta; kay ako nasayod pag-ayo nga ang imong panalanginan mabulahan ug ang imong tunglohon matinunglo.”+  Busa ang mga ansiyano sa Moab ug ang mga ansiyano sa Midian mipanaw nga dala ang bayad alang sa pagpanag-an+ ug miadto kang Balaam+ ug misulti kaniya sa mga pulong ni Balak.  Niana siya miingon kanila: “Katulog dinhi karong gabhiona, ug isugilon ko gayod kaninyo kon unsay isulti ni Jehova kanako.”+ Tuod man ang mga prinsipe sa Moab nagpabilin uban kang Balaam.  Unya ang Diyos mianha kang Balaam ug miingon:+ “Kinsa kining mga tawhana uban kanimo?” 10  Busa si Balaam miingon sa matuod nga Diyos: “Si Balak+ nga anak nga lalaki ni Zipor, ang hari sa Moab, nagpasugo ngari kanako, nga nag-ingon, 11  ‘Tan-awa! Ang katawhan nga nanggula sa Ehipto, ug milukop sila sa yuta kutob sa maabot sa panan-aw.+ Karon ari, panghimaraota sila alang kanako.+ Basin ug makaarang ako sa pagpakig-away kanila ug maabog ko sila.’” 12  Apan ang Diyos miingon kang Balaam: “Dili ka mokuyog kanila. Dili mo tunglohon ang katawhan,+ kay sila gipanalanginan.”+ 13  Human niana si Balaam mibangon sa pagkabuntag ug miingon sa mga prinsipe ni Balak: “Pamauli kamo sa inyong yuta, tungod kay si Jehova dili motugot nga ako mokuyog kaninyo.” 14  Busa ang mga prinsipe sa Moab mitindog ug miadto kang Balak ug miingon: “Si Balaam midumili sa pag-uban kanamo.”+ 15  Bisan pa niana, si Balak nagpadala pag-usab ug laing mga prinsipe nga mas daghan ug dungganon pa kay sa nauna. 16  Ug sila miadto kang Balaam ug miingon kaniya: “Kini mao ang giingon ni Balak nga anak nga lalaki ni Zipor, ‘Palihog, ayaw pagdumili sa pag-ari kanako. 17  Kay ako sa walay pakyas magpasidungog kanimo sa hilabihan,+ ug ang tanan nga imong isulti kanako akong buhaton.+ Busa ari, palihog. Panghimaraota kini nga katawhan alang kanako.’” 18  Apan si Balaam mitubag ug miingon ngadto sa mga sulugoon ni Balak: “Kon si Balak maghatag kanako sa iyang balay nga puno sa plata ug bulawan, ako dili makalapas sa sugo ni Jehova nga akong Diyos, sa pagbuhat ug butang nga gamay man o dako.+ 19  Ug karon pabilin usab kamo dinhi, palihog, karong gabhiona aron akong mahibaloan kon unsay dugang isulti ni Jehova kanako.”+ 20  Unya ang Diyos mianha kang Balaam sa gabii ug miingon kaniya: “Kon ang maong mga tawo mianha sa pagtawag kanimo, bangon, kuyog kanila. Apan ang pulong lamang nga akong isulti kanimo ang imong isulti.”+ 21  Human niana si Balaam mibangon sa pagkabuntag ug gimonturahan ang iyang asna ug mikuyog sa mga prinsipe sa Moab.+ 22  Ug ang kasuko sa Diyos misilaob tungod kay siya mikuyog; ug ang manulonda ni Jehova mibarog sa dalan aron sa pagsanta kaniya.+ Ug siya nagsakay sa iyang asna, ug duha ka tig-alagad niya ang mikuyog kaniya. 23  Ug nakita sa asna ang manulonda ni Jehova nga nagbarog sa dalan nga may hinuso nga espada sa iyang kamot;+ ug ang asna misulay pagtipas sa dalan aron moadto sa uma, apan gibunalan ni Balaam ang asna aron sa pagpabalik kaniya sa dalan. 24  Ug ang manulonda ni Jehova nagpadayon sa pagbarog sa sigpit nga agianan taliwala sa kaparasan, nga may paril nga bato niining kilira ug paril nga bato nianang kilira. 25  Ug ang asna padayong nakakita sa manulonda ni Jehova ug midap-ig sa paril ug sa ingon gipiit ang tiil ni Balaam sa paril; ug gibunalan pa niya kini ug dugang. 26  Ang manulonda ni Jehova karon miagi pag-usab ug mibarog sa usa ka sigpit nga dapit, diin walay katipasan sa tuo o sa wala. 27  Sa dihang nakita sa asna ang manulonda ni Jehova, siya karon milubog sa ilalom ni Balaam; mao nga misilaob ang kasuko+ ni Balaam, ug gisigehan niya pagbunal ang asna sa iyang sungkod. 28  Sa kataposan gibuka ni Jehova ang baba sa asna+ ug kini miingon kang Balaam: “Unsay akong gibuhat kanimo nga ako imong gibunalan niining tulo ka higayon?”+ 29  Niini si Balaam miingon sa asna: “Tungod kay nagmagahi ka kanako. Kon may espada lamang sa akong kamot, gipatay ko na unta ikaw karon!”+ 30  Unya ang asna miingon kang Balaam: “Dili ba ako ang imong asna nga imong gisakyan sa tibuok nimong kinabuhi hangtod niining adlawa? Nag-iningon ba ako niini kanimo sukad?”+ Niana siya mitubag: “Wala!” 31  Ug gibuksan ni Jehova ang mga mata ni Balaam,+ mao nga iyang nakita ang manulonda ni Jehova nga nagbarog sa dalan nga may hinuso nga espada sa iyang kamot. Dihadiha siya miyukbo ug mihapa. 32  Unya ang manulonda ni Jehova miingon kaniya: “Nganong gibunalan mo ang imong asna niining tulo ka higayon? Tan-awa! Ako—⁠ako migula aron sa pagsanta kanimo, kay ang imong dalan maoy supak gayod sa akong kabubut-on.+ 33  Ug ang asna nakakita kanako ug misulay sa pagtipas gikan sa akong atubangan niining tulo ka higayon.+ Kon siya wala motipas gikan sa akong atubangan! Sa pagkakaron ikaw gipatay ko na unta,+ apan siya gipabilin ko nga buhi.” 34  Niini si Balaam miingon sa manulonda ni Jehova: “Nakasala ako,+ tungod kay ako wala mahibalo nga ikaw nagbarog diay diha sa dalan aron sa pagsugat kanako. Ug karon, kon daotan sa imong mga mata, mopauli na ako.” 35  Apan ang manulonda ni Jehova miingon kang Balaam: “Kuyog sa mga tawo;+ ug wala kay laing isulti gawas sa pulong nga akong isulti kanimo.”+ Ug si Balaam mipadayon sa pagkuyog sa mga prinsipe ni Balak. 36  Sa pagkadungog ni Balak nga miabot na si Balaam, siya dihadiha migula sa pagsugat kaniya sa siyudad sa Moab, nga anaa sa tampi sa Arnon, nga anaa sa kinatumyan sa iyang teritoryo.+ 37  Unya si Balak miingon kang Balaam: “Wala ba ako magpasugo kanimo sa pagtawag kanimo? Nganong wala ka man moanhi kanako? Dili ba gayod ako makahimo sa pagpasidungog kanimo?”+ 38  Niini si Balaam miingon kang Balak: “Ania mianhi na ako kanimo karon. Makahimo ba ako sa pagsulti ug bisan unsa?+ Ang pulong nga ibutang sa Diyos sa akong baba mao ang akong igasulti.”+ 39  Busa si Balaam mikuyog kang Balak ug nahiabot sila sa Kiriat-huzot. 40  Ug si Balak naghalad ug mga baka ug mga karnero+ ug gipadad-an si Balaam ug ang mga prinsipe nga didto uban kaniya. 41  Ug nahitabo sa pagkabuntag nga gikuha ni Balak si Balaam ug gidala siya patungas sa Bamot-baal,+ aron iyang makita gikan didto ang tibuok katawhan.+

Mga Footnote