Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Numeros 21:1-35

21  Karon ang Canaanhon nga hari sa Arad,+ nga nagpuyo sa Negeb,+ nakadungog nga ang Israel miabot agi sa dalan sa Atarim, ug siya nakig-away batok sa Israel ug nagdala sa pipila kanila ingon nga mga binihag.  Unya ang Israel mihimo ug usa ka saad kang Jehova ug miingon:+ “Kon ikaw sa walay pakyas magtugyan niini nga katawhan sa akong kamot, itugyan ko gayod usab sa kalaglagan ang ilang mga siyudad.”+  Busa gipatalinghogan ni Jehova ang tingog sa Israel ug gitugyan ang mga Canaanhon; ug sila ug ang ilang mga siyudad ilang gitugyan sa kalaglagan. Busa ilang gitawag ang ngalan sa maong dapit nga Horma.+  Samtang sila nagpadayon sa pagpanaw gikan sa Bukid sa Hor+ agi sa dalan sa Pulang Dagat nga milibot sa yuta sa Edom,+ ang kalag sa katawhan nangaluya tungod sa dalan.  Ug ang katawhan nagpunay pagsulti batok sa Diyos+ ug kang Moises:+ “Nganong kami inyong gipagawas sa Ehipto aron lamang mamatay sa kamingawan?+ Kay walay tinapay ug walay tubig,+ ug ang among kalag giluod na niining dulumtanang tinapay.”+  Busa gipadala ni Jehova ang mga halas nga malala+ taliwala sa katawhan, ug ilang gipamaak ang katawhan, mao nga nangamatay ang daghang katawhan sa Israel.+  Sa kataposan ang katawhan miadto kang Moises ug miingon: “Nakasala kami,+ tungod kay kami misulti batok kang Jehova ug batok kanimo. Pangaliya kang Jehova alang kanamo aron iyang kuhaon ang mga halas gikan kanamo.”+ Ug si Moises nangaliya alang sa katawhan.+  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Pagbuhat ug usa ka malalang bitin ug ibutang kini diha sa usa ka ilhanang tukon. Ug mahitabo gayod nga si bisan kinsa nga hipaakan, siya kinahanglang motan-aw niini ug sa ingon magpabiling buhi.”+  Dihadiha si Moises mihimog halas nga tumbaga+ ug gibutang kini sa ilhanang tukon;+ ug nahitabo nga kon ang usa ka halas makapaak kang bisan kinsa ug siya mosud-ong+ sa halas nga tumbaga, siya magpabiling buhi.+ 10  Human niana ang mga anak sa Israel mibiya ug nagkampo sa Obot.+ 11  Unya sila mibiya sa Obot ug nagkampo sa Iye-abarim,+ didto sa kamingawan atbang sa Moab, dapit sa silangan sa adlaw. 12  Gikan didto sila mibiya ug nagkampo daplin sa bul-oganang walog sa Zered.+ 13  Gikan didto sila mibiya ug nagkampo sa rehiyon sa Arnon,+ nga anaa sa kamingawan nga mosaylo sa utlanan sa mga Amorihanon; kay ang Arnon mao ang utlanan sa Moab, taliwala sa Moab ug sa mga Amorihanon. 14  Mao nga gikaingon diha sa basahon sa Mga Gubat ni Jehova: “Ang Baheb sa Supa ug ang mga bul-oganang walog sa Arnon, 15  ug ang baba sa mga bul-oganang walog, nga nagdulhog paingon sa dapit sa Ar+ ug misimpig sa utlanan sa Moab.” 16  Unya gikan didto sila mipaingon sa Beer.+ Mao kini ang atabay nga mahitungod niini si Jehova miingon kang Moises: “Tigoma ang katawhan, ug hatagan ko sila ug tubig.”+ 17  Niadtong higayona ang Israel miawit niining awita:+ “Tubod na, Oh atabay! Sanong niini, kamong katawhan! 18  Usa ka atabay, mga prinsipe ang nagkalot niini. Ang mga hamili sa katawhan maoy nagkubkob niini, Pinaagi sa sungkod sa komandante,+ pinaagi sa ilang mga sungkod.” Unya gikan sa kamingawan paingon sa Matana. 19  Ug gikan sa Matana ngadto sa Nahaliel, ug gikan sa Nahaliel ngadto sa Bamot.+ 20  Ug gikan sa Bamot ngadto sa walog nga anaa sa yuta sa Moab,+ didto sa ulohan sa Pisga,+ ug kini nag-umbaw sa atubangan sa Jesimon.+ 21  Ang Israel karon nagpadalag mga mensahero ngadto kang Sihon+ nga hari sa mga Amorihanon, nga nag-ingon: 22  “Paagia ako sa imong yuta. Dili kami motipas ngadto sa uma o sa kaparasan. Dili kami moinom ug tubig sa bisan unsang atabay. Kami magalakaw sa dalan sa hari hangtod nga makaagi kami sa imong teritoryo.”+ 23  Ug wala tugoti ni Sihon ang Israel nga moagi sa iyang teritoryo,+ apan gitigom ni Sihon ang tibuok niyang katawhan ug migula sa pagsugat sa Israel didto sa kamingawan, ug nahiabot sa Jahaz+ ug nakig-away batok sa Israel. 24  Niana ang Israel naghampak kaniya pinaagi sa sulab sa espada+ ug nagkuha sa iyang yuta+ gikan sa Arnon+ ngadto sa Jabok,+ duol sa mga anak sa Ammon; tungod kay ang Jazer+ mao ang utlanan sa mga anak sa Ammon.+ 25  Busa gikuha sa Israel kining tanang siyudad, ug mipuyo ang Israel sa tanang siyudad sa mga Amorihanon,+ sa Hesbon+ ug sa tanang lungsod nga sakop niini. 26  Kay ang Hesbon mao kanhi ang siyudad ni Sihon.+ Siya ang hari sa mga Amorihanon,+ ug siya ang nakig-away batok sa hari sa Moab sa nangagi ug nagkuha sa tanan niyang kayutaan gikan sa iyang kamot abot sa Arnon.+ 27  Mao nga ang mga tigsultig mayagayagaong mga garay nag-ingon: “Ari kamo sa Hesbon. Tukoron ang siyudad ni Sihon ug lig-onon kini. 28  Kay ang kalayo migula sa Hesbon,+ ang siga gikan sa lungsod ni Sihon. Giugdaw niini ang Ar+ sa Moab, ang mga tag-iya sa hatag-as nga mga dapit sa Arnon. 29  Alaot ka, Moab! Mangalaglag gayod kamo, Oh katawhan sa Kemos!+ Itugyan gayod niya ang iyang mga anak nga lalaki ingon nga mga nakaikyas ug ang iyang mga anak nga babaye nga binihag ngadto sa hari sa mga Amorihanon, si Sihon. 30  Busa panaon nato sila. Ang Hesbon malaglag gayod hangtod sa Dibon,+ Ug ang mga babaye hangtod sa Nopa, ang mga lalaki hangtod sa Medeba.”+ 31  Ug ang Israel mipuyo sa yuta sa mga Amorihanon.+ 32  Unya si Moises nagpadalag pipila ka tawo aron sa pag-espiya sa Jazer.+ Mao nga giilog nila ang mga lungsod nga sakop niini ug gipapahawa ang mga Amorihanon nga atua didto.+ 33  Unya sila miliko ug mitungas agi sa dalan sa Basan.+ Niini si Og+ nga hari sa Basan migula sa pagsugat kanila, siya ug ang tibuok niyang katawhan, ngadto sa gubat sa Edrei.+ 34  Si Jehova karon miingon kang Moises: “Ayaw kahadlok kaniya,+ kay igatugyan ko siya sa imong kamot ug ang tibuok niyang katawhan ug ang iyang yuta;+ ug ikaw magabuhat kaniya ingon sa imong gibuhat kang Sihon, ang hari sa mga Amorihanon, nga kanhi nagpuyo sa Hesbon.”+ 35  Busa ilang gihampak siya ug ang iyang mga anak ug ang tibuok niyang katawhan, hangtod nga walay nagpabiling buhi kaniya;+ ug ilang gipanag-iya ang iyang yuta.+

Mga Footnote