Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Numeros 20:1-29

20  Ug ang mga anak sa Israel, ang tibuok katigoman, nakaabot sa kamingawan sa Zin+ sa unang bulan, ug ang katawhan mipuyo sa Kades.+ Didto si Miriam+ namatay ug didto siya gilubong.  Karon walay tubig alang sa katigoman,+ ug sila nagtigom batok kang Moises ug kang Aaron.+  Ug ang katawhan nakiglalis+ kang Moises ug nag-ingon: “Maayo pa untang nangamatay kami sa dihang nangamatay ang among mga igsoon sa atubangan ni Jehova!+  Ug nganong gidala ninyo ang kongregasyon ni Jehova niining kamingawan aron kami ug ang among mga mananap nga luwanan mangamatay dinhi?+  Ug nganong gipagawas ninyo kami gikan sa Ehipto aron sa pagdala kanamo niining daotan nga dapit?+ Dili kini dapit sa mga binhi ug sa mga igos ug sa mga paras ug sa mga granada,+ ug walay tubig nga mainom.”  Unya gikan sa atubangan sa kongregasyon si Moises ug si Aaron miadto sa ganghaan sa tolda nga tagboanan ug mihapa,+ ug ang himaya ni Jehova mipakita kanila.+  Unya si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Kuhaa ang sungkod+ ug tapoka ang katigoman, ikaw ug si Aaron nga imong igsoon, ug sultihi ninyo ang dakong bato sa atubangan sa ilang mga mata aron kini maghatag sa tubig niini; ug kamo magpagula ug tubig alang kanila gikan sa dakong bato ug maghatag ug mainom sa katigoman ug sa ilang mga mananap nga luwanan.”+  Busa gikuha ni Moises ang sungkod gikan sa atubangan ni Jehova,+ ingon sa iyang gisugo kaniya. 10  Human niana gipatigom ni Moises ug ni Aaron ang kongregasyon sa atubangan sa dakong bato, ug siya miingon kanila: “Paminaw, karon, kamong mga masuklanon!+ Gikan ba niining dakong bato nga kami magpagula ug tubig alang kaninyo?”+ 11  Ug giisa ni Moises ang iyang kamot ug gihapak ang dakong bato sa iyang sungkod sa makaduha; ug mibuhagay ang daghang tubig, ug miinom ang katigoman ug ang ilang mga mananap nga luwanan.+ 12  Unya si Jehova miingon kang Moises ug kang Aaron: “Tungod kay kamo wala magpakitag pagtuo kanako sa pagbalaan+ kanako atubangan sa mga mata sa mga anak sa Israel, nan kamo dili magadala niini nga kongregasyon ngadto sa yuta nga akong ihatag gayod kanila.”+ 13  Kini mao ang tubig sa Meriba,+ tungod kay ang mga anak sa Israel nakiglalis kang Jehova, mao nga siya nabalaan sa ilang taliwala. 14  Unya si Moises nagpadalag mga mensahero gikan sa Kades ngadto sa hari sa Edom:+ “Kini ang giingon sa imong igsoon nga Israel,+ ‘Nahibalo ka gayod sa tanang kalisdanan nga midangat kanamo.+ 15  Ug ang among mga amahan milugsong sa Ehipto,+ ug kami nagpadayon sa pagpuyo sa Ehipto sa daghang adlaw;+ ug ang mga Ehiptohanon nagbuhat ug kadaotan kanamo ug sa among mga amahan.+ 16  Sa kataposan kami mituaw kang Jehova+ ug gidungog niya ang among tingog ug gipadala ang usa ka manulonda+ ug gipagawas kami gikan sa Ehipto; ug ania kami dinhi sa Kades, usa ka siyudad nga kinatumyan sa imong teritoryo. 17  Palihog, paagia kami latas sa imong yuta. Dili kami moagi sa uma o sa kaparasan, ug dili kami moinom ug tubig sa atabay. Sa dalan sa hari magalakaw kami.+ Dili kami moliko sa tuo o sa wala,+ hangtod nga makaagi na kami sa imong teritoryo.’” 18  Apan, ang Edom miingon kaniya: “Dili ka makaagi kanako, kay basin unyag mogula ako dala ang espada aron sa pagsugat kanimo.” 19  Ug ang mga anak sa Israel miingon kaniya: “Sa dakong dalan kami moagi; ug kon ako ug ang akong kahayopan moinom sa imong tubig, ihatag ko gayod usab ang bili niini.+ Ako walay laing tinguha kondili ang pag-agi lamang nga magbaktas.”+ 20  Sa gihapon siya miingon: “Dili ka makaagi.”+ Niana ang Edom+ migula sa pagpakigsangka kaniya uban sa daghan kaayong katawhan ug sa usa ka kusganong kamot. 21  Busa wala motugot ang Edom nga moagi ang Israel sa iyang teritoryo.+ Mao nga ang Israel mipalayo gikan kaniya.+ 22  Ug ang mga anak sa Israel, ang tibuok katigoman, mibiya sa Kades+ ug nakaabot sa Bukid sa Hor.+ 23  Unya gisulti kini ni Jehova kang Moises ug kang Aaron didto sa Bukid sa Hor sa utlanan sa yuta sa Edom: 24  “Si Aaron igatipon ngadto sa iyang katawhan,+ kay siya dili makasulod sa yuta nga ihatag ko gayod sa mga anak sa Israel, tungod kay kamo misukol batok sa akong sugo labot sa tubig sa Meriba.+ 25  Kuhaa si Aaron ug si Eleasar nga iyang anak nga lalaki ug dad-a sila ngadto sa Bukid sa Hor. 26  Ug hukasi si Aaron sa iyang mga besti,+ ug isul-ob kini kang Eleasar+ nga iyang anak nga lalaki; ug si Aaron igatipon ug mamatay didto.”+ 27  Busa gibuhat ni Moises ang sumala sa gisugo gayod ni Jehova; ug sa atubangan sa mga mata sa tibuok katigoman sila mitungas sa Bukid sa Hor. 28  Unya gihukasan ni Moises si Aaron sa iyang mga besti ug gisul-ob kini kang Eleasar nga iyang anak nga lalaki, ug si Aaron namatay didto sa tumoy sa bukid.+ Ug si Moises ug si Eleasar milugsong gikan sa bukid. 29  Ug nakita sa tibuok katigoman nga si Aaron namatay, ug ang tibuok balay sa Israel nagpadayon pagbakho alang kang Aaron sa katloan ka adlaw.+

Mga Footnote