Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Numeros 2:1-34

2  Si Jehova karon misulti kang Moises ug kang Aaron, nga nag-ingon:  “Ang mga anak sa Israel kinahanglang magkampo, ang matag usa sumala sa iyang tulo-ka-tribo nga dibisyon,+ sumala sa mga ilhanan alang sa balay sa ilang mga amahan. Magkampo sila libot sa atubangan sa tolda nga tagboanan.  “Ug kadtong magkampo pasidlakan sa dapit sa silangan sa adlaw mao ang tulo-ka-tribo nga dibisyon sa kampo ni Juda sumala sa ilang mga panon, ug ang pangulo alang sa mga anak ni Juda mao si Nason+ nga anak nga lalaki ni Aminadab.  Ug ang iyang panon ug ang mga narehistro kanila maoy kapitoag-upat ka libo unom ka gatos.+  Ug kadtong magkampo tupad kaniya mao ang tribo ni Isacar,+ ug ang pangulo alang sa mga anak ni Isacar mao si Netanel+ nga anak nga lalaki ni Zuar.  Ug ang iyang panon ug ang iyang mga narehistro maoy kalim-ag-upat ka libo upat ka gatos.+  Ug ang tribo ni Zabulon; ug ang pangulo alang sa mga anak ni Zabulon mao si Eliab+ nga anak nga lalaki ni Helon.  Ug ang iyang panon ug ang iyang mga narehistro maoy kalim-ag-pito ka libo upat ka gatos.+  “Ang tanang narehistro sa kampo ni Juda maoy usa ka gatos kawaloag-unom ka libo upat ka gatos sumala sa ilang mga panon. Sila ang unang molakaw.+ 10  “Ang tulo-ka-tribo nga dibisyon sa kampo ni Ruben+ maoy sa dapit sa habagatan sumala sa ilang mga panon, ug ang pangulo alang sa mga anak ni Ruben mao si Elizur+ nga anak nga lalaki ni Sedeur. 11  Ug ang iyang panon ug ang iyang mga narehistro maoy kap-atag-unom ka libo lima ka gatos.+ 12  Ug kadtong magkampo tupad kaniya mao ang tribo ni Simeon, ug ang pangulo alang sa mga anak ni Simeon mao si Selumiel+ nga anak nga lalaki ni Zurisadai. 13  Ug ang iyang panon ug ang mga narehistro kanila maoy kalim-ag-siyam ka libo tulo ka gatos.+ 14  Ug ang tribo ni Gad; ug ang pangulo alang sa mga anak ni Gad mao si Eliasap+ nga anak nga lalaki ni Reuel. 15  Ug ang iyang panon ug ang mga narehistro kanila maoy kap-atag-lima ka libo unom ka gatos ug kalim-an.+ 16  “Ang tanang narehistro sa kampo ni Ruben maoy usa ka gatos ug kalim-ag-usa ka libo upat ka gatos ug kalim-an sumala sa ilang mga panon, ug sila ang ikaduhang molakaw.+ 17  “Iniggikan sa tolda nga tagboanan,+ ang kampo sa mga Levihanon+ maoy anha sa taliwala sa mga kampo. “Ingon sa ilang pagkampo, mao usab ang ilang paggikan,+ ang matag usa anha sa iyang dapit, sumala sa ilang tulo-ka-tribo nga mga dibisyon. 18  “Ang tulo-ka-tribo nga dibisyon sa kampo ni Epraim+ sumala sa ilang mga panon maoy sa dapit sa kasadpan, ug ang pangulo alang sa mga anak ni Epraim mao si Elisama+ nga anak nga lalaki ni Amihud. 19  Ug ang iyang panon ug ang mga narehistro kanila maoy kap-atan ka libo lima ka gatos.+ 20  Ug tupad kaniya mao ang tribo ni Manases,+ ug ang pangulo alang sa mga anak ni Manases mao si Gamaliel+ nga anak nga lalaki ni Pedazur. 21  Ug ang iyang panon ug ang mga narehistro kanila maoy katloag-duha ka libo duha ka gatos.+ 22  Ug ang tribo ni Benjamin;+ ug ang pangulo alang sa mga anak ni Benjamin mao si Abidan+ nga anak nga lalaki ni Gideoni. 23  Ug ang iyang panon ug ang mga narehistro kanila maoy katloag-lima ka libo upat ka gatos.+ 24  “Ang tanang narehistro sa kampo ni Epraim maoy usa ka gatos ug walo ka libo usa ka gatos sumala sa ilang mga panon, ug sila ang ikatulong molakaw.+ 25  “Ang tulo-ka-tribo nga dibisyon sa kampo ni Dan maoy sa dapit sa amihanan sumala sa ilang mga panon, ug ang pangulo alang sa mga anak ni Dan mao si Ahiezer+ nga anak nga lalaki ni Amisadai. 26  Ug ang iyang panon ug ang mga narehistro kanila maoy kan-umag-duha ka libo pito ka gatos.+ 27  Ug ang magkampo tupad kaniya mao ang tribo ni Aser, ug ang pangulo alang sa mga anak ni Aser mao si Pagiel+ nga anak nga lalaki ni Okran. 28  Ug ang iyang panon ug ang mga narehistro kanila maoy kap-atag-usa ka libo lima ka gatos.+ 29  Ug ang tribo ni Neptali;+ ug ang pangulo alang sa mga anak ni Neptali mao si Ahira+ nga anak nga lalaki ni Enan. 30  Ug ang iyang panon ug ang mga narehistro kanila maoy kalim-ag-tulo ka libo upat ka gatos.+ 31  “Ang tanang narehistro sa kampo ni Dan maoy usa ka gatos kalim-ag-pito ka libo unom ka gatos. Sila ang ulahing molakaw+—sumala sa ilang tulo-ka-tribo nga mga dibisyon.” 32  Kini mao ang mga narehistro sa mga anak sa Israel sumala sa balay sa ilang mga amahan; ang tanang narehistro sa mga kampo nga diha sa ilang mga panon maoy unom ka gatos ug tulo ka libo lima ka gatos ug kalim-an.+ 33  Apan ang mga Levihanon wala marehistro+ taliwala sa mga anak sa Israel, ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises. 34  Ug ang mga anak sa Israel nagbuhat sumala sa tanang gisugo ni Jehova kang Moises.+ Ingon niana ang ilang pagkampo diha sa ilang tulo-ka-tribo nga mga dibisyon,+ ug ingon niana ang ilang paggikan,+ ang matag usa diha sa iyang banay sumala sa balay sa iyang mga amahan.

Mga Footnote