Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Numeros 16:1-50

16  Ug si Kore+ nga anak nga lalaki ni Izar,+ ang anak nga lalaki ni Kohat,+ ang anak nga lalaki ni Levi,+ mitindog, kauban ni Datan+ ug ni Abiram+ nga mga anak nga lalaki ni Eliab,+ ug ni On nga anak nga lalaki ni Pelet, mga anak ni Ruben.+  Ug sila mitindog sa atubangan ni Moises, sila ug ang duha ka gatos ug kalim-an ka tawo sa mga anak sa Israel, mga pangulo sa katigoman, mga tinawag sa panagkatigom, mga tawong bantogan.  Busa sila naghiusa batok+ kang Moises ug kang Aaron ug miingon kanila: “Igo na kanang inyo, sanglit ang tibuok katigoman balaan ang tanan+ ug si Jehova anaa sa ilang taliwala.+ Nan, nganong gibayaw ninyo ang inyong kaugalingon nga labaw sa kongregasyon ni Jehova?”+  Sa pagkadungog niini ni Moises dihadiha siya mihapa.  Unya siya misulti kang Kore ug sa tibuok niyang katigoman, nga nag-ingon: “Sa pagkabuntag ipahibalo ni Jehova kon kinsa ang iya+ ug kon kinsa ang balaan+ ug kon kinsa ang magaduol kaniya,+ ug bisan kinsa nga iyang pilion+ mopaduol kaniya.  Buhata kini: Magdala kamo ug mga insensaryo,+ si Kore ug ang tibuok niyang katigoman,+  ug butangan kana ug kalayo ug butangan kana ug insenso atubangan ni Jehova ugma, ug mahitabo nga ang tawo nga pilion ni Jehova,+ siya mao ang balaan. Igo na kanang inyo, kamong mga anak ni Levi!”+  Ug si Moises miingon kang Kore: “Pamati, palihog, kamong mga anak ni Levi.  Gamay ra ba nga butang alang kaninyo nga ang Diyos sa Israel naglain+ kaninyo gikan sa katigoman sa Israel aron moatubang kamo kaniya aron sa paghimo sa pag-alagad sa tabernakulo ni Jehova ug sa pagbarog sa atubangan sa katigoman aron sa pag-alagad kanila,+ 10  ug nga siya magdala kanimo ug sa tanan mo nga mga igsoon nga mga anak ni Levi uban kanimo sa haduol? Tinguhaon ba diay usab ninyo ang pagkasaserdote?+ 11  Tungod niana ikaw ug ang tibuok mo nga katigoman nga nagtapok sa tingob maoy batok kang Jehova.+ Kon bahin kang Aaron, unsa ba siya nga nagbagulbol man kamo batok kaniya?”+ 12  Unya gipatawag ni Moises si Datan ug si Abiram+ nga mga anak nga lalaki ni Eliab, apan sila miingon: “Dili kami moadto!+ 13  Gamay ra ba kaayo nga butang nga kami imong gipagawas sa usa ka yuta nga nagaagay sa gatas ug dugos aron patyon kami sa kamingawan,+ nga ikaw usab magpakaprinsipe gayod ibabaw kanamo?+ 14  Karon, ikaw wala magdala kanamo ngadto sa bisan unsang yuta nga nagaagay sa gatas ug dugos,+ aron ikaw maghatag kanamo sa panulondon nga uma ug kaparasan. Ang mga mata ba nianang mga tawhana ang buot mong luskon? Dili kami moadto!” 15  Niini si Moises nasuko pag-ayo ug miingon kang Jehova: “Ayaw tan-awa ang ilang halad-nga-lugas.+ Walay bisan usa ka laking asno ang akong gikuha gikan kanila, ni gibuhatan ko ug kadaot ang usa kanila.”+ 16  Unya si Moises miingon kang Kore:+ “Ikaw ug ang tibuok mo nga katigoman, pangadto kamo sa atubangan ni Jehova,+ ikaw ug sila ug si Aaron, ugma. 17  Ug ang tagsatagsa magdala sa iyang insensaryo, ug kamo magbutang ug insenso niini ug magtanyag ang tagsatagsa sa iyang insensaryo sa atubangan ni Jehova, duha ka gatos ug kalim-an ka insensaryo, ug ikaw ug si Aaron sa inyong tagsatagsa ka insensaryo.” 18  Busa ang tagsatagsa nagdala sa iyang insensaryo ug nagbutang ug kalayo niini ug nagbutang ug insenso niini ug namarog sa ganghaan sa tolda nga tagboanan uban ni Moises ug ni Aaron. 19  Sa dihang natapok na ni Kore ang tibuok katigoman+ batok kanila diha sa ganghaan sa tolda nga tagboanan, ang himaya ni Jehova mipakita sa tibuok katigoman.+ 20  Si Jehova karon misulti kang Moises ug kang Aaron, nga nag-ingon: 21  “Ilain+ ninyo ang inyong kaugalingon gikan sa taliwala niini nga katigoman, aron mapuo+ ko sila sa daklit lamang.” 22  Niini sila mihapa ug miingon: “Oh Diyos, ang Diyos sa mga espiritu sa tanang matang sa unod,+ usa ka tawo lang ba ang makasala ug ikaw masuko batok sa tibuok katigoman?”+ 23  Sa baylo si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon: 24  “Sultihi ang katigoman, sa pag-ingon, ‘Pahilayo kamo gikan sa palibot sa mga tabernakulo ni Kore, ni Datan ug ni Abiram!’”+ 25  Human niana si Moises mitindog ug miadto kang Datan ug kang Abiram, ug ang mga ansiyano+ sa Israel miuban kaniya. 26  Unya siya misulti sa katigoman, nga nag-ingon: “Pahilayo kamo, palihog, gikan sa atubangan sa mga tolda niining daotan nga mga tawo ug ayaw paghikap sa bisan unsa nga ila,+ aron dili kamo malaglag tungod sa tanan nilang sala.” 27  Dihadiha sila mipahilayo gikan sa atubangan sa tabernakulo ni Kore, ni Datan ug ni Abiram, gikan sa matag kiliran, ug si Datan ug si Abiram migula, nga mitindog diha sa ganghaan sa ilang mga tolda,+ uban sa ilang mga asawa, ug sa ilang mga anak nga lalaki ug sa ilang kabataan. 28  Unya si Moises miingon: “Pinaagi niini kamo mahibalo nga si Jehova nagpadala kanako aron sa pagbuhat niining tanang buhat,+ nga kini dili gikan sa akong kaugalingong kasingkasing:+ 29  Kon kining mga tawhana mangamatay ingon sa pagkamatay sa tanang tawo ug sila pagasilotan ingon sa silot sa tanang tawo,+ nan si Jehova dili mao ang nagsugo kanako.+ 30  Apan kon usa ka butang nga bag-o ang pagabuhaton ni Jehova,+ ug ang yuta magbuka sa baba niini ug maglamoy kanila+ ug sa tanan nga ila ug mangahulog sila nga buhi ngadto sa Sheol,+ nan kamo mahibalo gayod nga kining mga tawhana wala magtahod kang Jehova.”+ 31  Ug nahitabo nga sa pagkahuman niya pagsulti niining tanan nga pulong, ang yuta sa ilalom nila nasiak.+ 32  Ug ang yuta mibuka sa iyang baba ug milamoy kanila ug sa ilang mga panimalay ug sa tanang tawo nga iya ni Kore ug sa tanang manggad.+ 33  Busa sila nangahulog, ug ang tanan nga ila, nga buhi ngadto sa Sheol, ug ang yuta nagtabon kanila,+ mao nga sila nangamatay gikan sa taliwala sa kongregasyon.+ 34  Ug ang tanang Israelinhon libot kanila nangalagiw sa pagpaninggit nila, kay sila miingon: “Nahadlok kami nga basig lamyon kami sa yuta!”+ 35  Ug ang kalayo migula gikan kang Jehova+ ug milamoy sa duha ka gatos ug kalim-an ka tawo nga naghalad ug insenso.+ 36  Si Jehova karon misulti kang Moises, nga nag-ingon: 37  “Sultihi si Eleasar nga anak nga lalaki ni Aaron nga saserdote nga iyang kuhaon ang mga insensaryo+ gikan sa taliwala sa kalayo, ‘Ug ikatag mo ang kalayo didto; kay sila balaan, 38  bisan ang mga insensaryo niining mga tawhana nga nakasala batok sa ilang kaugalingong mga kalag.+ Ug kini ilang himoong nigpis nga metal nga mga palid ingon nga haklap alang sa halaran,+ tungod kay gitanyag nila kini kang Jehova, mao nga kini nahimong balaan; ug kini magsilbing ilhanan alang sa mga anak sa Israel.’”+ 39  Busa gikuha ni Eleasar nga saserdote ang mga insensaryo nga tumbaga,+ nga gihalaran niadtong nangasunog, ug kini ilang gisalsal ingon nga haklap alang sa halaran, 40  ingon nga usa ka handomanan alang sa mga anak sa Israel, aron walay estranyo+ nga dili kaliwat ni Aaron nga moduol sa pagpaaso ug insenso sa atubangan ni Jehova,+ ug nga walay mahimong sama ni Kore ug sa iyang katigoman,+ ingon sa gisulti ni Jehova kaniya pinaagi ni Moises. 41  Ug sa pagkasunod gayod nga adlaw ang tibuok katigoman sa mga anak sa Israel nagbagulbol batok kang Moises ug kang Aaron,+ nga nag-ingon: “Kamo, kamo nagpatay sa katawhan ni Jehova.” 42  Ug nahitabo nga sa dihang nagkatapok na ang katigoman batok kang Moises ug Aaron, sila miatubang sa tolda nga tagboanan; ug, tan-awa! ang panganod mitabon niini, ug mipakita ang himaya ni Jehova.+ 43  Ug si Moises ug si Aaron miadto sa atubangan sa tolda nga tagboanan.+ 44  Unya si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon: 45  “Tindog kamo gikan sa taliwala niini nga katigoman, aron mapuo ko sila sa daklit lamang.”+ Niini sila mihapa.+ 46  Human niana si Moises miingon kang Aaron: “Kuhaa ang insensaryo ug butangi kini ug kalayo gikan sa halaran+ ug butangi ug insenso ug moadto ka pagdali sa katigoman ug maghimog pagtabon-sa-sala alang kanila,+ tungod kay migula ang kasuko gikan sa nawong ni Jehova.+ Ang hampak nagsugod na!” 47  Gikuha dayon kini ni Aaron, sumala sa gisulti ni Moises, ug midagan ngadto sa taliwala sa kongregasyon; ug, tan-awa! ang hampak nagsugod na sa taliwala sa katawhan. Busa gibutang niya ang insenso ug mihimog pagtabon-sa-sala alang sa katawhan. 48  Ug siya nagpabiling nagbarog sa taliwala sa mga patay ug sa mga buhi.+ Sa kataposan ang hampak mihunong.+ 49  Ug kadtong nangamatay gumikan sa hampak mikabat ug napulog-upat ka libo pito ka gatos, gawas pa niadtong nangamatay tungod kang Kore. 50  Sa dihang nahibalik si Aaron kang Moises didto sa ganghaan sa tolda nga tagboanan, ang hampak mihunong na.

Mga Footnote