Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Numeros 14:1-45

14  Unya ang tibuok katigoman mipatugbaw sa ilang tingog, ug ang katawhan nagpadayon sa pagtiyabaw ug paghilak+ sa tibuok niadtong gabhiona.  Ug ang tanang anak sa Israel nagbagulbol batok kang Moises ug kang Aaron,+ ug ang tibuok katigoman misulti batok kanila: “Maayo pa unta ug kita namatay sa yuta sa Ehipto, o namatay kita niining kamingawan!  Ug nganong si Jehova nagdala kanato niining yutaa aron mapukan pinaagi sa espada?+ Ang atong mga asawa ug ang atong mga anak mamahimong mga binihag.+ Dili ba maayo pa nga kita mamalik sa Ehipto?”+  Sila nag-ingon pa sa usag usa: “Magtudlo kita ug usa ka pangulo, ug mamalik kita sa Ehipto!”+  Niini si Moises ug si Aaron mihapa+ sa atubangan sa tibuok kongregasyon sa katigoman sa mga anak sa Israel.  Ug si Josue nga anak nga lalaki ni Nun+ ug si Caleb nga anak nga lalaki ni Jepune,+ nga kauban niadtong nangespiya sa yuta, migisi sa ilang mga besti,+  ug sila misulti niini ngadto sa tibuok katigoman sa mga anak sa Israel: “Ang yuta nga among gilatas aron mangespiya niini maoy maayo gayod kaayo nga yuta.+  Kon si Jehova nakakaplag ug kahimuot kanato,+ nan siya magpasulod gayod kanato niining yutaa ug maghatag niini kanato, usa ka yuta nga nagaagay sa gatas ug dugos.+  Ayaw lamang kamo pagsukol batok kang Jehova;+ ug kamo, ayaw kamo kahadlok sa katawhan sa yuta,+ kay sila maoy tinapay alang kanato. Ang ilang salipdanan nagpahilayo na gikan sa ibabaw nila,+ ug si Jehova nagauban kanato.+ Ayaw sila kahadloki.”+ 10  Apan, ang tibuok katigoman nagsabot sa pagbato kanila.+ Ug ang himaya ni Jehova nagpakita diha sa tolda nga tagboanan ngadto sa tanang anak sa Israel.+ 11  Sa kataposan si Jehova miingon kang Moises: “Hangtod kanus-a+ ba nga ako dili tahoron niini nga katawhan,+ ug hangtod kanus-a ba nga sila dili magbutang ug pagtuo kanako bisan pa sa tanang ilhanan nga akong gihimo sa ilang taliwala?+ 12  Hampakon ko sila sa kamatay ug abogon ko sila, ug himoon ko ikaw nga usa ka nasod nga dako ug gamhanan pa kay kanila.”+ 13  Apan si Moises miingon kang Jehova: “Unya ang mga Ehiptohanon makadungog gayod nga pinaagi sa imong gahom ikaw nagpagawas niini nga katawhan gikan sa ilang taliwala.+ 14  Ug kini ilang isugilon sa mga molupyo niining yutaa. Sila nakadungog nga ikaw mao si Jehova nga anaa sa taliwala niini nga katawhan,+ nga nagpakita nawong sa nawong.+ Ikaw mao si Jehova, ug ang imong panganod nagabarog sa ibabaw nila, ug ikaw nagauna kanila sa usa ka haligi nga panganod sa maadlaw ug sa usa ka haligi nga kalayo sa magabii.+ 15  Kon imong patyon kini nga katawhan ingon sa usa ka tawo,+ nan ang kanasoran nga nakadungog sa imong kabantog tinong moingon niini, 16  ‘Sanglit si Jehova wala makapasulod niini nga katawhan ngadto sa yuta nga iyang gipanumpa kanila, sila iyang gipamatay sa kamingawan.’+ 17  Ug karon, palihog, padakoa ang imong gahom,+ Oh Jehova, ingon sa imong gipamulong, nga nag-ingon, 18  ‘Si Jehova, mahinay sa kasuko+ ug dagaya sa mahigugmaong-kalulot,+ nga magapasaylo sa kasaypanan ug sa kalapasan,+ apan siya dili gayod magpahigawas gikan sa silot,+ nga magapadangat ug silot tungod sa kasaypanan sa mga amahan nganha sa mga anak, nganha sa ikatulo nga kaliwatan ug nganha sa ikaupat nga kaliwatan.’+ 19  Palihog, pasayloa ang kasaypanan niini nga katawhan sumala sa kadako sa imong mahigugmaong-kalulot, ug ingon sa imong pagpasaylo niini nga katawhan sukad pa sa Ehipto hangtod karon.”+ 20  Unya si Jehova miingon: “Ako nagapasaylo sumala sa imong pulong.+ 21  Ug, sa laing bahin, ingon nga ako buhi, ang tibuok yuta mapuno sa himaya ni Jehova.+ 22  Apan ang tanang tawo nga nakakita sa akong himaya+ ug sa akong mga ilhanan+ nga akong gihimo sa Ehipto ug sa kamingawan ug bisan pa niana nagpadayon sa pagsulay+ kanako niining napulo ka higayon, ug wala mamati sa akong tingog,+ 23  dili gayod makakita sa yuta nga akong gipanumpa ngadto sa ilang mga amahan, oo, silang tanan nga wala magtahod kanako dili makakita niini.+ 24  Kon bahin sa akong alagad nga si Caleb,+ tungod kay lahi nga espiritu ang anaa kaniya ug siya nagpadayon sa pagsunod kanako sa bug-os,+ pasudlon ko gayod siya sa yuta nga iyang giadtoan, ug ang iyang mga kaliwat manag-iya niini.+ 25  Sanglit ang mga Amalekanhon ug ang mga Canaanhon+ nagpuyo man sa ubos nga patag, ugma liko kamo ug panglakaw paingon sa kamingawan agi sa dalan sa Pulang Dagat.”+ 26  Ug si Jehova misulti kang Moises ug kang Aaron, nga nag-ingon: 27  “Hangtod kanus-a nga kining daotang katigoman magbagulbol batok kanako?+ Akong nadungog ang mga pagbagulbol sa mga anak sa Israel nga ilang gibagulbol batok kanako.+ 28  Ingna sila, ‘“Ingon nga ako buhi,” mao ang giingon ni Jehova, “kon dili ko ba buhaton kaninyo ang sumala sa inyong gisulti sa akong igdulungog!+ 29  Niini nga kamingawan mangapukan ang inyong mga patayng lawas,+ oo, ang tanang narehistro kaninyo gikan sa kawhaan ka tuig ang kagulangon pataas, kamo nga nagbagulbol batok kanako.+ 30  Kon bahin kaninyo, kamo dili makasulod sa yuta nga niana akong giisa ang akong kamot+ sa pagpanumpa aron sa pagpuyo uban kaninyo, gawas kang Caleb nga anak nga lalaki ni Jepune ug kang Josue nga anak nga lalaki ni Nun.+ 31  “‘“Ug ang inyong mga bata nga inyong giingon nga mangahimong binihag,+ sila usab akong pasudlon, ug sila mahibalo gayod sa yuta nga inyong gisalikway.+ 32  Apan ang inyong mga patayng lawas mangapukan niining kamingawan.+ 33  Ug ang inyong mga anak mangahimong magbalantay sa kahayopan sa kamingawan+ sulod sa kap-atan ka tuig, ug sila manubag alang sa inyong mga buhat sa pakighilawas,+ hangtod nga ang inyong mga patayng lawas mangaut-ot sa kamingawan.+ 34  Sumala sa gidaghanon sa mga adlaw nga kamo nangespiya sa yuta, kap-atan ka adlaw,+ usa ka adlaw alang sa usa ka tuig, usa ka adlaw alang sa usa ka tuig,+ manubag kamo ug kap-atan ka tuig alang sa inyong mga kasaypanan,+ kay kamo angay gayod nga masayod kon unsay kahulogan sa akong pagbulag.+ 35  “‘“Ako si Jehova ang nagsulti kon dili ba kini ang akong buhaton niining tibuok daotan nga katigoman,+ ang mga nagtapok sa tingob batok kanako: Niini nga kamingawan sila mangalaglag, ug diha sila mangamatay.+ 36  Ug ang mga lalaki nga gipadala ni Moises sa pagpangespiya sa yuta ug kinsa, sa ilang paghibalik, nagpahinabo sa tibuok katigoman sa pagbagulbol batok kaniya, tungod sa pagdalag daotang taho batok sa yuta,+ 37  oo, ang mga lalaki nga nagdalag daotang taho bahin sa yuta mangamatay gumikan sa hampak sa atubangan ni Jehova.+ 38  Apan si Josue nga anak nga lalaki ni Nun ug si Caleb nga anak nga lalaki ni Jepune magpadayong buhi, taliwala nilang nangespiya sa yuta.”’”+ 39  Sa dihang gisulti ni Moises kining mga pulonga sa tanang mga anak sa Israel, ang katawhan nagsubo sa hilabihan.+ 40  Dugang pa, sila mibangon ug sayo sa buntag ug nanungas ngadto sa tumoy sa bukid, nga nag-ingon: “Ania kami, ug manungas kami ngadto sa dapit nga giingon ni Jehova. Kay kami nakasala.”+ 41  Apan si Moises miingon: “Nganong ginalapas ninyo ang sugo ni Jehova?+ Apan kana dili molampos. 42  Ayaw kamo pagtungas, tungod kay si Jehova wala sa inyong taliwala, aron kamo dili mapildi atubangan sa inyong mga kaaway.+ 43  Kay ang mga Amalekanhon ug ang mga Canaanhon anaa sa inyong atubangan;+ ug kamo mangapukan gayod pinaagi sa espada, tungod kay mitalikod kamo sa pagsunod kang Jehova, si Jehova dili magpadayon sa pag-uban kaninyo.”+ 44  Bisan pa niana, sila nangahas sa pagtungas ngadto sa tumoy sa bukid,+ apan ang arka sa pakigsaad ni Jehova ug si Moises nagpabilin diha sa taliwala sa kampo.+ 45  Unya ang mga Amalekanhon+ ug ang mga Canaanhon nga nagpuyo niadtong bukira nanglugsong ug naghampak kanila ug nagpatibulaag kanila hangtod sa Horma.+

Mga Footnote