Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Numeros 11:1-35

11  Karon ang katawhan nahimong ingon sa mga tawong may daotan nga gireklamo sa igdulungog ni Jehova.+ Sa pagkadungog ni Jehova niini, ang iyang kasuko misilaob, ug ang kalayo ni Jehova midilaab batok kanila ug milamoy sa pipila sa tumoy sa kampo.+  Sa dihang ang katawhan mituaw kang Moises, siya nangamuyo kang Jehova,+ ug napalong ang kalayo.  Ug ang ngalan niadtong dapita gitawag ug Tabera,+ kay ang kalayo ni Jehova midilaab batok kanila.  Ug ang nagkasagol nga panon sa katawhan+ nga diha sa ilang taliwala nagpahayag ug hinakog nga pangandoy,+ ug ang mga anak sa Israel usab mihilak pag-usab ug miingon: “Kinsay maghatag kanamo ug pagkaon nga karne?+  Nahinumdom gayod kami sa mga isda nga among gikaon sa Ehipto nga walay bayad,+ sa mga pepino ug sa mga sandiya ug sa mga puerro ug sa mga sibuyas ug sa mga ahos!  Apan karon ang among kalag nag-uga. Wala nay laing nakita sa among mga mata kondili ang mana.”+  Ang mana+ sama sa liso sa kulantro,+ ug ang dagway niini sama sa tagok sa bedelio.+  Ang katawhan nagbulagbulag ug namunit niini+ ug gigaling kini sa mga galingan nga demano o gilubok sa lusong, ug kini ilang gilung-ag sa mga kulon+ o gihimong lingin nga mga tinapay, ug ang lami niini sama sa lami sa tam-is nga tinapay nga may lana.+  Ug sa dihang ang yamog mahulog sa ibabaw sa kampo sa panahon sa kagabhion, ang mana mahulog sa ibabaw niini.+ 10  Ug nadungog ni Moises ang katawhan nga nagdanguyngoy diha sa ilang mga banay, ang tagsatagsa ka tawo diha sa ganghaan sa iyang tolda. Ug ang kasuko ni Jehova misilaob sa hilabihan,+ ug kadto daotan sa mga mata ni Moises.+ 11  Unya si Moises miingon kang Jehova: “Nganong ikaw nagpahinabog kadaotan sa imong alagad, ug nganong ako wala makakaplag ug pabor sa imong mga mata, sa pagbutang sa luwan niining tibuok nga katawhan ngari kanako?+ 12  Ako ba ang nanamkon niining tibuok nga katawhan? Ako ba ang nanganak kanila, nga ikaw moingon kanako, ‘Kugosa sila,+ ingon sa pagkugos sa lalaking iwa sa masuso,’+ paingon sa yuta nga imong gipanumpa sa ilang mga katigulangan?+ 13  Asa man ako magkuhag karne nga ihatag niining tibuok nga katawhan? Kay sila nagdanguyngoy ngari kanako, nga nag-ingon, ‘Hatagi kami ug karne, ug pakan-a kami!’ 14  Ako dili makaarang, nga ako rang usa, sa pagdala niining tibuok katawhan, tungod kay sila bug-at ra kaayo alang kanako.+ 15  Busa kon ingon niini ang pagabuhaton mo kanako, palihog patya na lang ako,+ kon ako nakapahimuot sa imong mga mata, ug ayaw ako patan-awa sa akong katalagman.” 16  Sa baylo si Jehova miingon kang Moises: “Tigomon mo alang kanako ang kapitoan ka lalaki sa mga ansiyano sa Israel,+ nga imong nailhan nga sila mga ansiyano sa katawhan ug mga opisyal nila,+ ug sila imong dad-on ngadto sa tolda nga tagboanan, ug sila motindog didto uban kanimo. 17  Ug ako manaog+ ug makigsulti kanimo didto;+ ug magkuha ako ug bahin sa espiritu+ nga anaa kanimo ug ibutang ko kini kanila, ug sila motabang kanimo sa pagpas-an sa luwan sa katawhan aron dili ka magpas-an niini nga mag-inusara lamang.+ 18  Ug ngadto sa katawhan ikaw mag-ingon, ‘Balaana ang inyong kaugalingon alang ugma,+ kay kamo magakaon gayod ug karne, tungod kay kamo midanguyngoy sa igdulungog ni Jehova,+ nga nag-ingon: “Kinsay maghatag kanamo ug karne nga kaonon, kay maayo ang atong kahimtang didto sa Ehipto?”+ Ug si Jehova maghatag kaninyo ug karne, ug kamo magakaon gayod.+ 19  Kamo magakaon, dili sa usa ka adlaw ni sa duha ka adlaw ni sa lima ka adlaw ni sa napulo ka adlaw ni sa kawhaan ka adlaw, 20  kondili hangtod sa usa ka bulan, hangtod nga mogula kini sa buho sa inyong mga ilong ug kini mahimo nang makaluod alang kaninyo,+ tungod kay inyong gisalikway si Jehova, nga anaa sa inyong taliwala, ug kamo nagdanguyngoy sa iyang atubangan, nga nag-ingon: “Nganong nanggula man kita sa Ehipto?”’”+ 21  Unya si Moises miingon: “Ang katawhan nga sa ilang taliwala anaa ako maoy unom ka gatos ka libong sundalo+ nga nagbaktas, apan ikaw—⁠ikaw miingon, ‘Hatagan ko sila ug karne, ug sila magakaon gayod sulod sa usa ka bulan’! 22  Pagaihawan ba sila ug panon sa mga karnero ug sa mga baka, aron kana moigo alang kanila?+ O makuha ba ang tanang isda sa dagat alang kanila, aron kana moigo alang kanila?” 23  Niini si Jehova miingon kang Moises: “Namubo ba ang kamot ni Jehova?+ Karon imong makita kon ang akong gisulti mahitabo ba kanimo o dili.”+ 24  Human niana si Moises migula ug misulti sa katawhan sa mga pulong ni Jehova. Ug gitigom niya ang kapitoan ka lalaki sa mga ansiyano sa katawhan ug gipabarog sila libot sa tolda.+ 25  Unya si Jehova nanaog diha sa usa ka panganod+ ug misulti kaniya+ ug mikuha ug bahin sa espiritu+ nga diha kaniya ug gibutang kini sa matag usa sa kapitoan ka ansiyano. Ug nahitabo nga sa nakapahiluna na ang espiritu diha kanila, unya sila migawi ingon nga mga manalagna; apan wala nila kini himoa pag-usab.+ 26  Karon dihay duha ka tawo nga nagpabilin sa kampo. Ang ngalan sa usa mao si Eldad, ug ang ngalan sa lain mao si Medad. Ug ang espiritu mipahiluna kanila, sanglit lakip sila niadtong mga nahisulat, apan sila wala mangadto sa tolda. Busa migawi sila ingon nga mga manalagna sa kampo. 27  Ug usa ka batan-ong lalaki midagan ug mitaho kang Moises ug nag-ingon: “Si Eldad ug si Medad nagagawi ingon nga mga manalagna sa kampo!” 28  Unya si Josue nga anak nga lalaki ni Nun, ang alagad+ ni Moises sukad pa sa iyang pagkabatan-on, mitubag ug miingon: “Ginoo ko nga Moises, pugngi sila!”+ 29  Apan, si Moises miingon kaniya: “Nangabugho ka ba alang kanako? Ayaw, nanghinaot ako nga ang tanang katawhan ni Jehova mga manalagna, tungod kay si Jehova magabutang sa iyang espiritu diha kanila!”+ 30  Sa ulahi si Moises mibiya paingon sa kampo, siya ug ang mga ansiyano sa Israel. 31  Ug ang usa ka hangin+ mihuros gikan kang Jehova ug nag-abog sa mga buntog gikan sa dagat+ ug nagpahinabo nga matagak sila sa ibabaw sa kampo nga mga usa ka adlaw nga panaw niini nga kiliran ug mga usa ka adlaw nga panaw sa lain nga kiliran, libot sa tibuok kampo, ug mga duha ka maniko ibabaw sa nawong sa yuta. 32  Unya ang katawhan mibangon sulod sa tibuok niadtong adlawa ug sulod sa tibuok nga gabii ug sulod sa tibuok nga adlaw pagkaugma ug nagsigeg panigom sa mga buntog. Ang nakatigom ug kinadiyutayan nakatigom ug napulo ka homer,+ ug kini ilang gikatag pag-ayo sa tibuok kampo alang sa ilang kaugalingon. 33  Ang karne diha pa sa taliwala sa ilang mga ngipon,+ sa wala pa kini mausap, sa dihang ang kasuko ni Jehova misilaob+ batok sa katawhan, ug gihampak ni Jehova ang katawhan sa dako kaayong pagpamatay.+ 34  Ang ngalan niadtong dapita gitawag ug Kibrot-hataava,+ tungod kay didto ilang gilubong ang katawhan nga nagpakitag hinakog nga pangandoy.+ 35  Gikan sa Kibrot-hataava ang katawhan mipaingon sa Hazerot, ug mipuyo sila sa Hazerot.+

Mga Footnote