Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Numeros 10:1-36

10  Ug si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Pagbuhat ug duha ka trompeta+ nga plata. Buhata kini nga sinalsal, ug kinahanglang gamiton kini sa pagtigom+ sa katawhan ug sa pagpagikan sa nagkampong katawhan.  Ug sila maghuyop sa duha ka trompeta, ug ang tibuok katigoman magtuman sa ilang kasabotan sa pakigtagbo kanimo diha sa ganghaan sa tolda nga tagboanan.+  Ug kon sila maghuyop sa usa lamang, ang mga pangulo nga nangulo sa linibo sa Israel magtuman usab sa ilang kasabotan sa pakigtagbo kanimo.+  “Ug maghuyop kamo ug naglubadlubad nga tunog, ug ang mga kampo niadtong nagkampo sa dapit sa sidlakan+ kinahanglang mobiya.  Ug maghuyop kamo ug naglubadlubad nga tunog sa ikaduhang higayon, ug ang mga kampo niadtong nagkampo sa dapit sa habagatan+ kinahanglang mobiya. Sila kinahanglang maghuyop ug naglubadlubad nga tunog sa matag higayon nga ang usa kanila mobiya.  “Karon sa dihang pagatigomon ang kongregasyon, kamo kinahanglang maghuyop sa mga trompeta,+ apan kamo dili maghuyop ug naglubadlubad nga tunog.  Ug ang mga anak nga lalaki ni Aaron, ang mga saserdote, maghuyop sa mga trompeta,+ ug ang paggamit niini magsilbing lagda alang kaninyo hangtod sa panahong walay tino sulod sa inyong mga kaliwatan.  “Ug kon kamo makiggubat didto sa inyong yuta batok sa malupigon nga naghasi kaninyo,+ magpatingog usab kamo sa mga trompeta+ ug usa ka tawag sa pagpakiggubat, ug tino nga kamo hinumdoman sa atubangan ni Jehova nga inyong Diyos ug luwason gikan sa inyong mga kaaway.+ 10  “Ug sa adlaw sa inyong pagmaya+ ug sa mga panahon sa inyong kapistahan+ ug sa mga sinugdan sa inyong mga bulan,+ kamo maghuyop sa mga trompeta ibabaw sa inyong mga halad-nga-sinunog+ ug sa inyong mga halad-sa-panag-ambit;+ ug ang paggamit kanila magsilbing handomanan alang kaninyo sa atubangan sa inyong Diyos. Ako mao si Jehova nga inyong Diyos.”+ 11  Karon nahitabo nga sa ikaduhang tuig, sa ikaduhang bulan, sa ikakawhaan nga adlaw sa bulan,+ ang panganod mipataas gikan sa ibabaw sa tabernakulo+ sa Pagpamatuod. 12  Ug ang mga anak sa Israel mibiya sama sa paagi sa ilang mga pagbiya+ sa kamingawan sa Sinai, ug ang panganod mipondo sa kamingawan sa Paran.+ 13  Ug sila mibiya sa unang higayon, sumala sa sugo ni Jehova pinaagi kang Moises.+ 14  Busa ang tulo-ka-tribo nga dibisyon sa kampo sa mga anak ni Juda mibiya una sa tanan sumala sa ilang mga panon,+ ug si Nason+ nga anak nga lalaki ni Aminadab mao ang nangulo sa panon niini. 15  Ug ang nangulo sa panon sa tribo sa mga anak ni Isacar mao si Netanel+ nga anak nga lalaki ni Zuar. 16  Ug ang nangulo sa panon sa tribo sa mga anak ni Zabulon mao si Eliab nga anak nga lalaki ni Helon.+ 17  Ug ang tabernakulo gitangtang,+ ug ang mga anak nga lalaki ni Gerson+ ug ang mga anak nga lalaki ni Merari+ nanglakaw ingon nga mga tigdala sa tabernakulo. 18  Ug ang tulo-ka-tribo nga dibisyon sa kampo ni Ruben+ mibiya sumala sa ilang mga panon, ug si Elizur+ nga anak nga lalaki ni Sedeur mao ang nangulo sa panon niini. 19  Ug ang nangulo sa panon sa tribo sa mga anak ni Simeon+ mao si Selumiel+ nga anak nga lalaki ni Zurisadai. 20  Ug ang nangulo sa panon sa tribo sa mga anak ni Gad mao si Eliasap+ nga anak nga lalaki ni Deuel. 21  Ug ang mga Kohatnon ingon nga mga tigdala sa sangtuwaryo+ nanglakaw, kay sila makapatindog na sa tabernakulo sa ilang pag-abot. 22  Ug ang tulo-ka-tribo nga dibisyon sa kampo sa mga anak ni Epraim+ mibiya sumala sa ilang mga panon, ug si Elisama+ nga anak nga lalaki ni Amihud mao ang nangulo sa panon niini. 23  Ug ang nangulo sa panon sa tribo sa mga anak ni Manases+ mao si Gamaliel+ nga anak nga lalaki ni Pedazur. 24  Ug ang nangulo sa panon sa tribo sa mga anak ni Benjamin+ mao si Abidan+ nga anak nga lalaki ni Gideoni. 25  Ug ang tulo-ka-tribo nga dibisyon sa kampo sa mga anak ni Dan+ mibiya ingon nga mga magbalantay sa luyo+ alang sa tanang kampo sumala sa ilang mga panon, ug si Ahiezer+ nga anak nga lalaki ni Amisadai mao ang nangulo sa panon niini. 26  Ug ang nangulo sa panon sa tribo sa mga anak ni Aser+ mao si Pagiel+ nga anak nga lalaki ni Okran. 27  Ug ang nangulo sa panon sa tribo sa mga anak ni Neptali+ mao si Ahira+ nga anak nga lalaki ni Enan. 28  Ingon niini ang paagi sa pagbiya sa mga anak sa Israel sumala sa ilang mga panon sa dihang mobiya sila.+ 29  Unya si Moises miingon kang Hobab nga anak nga lalaki ni Reuel+ nga Midianhon, ang ugangang lalaki ni Moises: “Mobiya kami paingon sa dapit nga labot niini si Jehova miingon, ‘Ihatag ko kini kaninyo.’+ Uban namo, ug magbuhat gayod kami ug maayo kanimo,+ tungod kay si Jehova nagsulti ug maayo mahitungod sa Israel.”+ 30  Apan siya miingon kaniya: “Dili ako mouban, apan moadto ako sa akong kaugalingong yuta+ ug sa akong mga paryente.” 31  Niini siya miingon: “Palihog, ayaw kami biyai, tungod kay, ikaw suhito kaayo kon asa kami magkampo sa kamingawan, ikaw magsilbing mata alang kanamo. 32  Ug mahitabo gayod nga kon mouban ka kanamo,+ oo, mahitabo gayod nga kon unsang kaayohan ang buhaton ni Jehova kanamo, kami, sa baylo, magabuhat ug maayo kanimo.” 33  Busa nanglakaw sila gikan sa bukid ni Jehova+ sa usa ka panaw nga tulo ka adlaw, ug ang arka sa pakigsaad+ ni Jehova nag-una kanila sa panaw nga tulo ka adlaw aron sa pagpangita ug dapit-pahulayan alang kanila.+ 34  Ug ang panganod ni Jehova+ diha ibabaw nila sa adlaw nga sila mobiya sa pagkampo. 35  Ug mahitabo nga sa dihang mobiya ang Arka, si Moises moingon: “Tindog, Oh Jehova, ug patibulaaga ang imong mga kaaway;+ ug pakalagiwa gikan sa imong atubangan kadtong nagdumot pag-ayo kanimo.”+ 36  Ug sa dihang kini mohunong, siya moingon: “Balik, Oh Jehova, sa tinagpulo ka libo ka linibo sa Israel.”+

Mga Footnote