Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Numeros 1:1-54

1  Ug si Jehova misulti kang Moises sa kamingawan sa Sinai,+ sa tolda nga tagboanan,+ sa unang adlaw sa ikaduhang bulan sa ikaduhang tuig sa ilang paggula sa yuta sa Ehipto,+ ug siya miingon:  “Kuhaa ang katibuk-ang gidaghanon+ sa tibuok katigoman sa mga anak sa Israel sumala sa ilang mga banay, sumala sa balay sa ilang mga amahan, sumala sa gidaghanon sa mga ngalan, ang tanang lalaki, ang matag usa kanila,  gikan sa kawhaan ka tuig ang kagulangon pataas,+ ang matag usa nga misulod sa pagkasundalo sa Israel.+ Irehistro ninyo sila sumala sa ilang mga panon, ikaw ug si Aaron.  “Ug kinahanglan nga adunay pipila ka lalaki nga mouban kaninyo, usa ka lalaki sa matag tribo; ang matag usa pangulo sa balay sa iyang mga amahan.+  Ug kini ang mga ngalan sa mga lalaki nga mobarog uban kaninyo: Gikan kang Ruben,+ si Elizur+ nga anak nga lalaki ni Sedeur;  kang Simeon,+ si Selumiel+ nga anak nga lalaki ni Zurisadai;  kang Juda,+ si Nason+ nga anak nga lalaki ni Aminadab;  kang Isacar,+ si Netanel+ nga anak nga lalaki ni Zuar;  kang Zabulon,+ si Eliab+ nga anak nga lalaki ni Helon; 10  sa mga anak nga lalaki ni Jose:+ kang Epraim,+ si Elisama nga anak nga lalaki ni Amihud; kang Manases,+ si Gamaliel nga anak nga lalaki ni Pedazur; 11  kang Benjamin,+ si Abidan+ nga anak nga lalaki ni Gideoni; 12  kang Dan,+ si Ahiezer+ nga anak nga lalaki ni Amisadai; 13  kang Aser,+ si Pagiel+ nga anak nga lalaki ni Okran; 14  kang Gad,+ si Eliasap+ nga anak nga lalaki ni Deuel;+ 15  kang Neptali,+ si Ahira+ nga anak nga lalaki ni Enan. 16  Kini sila ang gitawag gikan sa katigoman, ang mga pangulo+ sa mga tribo sa ilang mga amahan. Sila ang mga pangulo sa mga linibo sa Israel.”+ 17  Busa gikuha ni Moises ug ni Aaron kining mga tawhana nga gipaila pinaagi sa mga ngalan. 18  Ug ilang gitigom ang tibuok katigoman sa unang adlaw sa ikaduhang bulan, aron ilang maila ang ilang kagikan+ labot sa ilang mga banay sa balay sa ilang mga amahan, sumala sa gidaghanon sa mga ngalan, gikan sa kawhaan ka tuig ang kagulangon pataas,+ ang matag usa kanila, 19  ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises; ug iyang girehistro+ sila didto sa kamingawan sa Sinai. 20  Ug ang mga anak nga lalaki ni Ruben, ang panganay ni Israel,+ ang ilang mga gipanganak sumala sa ilang mga banay sa balay sa ilang mga amahan, maoy sumala sa gidaghanon sa mga ngalan, ang matag usa kanila, ang tanang lalaki gikan sa kawhaan ka tuig ang kagulangon pataas, ang matag usa nga misulod sa pagkasundalo, 21  kadtong narehistro kanila sa tribo ni Ruben, kap-atag-unom ka libo lima ka gatos.+ 22  Sa mga anak nga lalaki ni Simeon,+ ang ilang mga gipanganak sumala sa ilang mga banay sa balay sa ilang mga amahan, kadtong mga narehistro kaniya sumala sa gidaghanon sa mga ngalan, ang matag usa kanila, ang tanang lalaki gikan sa kawhaan ka tuig ang kagulangon pataas, ang matag usa nga misulod sa pagkasundalo, 23  kadtong narehistro kanila sa tribo ni Simeon maoy kalim-ag-siyam ka libo tulo ka gatos.+ 24  Sa mga anak nga lalaki ni Gad,+ ang ilang mga gipanganak sumala sa ilang mga banay sa balay sa ilang mga amahan sumala sa gidaghanon sa mga ngalan gikan sa kawhaan ka tuig ang kagulangon pataas, ang matag usa nga misulod sa pagkasundalo, 25  kadtong narehistro kanila sa tribo ni Gad+ maoy kap-atag-lima ka libo unom ka gatos ug kalim-an.+ 26  Sa mga anak nga lalaki ni Juda,+ ang ilang mga gipanganak sumala sa ilang mga banay sa balay sa ilang mga amahan sumala sa gidaghanon sa mga ngalan gikan sa kawhaan ka tuig ang kagulangon pataas, ang matag usa nga misulod sa pagkasundalo, 27  kadtong narehistro kanila sa tribo ni Juda maoy kapitoag-upat ka libo unom ka gatos.+ 28  Sa mga anak nga lalaki ni Isacar,+ ang ilang mga gipanganak sumala sa ilang mga banay sa balay sa ilang mga amahan sumala sa gidaghanon sa mga ngalan gikan sa kawhaan ka tuig ang kagulangon pataas, ang matag usa nga misulod sa pagkasundalo, 29  kadtong narehistro kanila sa tribo ni Isacar maoy kalim-ag-upat ka libo upat ka gatos.+ 30  Sa mga anak nga lalaki ni Zabulon,+ ang ilang mga gipanganak sumala sa ilang mga banay sa balay sa ilang mga amahan sumala sa gidaghanon sa mga ngalan gikan sa kawhaan ka tuig ang kagulangon pataas, ang matag usa nga misulod sa pagkasundalo, 31  kadtong narehistro kanila sa tribo ni Zabulon maoy kalim-ag-pito ka libo upat ka gatos.+ 32  Sa mga anak nga lalaki ni Jose: sa mga anak nga lalaki ni Epraim,+ ang ilang mga gipanganak sumala sa ilang mga banay sa balay sa ilang mga amahan sumala sa gidaghanon sa mga ngalan gikan sa kawhaan ka tuig ang kagulangon pataas, ang matag usa nga misulod sa pagkasundalo, 33  kadtong narehistro kanila sa tribo ni Epraim+ maoy kap-atan ka libo lima ka gatos.+ 34  Sa mga anak nga lalaki ni Manases,+ ang ilang mga gipanganak sumala sa ilang mga banay sa balay sa ilang mga amahan sumala sa gidaghanon sa mga ngalan gikan sa kawhaan ka tuig ang kagulangon pataas, ang matag usa nga misulod sa pagkasundalo, 35  kadtong narehistro kanila sa tribo ni Manases maoy katloag-duha ka libo duha ka gatos.+ 36  Sa mga anak nga lalaki ni Benjamin,+ ang ilang mga gipanganak sumala sa ilang mga banay sa balay sa ilang mga amahan sumala sa gidaghanon sa mga ngalan gikan sa kawhaan ka tuig ang kagulangon pataas, ang matag usa nga misulod sa pagkasundalo, 37  kadtong narehistro kanila sa tribo ni Benjamin maoy katloag-lima ka libo upat ka gatos.+ 38  Sa mga anak nga lalaki ni Dan,+ ang ilang mga gipanganak sumala sa ilang mga banay sa balay sa ilang mga amahan sumala sa gidaghanon sa mga ngalan gikan sa kawhaan ka tuig ang kagulangon pataas, ang matag usa nga misulod sa pagkasundalo, 39  kadtong narehistro kanila sa tribo ni Dan maoy kan-umag-duha ka libo pito ka gatos.+ 40  Sa mga anak nga lalaki ni Aser,+ ang ilang mga gipanganak sumala sa ilang mga banay sa balay sa ilang mga amahan sumala sa gidaghanon sa mga ngalan gikan sa kawhaan ka tuig ang kagulangon pataas, ang matag usa nga misulod sa pagkasundalo, 41  kadtong narehistro kanila sa tribo ni Aser maoy kap-atag-usa ka libo lima ka gatos.+ 42  Sa mga anak nga lalaki ni Neptali,+ ang ilang mga gipanganak sumala sa ilang mga banay sa balay sa ilang mga amahan sumala sa gidaghanon sa mga ngalan gikan sa kawhaan ka tuig ang kagulangon pataas, ang matag usa nga misulod sa pagkasundalo, 43  kadtong narehistro kanila sa tribo ni Neptali maoy kalim-ag-tulo ka libo upat ka gatos.+ 44  Kini sila mao ang narehistro, nga girehistro ni Moises, uban ni Aaron ug sa mga pangulo sa Israel, napulog-duha ka tawo. Gihawasan sa matag usa kanila ang balay sa iyang mga amahan. 45  Ug kadtong tanang narehistro sa mga anak nga lalaki sa Israel sumala sa balay sa ilang mga amahan gikan sa kawhaan ka tuig ang kagulangon pataas, ang matag usa nga misulod sa pagkasundalo sa Israel, maoy, 46  oo, kadtong tanang narehistro maoy unom ka gatos ug tulo ka libo lima ka gatos ug kalim-an.+ 47  Apan, ang mga Levihanon+ sumala sa tribo sa ilang mga amahan wala irehistro sa taliwala nila.+ 48  Busa si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon: 49  “Ang tribo lamang ni Levi ang dili mo irehistro, ug ang ilang gidaghanon dili mo iapil sa mga anak sa Israel.+ 50  Ug itudlo mo ang mga Levihanon nga magdumala sa tabernakulo sa Pagpamatuod+ ug sa tanang galamiton niini ug sa tanang butang nga bahin niini.+ Sila ang magdala sa tabernakulo ug sa tanang galamiton niini,+ ug sila magaalagad+ diha niini; ug magkampo sila libot sa tabernakulo.+ 51  Ug sa dihang pagikanon na ang tabernakulo, ang mga Levihanon magbungkag niini;+ ug inigkampo sa tabernakulo, ang mga Levihanon magpatindog niini; ug si bisan kinsang estranyo nga moduol pagapatyon.+ 52  “Ug ang mga anak sa Israel magkampo ang tagsatagsa sumala sa iyang kampo, ug ang tagsatagsa ka tawo sumala sa iyang tulo-ka-tribo nga dibisyon+ sumala sa ilang mga panon. 53  Ug ang mga Levihanon magkampo palibot sa tabernakulo sa Pagpamatuod, aron walay kasuko+ nga modangat batok sa katigoman sa mga anak sa Israel; ug kinahanglang tumanon sa mga Levihanon ang pag-alagad alang sa tabernakulo sa Pagpamatuod.”+ 54  Ug ang mga anak sa Israel nagbuhat sumala sa tanan nga gisugo ni Jehova kang Moises. Gibuhat nila ang ingon gayod.+

Mga Footnote