Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Nehemias 9:1-38

9  Ug sa ikakawhaag-upat ka adlaw niining bulana+ ang mga anak sa Israel nagtigom nga nagpuasa+ ug nagsul-ob ug sakong panapton+ ug nagbutang ug abog+ diha sa ilang kaugalingon.  Ug ang binhi sa Israel mibulag+ gikan sa tanang langyaw,+ ug mitindog ug misugid+ sa ilang mga sala+ ug sa kasaypanan sa ilang mga amahan.+  Unya sila mitindog sa ilang nahimutangan+ ug mibasa sa makusog gikan sa basahon sa balaod+ ni Jehova nga ilang Diyos sa ikaupat nga bahin sa adlaw;+ ug sa laing ikaupat nga bahin sila nagsugid+ ug nagyukbo kang Jehova nga ilang Diyos.+  Ug si Jesua ug si Bani, si Kadmiel, si Sebanias, si Buni, si Serebias,+ si Bani ug si Kenani mitindog sa plataporma+ sa mga Levihanon ug misinggit sa makusog nga tingog+ ngadto kang Jehova nga ilang Diyos.  Ug ang mga Levihanon nga si Jesua ug si Kadmiel, si Bani, si Hasabneias, si Serebias, si Hodias, si Sebanias ug si Petahia nagkanayon: “Tindog, dayega ninyo+ si Jehova nga inyong Diyos sukad sa panahong walay tino hangtod sa panahong walay tino.+ Ug ipadayeg nila ang imong mahimayaong ngalan,+ nga binayaw labaw sa tanang paghimaya ug pagdayeg.  “Ikaw lamang mao si Jehova;+ ikaw ang nagbuhat sa kalangitan,+ bisan ang langit sa kalangitan, ug ang tanan nilang panon,+ ang yuta+ ug ang tanan nga anaa niana,+ ang mga dagat+ ug ang tanan nga anaa kanila;+ ug ikaw nagatipig kanilang tanan nga buhi; ug ang panon+ sa kalangitan nagayukbo kanimo.  Ikaw mao si Jehova ang matuod nga Diyos, nga nagpili kang Abram+ ug nagdala kaniya gikan sa Ur sa mga Caldeanhon+ ug naghimo sa iyang ngalan nga Abraham.+  Ug imong nakaplagan ang iyang kasingkasing nga matinumanon sa imong atubangan;+ busa dihay gihimong pakigsaad+ uban kaniya aron ihatag kaniya ang yuta sa mga Canaanhon, sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon ug sa mga Perizihanon ug sa mga Jebusihanon ug sa mga Girgasihanon, aron ihatag kini ngadto sa iyang binhi;+ ug imong gituman ang imong mga pulong, tungod kay ikaw matarong.+  “Busa imong nakita+ ang kasakitan sa among mga katigulangan didto sa Ehipto, ug ang ilang pagtuaw didto sa Pulang Dagat imong nadungog.+ 10  Unya ikaw naghatag ug mga ilhanan ug mga milagro batok kang Paraon ug sa tanan niyang mga alagad ug sa tibuok katawhan sa iyang yuta,+ kay ikaw nahibalo nga sila nagmapangahason+ batok kanila; ug ikaw naghimo ug usa ka ngalan+ alang sa imong kaugalingon ingon niining adlawa. 11  Ug ang dagat imong gipikas+ sa atubangan nila, mao nga sila mitabok taliwala sa dagat diha sa mamalang yuta;+ ug ang naggukod kanila imong gitambog ngadto sa kahiladman+ sama sa usa ka bato+ ngadto sa makusog nga mga tubig.+ 12  Ug pinaagi sa usa ka haligi nga panganod ikaw nagtultol kanila sa maadlaw,+ ug pinaagi sa usa ka haligi nga kalayo sa magabii,+ aron sa pagdan-ag+ kanila sa dalan nga ilang pagalaktan. 13  Ug ikaw mikunsad sa Bukid sa Sinai+ ug misulti kanila gikan sa langit+ ug mihatag kanila ug matul-id nga hudisyal nga mga hukom+ ug mga balaod sa kamatuoran,+ maayong mga regulasyon+ ug mga sugo.+ 14  Ug ang imong balaang igpapahulay+ imong gipahibalo kanila, ug ang mga sugo ug mga regulasyon ug usa ka balaod imong gisugo kanila pinaagi ni Moises nga imong alagad.+ 15  Ug ikaw mihatag kanilag tinapay gikan sa langit alang sa ilang kagutom,+ ug ikaw nagpagula alang kanila ug mga tubig gikan sa dakong bato alang sa ilang kauhaw,+ ug imo silang giingnan nga mosulod+ ug manag-iya sa yuta nga niana imong giisa ang imong kamot sa pagpanumpa nga ihatag kanila.+ 16  “Ug sila, ang among mga katigulangan, nagmapangahason+ ug nagpatikig sa ilang liog,+ ug sila wala mamati sa imong mga sugo. 17  Busa sila nagdumili sa pagpamati,+ ug sila wala mahinumdom+ sa imong katingalahang mga buhat nga imong gihimo kanila, apan sila nagpatikig sa ilang liog+ ug nagtudlo ug usa ka pangulo+ aron mobalik sa ilang pagkaulipon didto sa Ehipto. Apan ikaw maoy usa ka Diyos sa mga buhat sa pagpasaylo,+ mapuangoron+ ug maluluy-on,+ mahinay sa kasuko+ ug dagaya+ sa mahigugmaong-kalulot, ug ikaw wala mobiya kanila.+ 18  Oo, sa dihang sila nagbuhat alang sa ilang kaugalingon ug estatwang inumol nga nating baka+ ug miingon, ‘Kini mao ang imong Diyos nga nagpagawas kanimo gikan sa Ehipto,’+ ug sila naghimo ug hilabihan ka dili-matinahorong mga buhat, 19  ikaw, ikaw mismo, sa imong dagayang kaluoy wala mobiya+ kanila didto sa kamingawan. Ang haligi nga panganod wala mobiya gikan sa ibabaw kanila sa maadlaw aron sa pagtultol kanila sa dalan,+ ni ang haligi nga kalayo sa magabii aron sa pagdan-ag kanila sa dalan nga ilang pagalaktan.+ 20  Ug ang imong maayong espiritu+ imong gihatag aron sa paghimo kanilang manggialamon, ug ang imong mana wala nimo ihikaw gikan sa ilang baba,+ ug ikaw naghatag kanila ug tubig alang sa ilang kauhaw.+ 21  Ug sulod sa kap-atan+ ka tuig imong gitagan-an sila ug pagkaon didto sa kamingawan. Walay nakulang kanila.+ Ang ilang mga besti wala madunot,+ ug ang ilang mga tiil wala manghubag.+ 22  “Ug ikaw naghatag kanila ug mga gingharian+ ug mga katawhan, ug gipahatan sila ug tagsatagsa ka bahin;+ mao nga ilang napanag-iya ang yuta ni Sihon,+ bisan ang yuta sa hari sa Hesbon,+ ug ang yuta ni Og+ nga hari sa Basan.+ 23  Ug imong gipadaghan ang ilang mga anak ingon sa mga bituon sa kalangitan.+ Unya imong gidala sila ngadto sa yuta+ nga imong gisaad sa ilang mga katigulangan+ nga pagasudlon nila aron panag-iyahon. 24  Busa ang ilang mga anak+ misulod ug gipanag-iya ang yuta,+ ug imong gibuntog+ sa atubangan nila ang mga molupyo sa yuta, ang mga Canaanhon,+ ug gitugyan sila sa ilang mga kamot, bisan ang ilang mga hari+ ug ang mga katawhan sa yuta,+ aron buhaton kanila ang sumala sa ilang gusto.+ 25  Ug sila namihag ug kinutaan nga mga siyudad+ ug usa ka tambok nga yuta+ ug nanag-iya ug mga balay nga puno sa tanang maayong butang,+ mga atabay,+ mga parasan ug kaolibohan+ ug mga kahoy alang sa dagayang pagkaon, ug sila nangaon ug natagbaw+ ug nanambok+ ug nabuhong sa imong dakong pagkamaayo.+ 26  “Apan, sila nahimong dili-masinugtanon+ ug misukol batok kanimo+ ug nagpadayon pagsalikway sa imong balaod ngadto sa ilang luyo,+ ug ilang gipatay ang imong mga manalagna,+ nga nagpamatuod batok kanila aron sila pabalikon kanimo;+ ug sila naghimo ug hilabihan ka dili-matinahorong mga buhat.+ 27  Tungod niini imong gitugyan sila ngadto sa kamot sa ilang mga kaaway,+ nga nagsakit kanila;+ apan sa panahon sa ilang kasakit sila motuaw kanimo,+ ug ikaw maminaw gikan sa mga langit;+ ug sumala sa imong dagayang kaluoy+ ikaw maghatag kanila ug mga manluluwas+ nga magluwas kanila gikan sa kamot sa ilang mga kaaway.+ 28  “Apan sa dihang sila makapahulay na, buhaton na usab nila ang daotan sa imong atubangan,+ ug ikaw magbiya kanila ngadto sa kamot sa ilang mga kaaway, nga magtamaktamak kanila.+ Unya sila mamalik ug motawag kanimo alang sa tabang,+ ug ikaw maminaw gikan sa mga langit+ ug magluwas kanila sumala sa imong dagayang kaluoy, nga sublisubli.+ 29  Bisan pag ikaw nagpamatuod+ batok kanila aron madala silag balik nganha sa imong balaod,+ sila nagmapangahason+ ug wala mamati sa imong mga sugo; ug batok sa imong hudisyal nga mga hukom+ sila nakasala,+ nga kon buhaton sa usa ka tawo, siya usab mabuhi pinaagi kanila.+ Ug sila kanunay nga nagpagahi sa ilang abaga,+ ug nagpatikig sa ilang liog,+ ug sila wala mamati.+ 30  Apan ikaw nagmatugtanon kanila sulod sa daghang katuigan+ ug nagpadayon sa pagpamatuod+ batok kanila pinaagi sa imong espiritu pinaagi sa imong mga manalagna, ug sila wala maminaw.+ Sa kataposan gitugyan mo sila ngadto sa kamot sa mga katawhan sa kayutaan.+ 31  Ug sa imong dagayang kaluoy ikaw wala magpuo kanila+ ni magbiya+ kanila; kay ikaw Diyos nga mapuangoron+ ug maluluy-on.+ 32  “Ug karon, Oh among Diyos, ang Diyos nga dako,+ gamhanan+ ug makalilisang,+ nga nagatuman sa pakigsaad+ ug sa mahigugmaong-kalulot,+ ayaw isipang daw diyutay lamang sa imong atubangan+ ang tanan nga kalisdanan nga midangat kanamo,+ sa among mga hari,+ sa among mga prinsipe+ ug sa among mga saserdote+ ug sa among mga manalagna+ ug sa among mga katigulangan+ ug sa tanan nimong katawhan sukad sa mga adlaw sa mga hari sa Asirya hangtod karon.+ 33  Ug ikaw matarong+ kon mahitungod sa tanan nga midangat kanamo, kay ikaw milihok sa pagkamatinumanon,+ apan kami mao ang nagdinaotan pag-ayo.+ 34  Kon bahin sa among mga hari, sa among mga prinsipe, sa among mga saserdote ug sa among mga katigulangan,+ wala nila tumana ang imong balaod,+ ni magtagad sa imong mga sugo+ o sa imong mga pahimangno nga pinaagi niana ikaw nagpamatuod+ batok kanila. 35  Ug sila​—⁠panahon sa ilang gingharian+ ug taliwala sa imong dagayang maayong mga butang+ nga imong gihatag kanila ug diha sa halapad ug tambok nga yuta+ nga imong gitagana kanila, sila wala mag-alagad kanimo+ ug wala motalikod sa ilang daotang mga binuhatan.+ 36  Tan-awa! Kami mga ulipon+ niining adlawa; ug kon bahin sa yuta nga imong gihatag sa among mga katigulangan aron sa pagkaon sa mga bunga niini ug sa maayong mga butang niini, tan-awa! kami mga ulipon niini,+ 37  ug ang mga abot niini dagaya+ alang sa mga hari+ nga imong gibutang aron magmando kanamo tungod sa among mga sala,+ ug sila nagmando sa among mga lawas ug sa among binuhing mga hayop, sumala sa ilang gusto, ug kami anaa sa dakong kasakit.+ 38  “Busa tungod niining tanan kami naghikay ug usa ka kasaligang kontrata,+ nga sinulat ug gipamatud-an pinaagi sa timbre+ sa among mga prinsipe, sa among mga Levihanon ug sa among mga saserdote.”+

Mga Footnote