Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Nehemias 8:1-18

8  Ug ang tibuok katawhan nagtigom ingon sa usa ka tawo+ didto sa plasa+ sa atubangan sa Ganghaan sa Tubig.+ Unya ilang gisultihan si Esdras+ nga magkokopya nga dad-on ang basahon+ sa balaod ni Moises,+ nga gisugo ni Jehova sa Israel.+  Busa si Esdras nga saserdote+ nagdala sa balaod atubangan sa kongregasyon+ sa mga lalaki ingon man sa mga babaye ug sa tanan nga may igong panabot sa pagpamati,+ sa unang adlaw sa ikapitong bulan.+  Ug siya nagpadayon sa pagbasa+ sa makusog gikan niana sa atubangan sa plasa nga diha sa atubangan sa Ganghaan sa Tubig, sukad sa pagbanagbanag+ hangtod sa pagkaudto, atubangan sa mga lalaki ug sa mga babaye ug sa uban pang makasabot; ug ang mga igdulungog+ sa tibuok katawhan nagpatalinghog+ sa basahon sa balaod.  Ug si Esdras nga magkokopya nagpadayon sa pagtindog ibabaw sa plataporma nga kahoy,+ nga ilang gihimo alang sa maong okasyon; ug didto nagtindog tupad kaniya si Matitias ug si Sema ug si Anaias ug si Urias ug si Hilkias ug si Maaseias sa iyang tuong kamot, ug sa iyang wala si Pedaia ug si Misael ug si Malkias+ ug si Hasum+ ug si Has-badana, si Zacarias ug si Mesulam.  Ug gibuksan+ ni Esdras ang basahon atubangan sa mga mata sa tibuok katawhan, kay siya naibabaw sa tibuok katawhan; ug samtang iyang gibuksan kini ang tibuok katawhan mitindog.+  Unya gidayeg ni Esdras si Jehova+ nga matuod nga Diyos, ang Usa nga dako, nga niana ang tibuok katawhan mitubag, “Amen! Amen!”+ uban ang pagbayaw sa ilang mga kamot.+ Unya sila miyukbo+ ug mihapa kang Jehova nga ang ilang mga nawong ngadto sa yuta.+  Ug si Jesua ug si Bani ug si Serebias,+ si Jamin, si Akub, si Sabetai, si Hodias, si Maaseias, si Kelita, si Azarias, si Jozabad,+ si Hanan, si Pelaias,+ ang mga Levihanon, nagpatin-aw sa balaod ngadto sa katawhan,+ samtang ang katawhan nagtindog.+  Ug sila nagpadayon pagbasa+ sa makusog diha sa basahon, diha sa balaod sa matuod nga Diyos, nga gipatin-aw kini, ug gihatag ang kahulogan niini; ug sila nagpadayon pagpasabot sa gibasa.+  Ug si Nehemias,+ nga mao, ang Gobernador,+ ug si Esdras+ nga saserdote, ang magkokopya, ug ang mga Levihanon nga nagtudlo sa katawhan miingon sa tibuok katawhan: “Kining adlawa balaan alang kang Jehova nga inyong Diyos.+ Ayaw pagbangotan ni maghilak.”+ Kay ang tibuok katawhan naghilak samtang ilang nadungog ang mga pulong sa balaod.+ 10  Ug siya nagkanayon kanila: “Lakaw, kan-a ang mga tambok ug imna ang mga tam-is, ug pagpadalag mga bahin+ kaniya nga walay giandam; kay kining adlawa balaan alang sa atong Ginoo, ug ayaw kasubo, kay ang kalipay ni Jehova mao ang inyong salipdanan.” 11  Ug gipahilom sa mga Levihanon ang tibuok katawhan, nga nag-ingon: “Hilom kamo! kay kining adlawa balaan; ug ayaw kasubo.” 12  Busa ang tibuok katawhan nanglakaw aron sa pagkaon ug sa pag-inom ug sa pagpadala ug mga bahin+ ug sa pagmaya sa hilabihan,+ kay ilang nasabtan ang mga pulong nga gipahibalo kanila.+ 13  Ug sa ikaduhang adlaw ang mga pangulo sa mga amahan sa tibuok katawhan, ang mga saserdote ug ang mga Levihanon, nagtigom sila ngadto kang Esdras nga magkokopya, aron gayod sa pagbaton ug hait nga salabotan sa mga pulong sa balaod.+ 14  Unya ilang nakaplagan nga nahisulat sa balaod nga si Jehova nagsugo pinaagi kang Moises+ nga ang mga anak sa Israel kinahanglang magpuyo sa mga balongbalong+ panahon sa pista sa ikapito ka bulan,+ 15  ug nga sila magamantala+ ug magapahibalo sa tanan nilang mga siyudad ug sa tibuok Jerusalem,+ nga mag-ingon: “Umadto kamo sa bukirong rehiyon+ ug panguha ug mga dahon sa olibo+ ug mga dahon sa mga kahoyng oleifero ug mga dahon sa mirto ug mga dahon sa palma ug mga dahon sa mga kahoy nga daghan ug sanga aron himoong mga balongbalong, sumala sa nahisulat.” 16  Ug ang katawhan nangadto ug nagdala niini ug naghimo alang sa ilang kaugalingon ug mga balongbalong, ang tagsatagsa sa iyang atop+ ug sa ilang mga sawang ug sa mga sawang+ sa balay sa matuod nga Diyos ug sa plasa+ sa Ganghaan sa Tubig+ ug sa plasa sa Ganghaan ni Epraim.+ 17  Busa ang tibuok nga kongregasyon nga namalik gikan sa pagkabinihag naghimo ug mga balongbalong ug namuyo sa mga balongbalong; kay ang mga anak sa Israel wala maghimo sa ingon sukad sa mga adlaw ni Josue nga anak nga lalaki ni Nun+ hangtod niadtong adlawa, mao nga dihay dako kaayong pagmaya.+ 18  Ug sa adlaw-adlaw gibasa sa makusog ang basahon sa balaod sa matuod nga Diyos,+ sukad sa unang adlaw hangtod sa kataposang adlaw; ug ilang gisaulog ang pista sulod sa pito ka adlaw, ug sa ikawalo ka adlaw dihay solemneng panagkatigom, sumala sa lagda.+

Mga Footnote