Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Nehemias 7:1-73

7  Ug nahitabo nga, sa dihang natukod na pag-usab ang paril,+ gipatindog ko gilayon ang mga pultahan.+ Unya dihay gipangtudlo nga mga magbalantay-sa-ganghaan+ ug mga mag-aawit+ ug mga Levihanon.+  Ug akong gitudlo nga mangulo sa Jerusalem si Hanani+ nga akong igsoon ug si Hananias nga prinsipe sa Kastilyo,+ kay siya kasaligan+ kaayo nga tawo ug nahadlok+ sa matuod nga Diyos labaw kay sa daghang uban pa.  Busa ako miingon kanila: “Ang mga ganghaan+ sa Jerusalem dili pagabuksan hangtod nga ang adlaw moinit na; ug samtang sila magbarog sa duol ilang pagasirhan ang mga pultahan ug trangkahan kini.+ Ug pagpuwesto ug mga bantay sa mga molupyo sa Jerusalem, ang matag usa anha sa iyang puwestong-bantayanan ug ang matag usa anha sa atubangan sa iyang kaugalingong balay.”+  Karon ang siyudad halapad ug dako, ug diyutay lang ang mga tawo sa sulod niini,+ ug walay gitukod nga mga balay.  Apan ang akong Diyos nagbutang niini sa akong kasingkasing+ nga tigomon ko ang mga hamili ug ang mga luyoluyong magmamando ug ang katawhan aron sila matala sumala sa kagikan.+ Unya akong nakaplagan ang basahon sa talaan sa kagikan+ niadtong unang nanungas, ug nakaplagan nga nahisulat diha niana:  Mao kini ang mga anak sa sakop nga distrito+ nga mitungas gikan sa pagkabinihag+ sa nadestiyerong katawhan nga gidala ni Nabucodonosor+ nga hari sa Babilonya ngadto sa pagkadestiyero+ ug nga sa ulahi namalik sa Jerusalem ug sa Juda, ang matag usa ngadto sa iyang kaugalingong siyudad;+  kadtong nangabot uban kang Zorobabel,+ si Jesua,+ si Nehemias, si Azarias, si Raamias, si Nahamani, si Mardokeo,+ si Bilsan, si Misperet, si Bigvai, si Nehum, si Baana. Ang gidaghanon sa mga lalaki sa katawhan sa Israel:  Ang mga anak ni Paros,+ duha ka libo usa ka gatos ug kapitoag-duha;  ang mga anak ni Sepatias,+ tulo ka gatos ug kapitoag-duha; 10  ang mga anak ni Arah,+ unom ka gatos ug kalim-ag-duha; 11  ang mga anak ni Pahat-moab,+ sa mga anak ni Jesua ug Joab,+ duha ka libo walo ka gatos ug napulog-walo; 12  ang mga anak ni Elam,+ usa ka libo duha ka gatos ug kalim-ag-upat; 13  ang mga anak ni Zatu,+ walo ka gatos ug kap-atag-lima; 14  ang mga anak ni Zacai,+ pito ka gatos ug kan-uman; 15  ang mga anak ni Binui,+ unom ka gatos ug kap-atag-walo; 16  ang mga anak ni Bebai,+ unom ka gatos ug kawhaag-walo; 17  ang mga anak ni Azgad,+ duha ka libo tulo ka gatos ug kawhaag-duha; 18  ang mga anak ni Adonikam,+ unom ka gatos ug kan-umag-pito; 19  ang mga anak ni Bigvai,+ duha ka libo ug kan-umag-pito; 20  ang mga anak ni Adin,+ unom ka gatos ug kalim-ag-lima; 21  ang mga anak ni Ater,+ ni Ezequias, kasiyamag-walo; 22  ang mga anak ni Hasum,+ tulo ka gatos ug kawhaag-walo; 23  ang mga anak ni Bezai,+ tulo ka gatos ug kawhaag-upat; 24  ang mga anak ni Harip,+ usa ka gatos ug napulog-duha; 25  ang mga anak sa Gabaon,+ kasiyamag-lima; 26  ang mga tawo sa Betlehem+ ug Netopa,+ usa ka gatos ug kawaloag-walo; 27  ang mga tawo sa Anatot,+ usa ka gatos ug kawhaag-walo; 28  ang mga tawo sa Bet-azmavet,+ kap-atag-duha; 29  ang mga tawo sa Kiriat-jearim,+ Kepira+ ug Beerot,+ pito ka gatos ug kap-atag-tulo; 30  ang mga tawo sa Rama+ ug Geba,+ unom ka gatos ug kawhaag-usa; 31  ang mga tawo sa Mikmas,+ usa ka gatos ug kawhaag-duha; 32  ang mga tawo sa Bethel+ ug sa Ai,+ usa ka gatos ug kawhaag-tulo; 33  ang mga tawo sa laing Nebo,+ kalim-ag-duha; 34  ang mga anak sa laing Elam,+ usa ka libo duha ka gatos ug kalim-ag-upat; 35  ang mga anak ni Harim,+ tulo ka gatos ug kawhaan; 36  ang mga anak sa Jerico,+ tulo ka gatos ug kap-atag-lima; 37  ang mga anak sa Lod,+ Hadid+ ug Ono,+ pito ka gatos ug kawhaag-usa; 38  ang mga anak sa Senaa,+ tulo ka libo siyam ka gatos ug katloan. 39  Ang mga saserdote: Ang mga anak ni Jedaia+ sa banay ni Jesua, siyam ka gatos ug kapitoag-tulo; 40  ang mga anak ni Imer,+ usa ka libo ug kalim-ag-duha; 41  ang mga anak ni Pasur,+ usa ka libo duha ka gatos ug kap-atag-pito; 42  ang mga anak ni Harim,+ usa ka libo ug napulog-pito. 43  Ang mga Levihanon: Ang mga anak ni Jesua, ni Kadmiel,+ sa mga anak ni Hodeva,+ kapitoag-upat. 44  Ang mga mag-aawit,+ ang mga anak ni Asap,+ usa ka gatos ug kap-atag-walo. 45  Ang mga magbalantay-sa-ganghaan,+ ang mga anak ni Salum,+ ang mga anak ni Ater, ang mga anak ni Talmon,+ ang mga anak ni Akub,+ ang mga anak ni Hatita, ang mga anak ni Sobai,+ usa ka gatos ug katloag-walo. 46  Ang mga Netinim:+ Ang mga anak ni Ziha, ang mga anak ni Hasupa, ang mga anak ni Tabaot,+ 47  ang mga anak ni Keros, ang mga anak ni Sia, ang mga anak ni Padon,+ 48  ang mga anak ni Lebana, ang mga anak ni Hagaba,+ ang mga anak ni Salmai, 49  ang mga anak ni Hanan,+ ang mga anak ni Gidel, ang mga anak ni Gahar, 50  ang mga anak ni Reaias,+ ang mga anak ni Rezin,+ ang mga anak ni Nekoda, 51  ang mga anak ni Gazam, ang mga anak ni Uza, ang mga anak ni Pasea, 52  ang mga anak ni Besai,+ ang mga anak ni Meunim, ang mga anak ni Nepusesim,+ 53  ang mga anak ni Bakbuk, ang mga anak ni Hakupa, ang mga anak ni Harhur,+ 54  ang mga anak ni Bazlit, ang mga anak ni Mehida, ang mga anak ni Harsa,+ 55  ang mga anak ni Barkos, ang mga anak ni Sisera, ang mga anak ni Temah,+ 56  ang mga anak ni Nezia, ang mga anak ni Hatipa.+ 57  Ang mga anak sa mga alagad ni Solomon:+ Ang mga anak ni Sotai, ang mga anak ni Soperet, ang mga anak ni Perida,+ 58  ang mga anak ni Jaala, ang mga anak ni Darkon, ang mga anak ni Gidel,+ 59  ang mga anak ni Sepatias, ang mga anak ni Hatil, ang mga anak ni Pokeret-hazebaim, ang mga anak ni Amon.+ 60  Ang tanang Netinim+ ug ang mga anak sa mga alagad ni Solomon maoy tulo ka gatos ug kasiyamag-duha. 61  Ug mao kini sila ang nanungas gikan sa Tel-mela, Tel-harsa, Kerub, Adon ug Imer,+ ug dili nila ikasaysay ang balay sa ilang mga amahan ug ang ilang kagikan, kon sila ba taga-Israel: 62  ang mga anak ni Delaias, ang mga anak ni Tobias, ang mga anak ni Nekoda,+ unom ka gatos ug kap-atag-duha. 63  Ug sa mga saserdote:+ ang mga anak ni Habaias, ang mga anak ni Hakoz,+ ang mga anak ni Barzilai,+ nga nangasawa sa mga anak nga babaye ni Barzilai+ nga Gileadnon ug gitawag sa ilang ngalan. 64  Mao kini sila ang nangita sa talaan sa ilang rehistro, aron pamatud-an sa publiko ang ilang kagikan, ug kini wala hikaplagi,+ busa gidid-an sila ingong mahugaw gikan sa pagkasaserdote.+ 65  Busa ang Gobernador+ miingon kanila nga sila dili mokaon+ gikan sa labing balaang mga butang hangtod nga motindog ang saserdote nga may Urim+ ug Tumim.+ 66  Ang tibuok nga kongregasyon ingong usa ka pundok maoy kap-atag-duha ka libo tulo ka gatos ug kan-uman,+ 67  gawas pa sa ilang mga ulipong lalaki+ ug mga ulipong babaye, kini sila pito ka libo tulo ka gatos ug katloag-pito;+ ug sila may duha ka gatos ug kap-atag-lima ka mag-aawit nga lalaki+ ug mag-aawit nga babaye.+ [ 68  Ang ilang mga kabayo pito ka gatos ug katloag-unom, ang ilang mga mula duha ka gatos ug kap-atag-lima.]+ 69  Ang mga kamelyo upat ka gatos ug katloag-lima. Ang mga asno+ unom ka libo pito ka gatos ug kawhaan.+ 70  Ug dihay usa ka bahin sa mga pangulo+ sa mga balay sa mga amahan+ nga naghatag alang sa buluhaton.+ Ang Gobernador+ naghatag ngadto sa tipiganan sa bahandi ug usa ka libo ka drakma nga bulawan, kalim-an ka panaksan, lima ka gatos ug katloan ka tag-as nga besti sa mga saserdote.+ 71  Ug dihay pipila sa mga pangulo sa mga balay sa mga amahan nga naghatag ngadto sa tipiganan sa bahandi alang sa buluhaton ug kawhaan ka libo ka drakma nga bulawan ug duha ka libo duha ka gatos ka mina nga plata.+ 72  Ug ang gihatag sa uban pa sa katawhan maoy kawhaan ka libo ka drakma nga bulawan ug duha ka libo ka mina nga plata ug kan-umag-pito ka tag-as nga besti sa mga saserdote. 73  Ug ang mga saserdote+ ug ang mga Levihanon ug ang mga magbalantay-sa-ganghaan ug ang mga mag-aawit+ ug ang pipila sa katawhan ug ang mga Netinim+ ug ang tibuok Israel namuyo sa ilang mga siyudad.+ Sa pag-abot sa ikapitong bulan,+ ang mga anak sa Israel didto na sa ilang mga siyudad.+

Mga Footnote