Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Nehemias 12:1-47

12  Ug mao kini ang mga saserdote ug ang mga Levihanon nga mitungas uban kang Zorobabel+ nga anak nga lalaki ni Sealtiel+ ug kang Jesua:+ si Seraias, si Jeremias, si Esdras,  si Amarias,+ si Maluk, si Hatus,  si Secanias, si Rehum, si Meremot,  si Ido, si Ginetoi, si Abias,  si Mijamin, si Maadias, si Bilga,  si Semaias,+ ug si Joiarib, si Jedaia,+  si Sallu, si Amok,+ si Hilkias, si Jedaia.+ Mao kini sila ang mga pangulo sa mga saserdote ug sa ilang kaigsoonan sa mga adlaw ni Jesua.+  Ug ang mga Levihanon mao si Jesua,+ si Binui,+ si Kadmiel,+ si Serebias, si Juda, si Matanias,+ nga nagdumala sa mga pagpasalamat, siya ug ang iyang kaigsoonan.  Ug si Bakbukias ug si Uni nga ilang mga igsoon maoy atbang kanila sa buluhatong pagbantay. 10  Si Jesua nanganak kang Joiakim,+ ug si Joiakim nanganak kang Eliasib,+ ug si Eliasib kang Joiada.+ 11  Ug si Joiada nanganak kang Jonatan, ug si Jonatan nanganak kang Jadua.+ 12  Ug sa mga adlaw ni Joiakim dihay mga saserdote, ang mga pangulo sa mga balay sa mga amahan:+ kang Seraias,+ si Meraias; kang Jeremias, si Hananias; 13  kang Esdras,+ si Mesulam; kang Amarias, si Jehohanan; 14  kang Maluki, si Jonatan; kang Sebanias,+ si Jose; 15  kang Harim,+ si Adna; kang Meraiot, si Helkai; 16  kang Ido, si Zacarias; kang Gineton, si Mesulam; 17  kang Abias,+ si Zikri; kang Miniamin, ——; kang Moadias, si Piltai; 18  kang Bilga,+ si Samua; kang Semaias, si Jehonatan; 19  ug kang Joiarib, si Matenai; kang Jedaia,+ si Uzi; 20  kang Salai, si Kalai; kang Amok, si Eber; 21  kang Hilkias, si Hasabias; kang Jedaia,+ si Netanel. 22  Ang mga Levihanon sa mga adlaw ni Eliasib,+ si Joiada+ ug si Johanan ug si Jadua+ natala ingong mga pangulo sa mga balay sa mga amahan, usab ang mga saserdote, hangtod sa pagkahari ni Dario nga Persianhon. 23  Ang mga anak ni Levi ingong mga pangulo sa mga balay sa mga amahan+ natala sa basahon sa mga kalihokan sa mga panahon, bisan hangtod sa mga adlaw ni Johanan nga anak nga lalaki ni Eliasib. 24  Ug ang mga pangulo sa mga Levihanon mao si Hasabias, si Serebias+ ug si Jesua nga anak nga lalaki ni Kadmiel+ ug ang ilang mga igsoon maoy atbang kanila sa pagtanyag ug pagdayeg ug sa pagpasalamat sumala sa sugo+ ni David nga tawo sa matuod nga Diyos, usa ka grupo sa mga bantay tugbang sa usa ka grupo sa mga bantay. 25  Si Matanias+ ug si Bakbukias, si Abdias, si Mesulam, si Talmon, si Akub+ nagbantay ingong mga magbalantay-sa-ganghaan,+ usa ka grupo sa mga bantay duol sa mga tipiganan sa mga ganghaan. 26  Sa mga adlaw kini ni Joiakim+ nga anak nga lalaki ni Jesua+ nga anak nga lalaki ni Jozadak+ ug sa mga adlaw ni Nehemias+ nga gobernador ug ni Esdras+ nga saserdote, ang magkokopya.+ 27  Ug sa inagurasyon+ sa paril sa Jerusalem ilang gipangita ang mga Levihanon, aron dad-on sila gikan sa tanan nilang dapit ngadto sa Jerusalem aron himoon ang usa ka inagurasyon ug pagmaya nga uban sa mga pagpasalamat+ ug awit,+ mga piyangpiyang ug kinuldasan nga mga tulonggon+ ug uban sa mga alpa.+ 28  Ug ang mga anak sa mga mag-aawit nagtigom bisan gikan sa Distrito,+ gikan sa tibuok palibot sa Jerusalem ug gikan sa kabalangayan sa mga Netopahanon,+ 29  ug gikan sa Bet-gilgal+ ug gikan sa kaumahan sa Geba+ ug Azmavet,+ kay didtoy kabalangayan+ nga gitukod sa mga mag-aawit sa tibuok palibot sa Jerusalem. 30  Ug ang mga saserdote ug ang mga Levihanon naghinlo+ sa ilang kaugalingon ug naghinlo sa katawhan+ ug sa mga ganghaan+ ug sa paril.+ 31  Unya akong gidala ang mga prinsipe+ sa Juda sa ibabaw sa paril. Dugang pa, ako nagtudlo ug duha ka dagkong koro sa pagpasalamat+ ug mga parada, [ug ang usa naglakaw] dapit sa tuo ibabaw sa paril paingon sa Ganghaan sa mga Tapok sa Abo.+ 32  Ug si Hosaia ug ang katunga sa mga prinsipe sa Juda milakaw sunod kanila, 33  usab si Azarias, si Esdras ug si Mesulam, 34  si Juda ug si Benjamin ug si Semaias ug si Jeremias; 35  usab sa mga anak nga lalaki sa mga saserdote nga nagdalag mga trompeta,+ si Zacarias nga anak nga lalaki ni Jonatan nga anak nga lalaki ni Semaias nga anak nga lalaki ni Matanias nga anak nga lalaki ni Micaias nga anak nga lalaki ni Zacur+ nga anak nga lalaki ni Asap,+ 36  ug ang iyang mga igsoong si Semaias ug si Azarel, si Milalai, si Gilalai, si Maai, si Netanel ug si Juda, si Hanani, nga nagdalag mga tulonggon+ sa awit ni David nga tawo sa matuod nga Diyos; ug si Esdras+ nga magkokopya diha sa unahan nila. 37  Ug sa Ganghaan sa Tuboran+ ug deretso sa ilang unahan sila nanungas sa Hagdanan+ sa Siyudad ni David+ agi sa tungasanan sa paril sa ibabaw sa Balay ni David ug hangtod sa Ganghaan sa Tubig+ dapit sa sidlakan. 38  Ug ang laing koro sa pagpasalamat+ naglakaw sa atubangan, ug ako sunod niini, usab ang katunga sa katawhan, ibabaw sa paril sa ibabaw sa Torre sa mga Hudno+ ug padayon ngadto sa Lapad nga Paril,+ 39  ug sa ibabaw sa Ganghaan ni Epraim+ ug padayon ngadto sa Ganghaan sa Karaang Siyudad+ ug hangtod sa Ganghaan sa Isda+ ug sa Torre ni Hananel+ ug sa Torre sa Mea+ ug padayon ngadto sa Ganghaan sa Karnero;+ ug sila mihunong didto sa Ganghaan sa Guwardiya. 40  Sa kataposan ang duha ka koro sa pagpasalamat+ mihunong didto sa balay+ sa matuod nga Diyos, ako usab ug ang katunga sa luyoluyong mga magmamando nga uban nako,+ 41  ug ang mga saserdote nga si Eliakim, si Maaseias, si Miniamin, si Micaias, si Elioenai, si Zacarias, si Hananias nga nagdalag mga trompeta,+ 42  ug si Maaseias ug si Semaias, ug si Eleasar ug si Uzi ug si Jehohanan ug si Malkias ug si Elam ug si Ezer. Ug ang mga mag-aawit uban ni Izrahias nga magtatan-aw nagpadayon pagpatugbaw sa ilang tingog.+ 43  Ug sila naghalad niadtong adlawa ug dagkong mga halad+ ug nagmaya,+ kay ang matuod nga Diyos nagpamaya kanila uban ang dakong kalipay.+ Ug usab ang mga babaye+ ug ang mga kabataan+ nagmaya, mao nga ang pagmaya sa Jerusalem madungog sa halayo.+ 44  Dugang pa, niadtong adlawa may gitudlo nga mga tawo nga magdumala sa mga lawak+ alang sa mga tinipigan,+ alang sa mga amot,+ alang sa mga unang bunga+ ug alang sa mga ikapulo,+ aron tigomon ngadto niini gikan sa kaumahan sa mga siyudad ang mga bahin nga gipangayo sa balaod+ alang sa mga saserdote ug sa mga Levihanon;+ kay ang pagmaya sa Juda maoy tungod sa mga saserdote ug sa mga Levihanon+ nga nag-alagad. 45  Ug sila nag-atiman sa obligasyon+ sa ilang Diyos ug sa obligasyon sa pagputli,+ usab ang mga mag-aawit+ ug ang mga magbalantay-sa-ganghaan,+ sumala sa sugo ni David ug ni Solomon nga iyang anak nga lalaki. 46  Kay sa mga adlaw ni David ug ni Asap sa milabayng panahon dihay mga pangulo sa mga mag-aawit+ ug sa awit sa pagdayeg ug sa mga pasalamat sa Diyos.+ 47  Ug ang tibuok Israel sa mga adlaw ni Zorobabel+ ug sa mga adlaw ni Nehemias+ naghatag sa mga bahin sa mga mag-aawit+ ug sa mga magbalantay-sa-ganghaan+ sumala sa gikinahanglan adlaw-adlaw ug nagbalaan niini alang sa mga Levihanon;+ ug ang mga Levihanon nagbalaan niini alang sa mga anak nga lalaki ni Aaron.

Mga Footnote