Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Nehemias 11:1-36

11  Karon ang mga prinsipe+ sa katawhan nagpuyo didto sa Jerusalem;+ apan kon bahin sa uban pa sa katawhan, sila nagripa+ aron sa pagdala ug usa gikan sa matag napulo aron sa pagpuyo sa Jerusalem nga balaang siyudad,+ ug ang siyam ka uban pang mga bahin adto sa ubang mga siyudad.  Dugang pa, gipanalanginan+ sa katawhan ang tanang tawo nga miboluntaryo+ sa pagpuyo sa Jerusalem.  Ug mao kini ang mga pangulo sa sakop nga distrito+ nga namuyo sa Jerusalem;+ apan sa mga siyudad sa Juda namuyo, ang matag usa sa iyang kaugalingong gipanag-iya, sa ilang mga siyudad,+ ang Israel,+ ang mga saserdote+ ug ang mga Levihanon,+ ug ang mga Netinim+ ug ang mga anak sa mga alagad ni Solomon.+  Dugang pa, didto sa Jerusalem namuyo ang pipila sa mga anak sa Juda ug ang pipila sa mga anak sa Benjamin.+ Sa mga anak sa Juda diha si Ataias nga anak nga lalaki ni Uzzias nga anak nga lalaki ni Zacarias nga anak nga lalaki ni Amarias nga anak nga lalaki ni Sepatias nga anak nga lalaki ni Mahalalel sa mga anak nga lalaki ni Perez;+  ug si Maaseias nga anak nga lalaki ni Baruk nga anak nga lalaki ni Colhoze nga anak nga lalaki ni Hazaias nga anak nga lalaki ni Adaia nga anak nga lalaki ni Joiarib nga anak nga lalaki ni Zacarias nga anak nga lalaki sa Selahanon.  Ang tanang anak ni Perez nga nagpuyo sa Jerusalem upat ka gatos ug kan-umag-walo, mga tawong may katakos.  Ug mao kini ang mga anak sa Benjamin:+ si Sallu nga anak nga lalaki ni Mesulam+ nga anak nga lalaki ni Joed nga anak nga lalaki ni Pedaia nga anak nga lalaki ni Kolaias nga anak nga lalaki ni Maaseias nga anak nga lalaki ni Itiel nga anak nga lalaki ni Jesaias;  ug sunod kaniya si Gabai ug si Salai, siyam ka gatos ug kawhaag-walo;  ug si Joel nga anak nga lalaki ni Zikri, usa ka magtatan-aw nila, ug si Juda nga anak nga lalaki ni Hasenua nga nagdumala sa siyudad ingong ikaduha. 10  Sa mga saserdote: si Jedaia nga anak nga lalaki ni Joiarib,+ si Jakin,+ 11  si Seraias nga anak nga lalaki ni Hilkias nga anak nga lalaki ni Mesulam+ nga anak nga lalaki ni Zadok+ nga anak nga lalaki ni Meraiot nga anak nga lalaki ni Ahitub,+ usa ka pangulo sa balay sa matuod nga Diyos; 12  ug ang ilang kaigsoonan nga nagabuhat sa buluhaton sa balay,+ walo ka gatos ug kawhaag-duha; ug si Adaia nga anak nga lalaki ni Jeroham+ nga anak nga lalaki ni Pelalias nga anak nga lalaki ni Amzi nga anak nga lalaki ni Zacarias nga anak nga lalaki ni Pasur+ nga anak nga lalaki ni Malkias,+ 13  ug ang iyang kaigsoonan, mga pangulo sa mga balay sa mga amahan,+ duha ka gatos ug kap-atag-duha, ug si Amassai nga anak nga lalaki ni Azarel nga anak nga lalaki ni Azai nga anak nga lalaki ni Mesilemot nga anak nga lalaki ni Imer, 14  ug ang ilang kaigsoonan, gamhanang mga tawo sa kaisog,+ usa ka gatos ug kawhaag-walo, ug sila may usa ka magtatan-aw,+ si Zabdiel nga anak sa mga bantogan. 15  Ug sa mga Levihanon:+ si Semaias nga anak nga lalaki ni Hasub nga anak nga lalaki ni Azrikam nga anak nga lalaki ni Hasabias+ nga anak nga lalaki ni Buni, 16  ug si Sabetai+ ug si Jozabad,+ sa mga pangulo sa mga Levihanon, nga nagdumala sa mga buluhaton sa gawas sa balay sa matuod nga Diyos; 17  ug ang tagdumala sa mga awit sa pagdayeg,+ si Matanias,+ ang anak nga lalaki ni Miqueas nga anak nga lalaki ni Zabdi nga anak nga lalaki ni Asap,+ naghimo sa pagdayeg diha sa pag-ampo,+ ug si Bakbukias ikaduha sa iyang mga igsoon, ug si Abda nga anak nga lalaki ni Samua nga anak nga lalaki ni Galal+ nga anak nga lalaki ni Jedutun.+ 18  Ang tanang Levihanon diha sa balaang siyudad+ duha ka gatos ug kawaloag-upat. 19  Ug ang mga magbalantay-sa-ganghaan+ mao si Akub, si Talmon+ ug ang ilang kaigsoonan nga nagbantay didto sa mga ganghaan,+ usa ka gatos ug kapitoag-duha. 20  Ug ang uban pa sa Israel, sa mga saserdote ug sa mga Levihanon, didto sa tanang ubang mga siyudad sa Juda, ang matag usa sa iyang panulondon.+ 21  Ug ang mga Netinim+ nagpuyo sa Opel;+ ug si Ziha ug si Gispa maoy nagdumala sa mga Netinim. 22  Ug ang magtatan-aw+ sa mga Levihanon didto sa Jerusalem mao si Uzi nga anak nga lalaki ni Bani nga anak nga lalaki ni Hasabias nga anak nga lalaki ni Matanias+ nga anak nga lalaki ni Mica+ sa mga anak ni Asap,+ ang mga mag-aawit,+ maylabot sa buluhaton sa balay sa matuod nga Diyos. 23  Kay dihay usa ka sugo sa hari alang kanila,+ ug dihay piho nga tagana alang sa mga mag-aawit sumala sa gikinahanglan sa matag adlaw.+ 24  Ug si Petahia nga anak nga lalaki ni Mesezabel sa mga anak ni Zera nga anak nga lalaki ni Juda diha sa kiliran sa hari alang sa tanang butang labot sa katawhan. 25  Ug kon mahitungod sa kabalangayan+ nga didto sa ilang kayutaan, may pipila sa mga anak sa Juda nga mipuyo sa Kiriat-arba+ ug sa mga lungsod nga sakop niini ug sa Dibon ug sa mga lungsod nga sakop niini ug sa Jekabzeel+ ug sa kabalangayan niini, 26  ug sa Jesua ug sa Molada+ ug sa Bet-pelet+ 27  ug sa Hazar-sual+ ug sa Beer-seba+ ug sa mga lungsod nga sakop niini 28  ug sa Ziklag+ ug sa Mecona ug sa mga lungsod nga sakop niini 29  ug sa En-rimon+ ug sa Zora+ ug sa Jarmut,+ 30  sa Zanoa,+ sa Adulam+ ug sa ilang kabalangayan, sa Lakis+ ug sa mga yuta niini, sa Azeka+ ug sa mga lungsod nga sakop niini. Ug sila nagkampo gikan sa Beer-seba hangtod sa walog sa Hinnom.+ 31  Ug ang mga anak sa Benjamin maoy gikan sa Geba,+ Mikmas+ ug Aija+ ug Bethel+ ug sa mga lungsod nga sakop niini, 32  sa Anatot,+ Nob,+ Ananias, 33  Hazor, Rama,+ Gitaim,+ 34  Hadid, Zeboim, Nebalat, 35  Lod+ ug Ono,+ ang walog sa mga artesano. 36  Ug sa mga Levihanon dihay mga dibisyon sa Juda alang sa Benjamin.

Mga Footnote