Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Nehemias 10:1-39

10  Karon ang nagpamatuod niini pinaagi sa timbre+ mao kini: Si Nehemias+ nga Gobernador,+ ang anak nga lalaki ni Hacalias,+ Ug si Zedekias,  si Seraias,+ si Azarias, si Jeremias,  si Pasur, si Amarias, si Malkias,  si Hatus, si Sebanias, si Maluk,  si Harim,+ si Meremot, si Abdias,  si Daniel,+ si Gineton, si Baruk,  si Mesulam, si Abias, si Mijamin,  si Maazias, si Bilgai ug si Semaias, kini sila maoy mga saserdote.  Usab ang mga Levihanon: si Jesua+ nga anak nga lalaki ni Azanias, si Binui sa mga anak ni Henadad,+ si Kadmiel 10  ug ang ilang mga igsoon nga si Sebanias,+ si Hodias, si Kelita, si Pelaias, si Hanan, 11  si Mica, si Rehob, si Hasabias, 12  si Zacur, si Serebias,+ si Sebanias, 13  si Hodias, si Bani ug si Beninu. 14  Ang mga pangulo sa katawhan: si Paros, si Pahat-moab,+ si Elam, si Zatu, si Bani, 15  si Buni, si Azgad, si Bebai, 16  si Adonias, si Bigvai, si Adin, 17  si Ater, si Ezequias, si Azur, 18  si Hodias, si Hasum, si Bezai, 19  si Harip, si Anatot, si Nebai, 20  si Magpias, si Mesulam, si Hezir, 21  si Mesezabel, si Zadok, si Jadua, 22  si Pelatias, si Hanan, si Anaias, 23  si Oseas, si Hananias, si Hasub, 24  si Halohes, si Pilha, si Sobek, 25  si Rehum, si Hasabna, si Maaseias, 26  ug si Ahias, si Hanan, si Anan, 27  si Maluk, si Harim, si Baana. 28  Kon bahin sa uban pa sa katawhan, ang mga saserdote,+ ang mga Levihanon,+ ang mga magbalantay-sa-ganghaan,+ ang mga mag-aawit,+ ang mga Netinim+ ug ang matag usa nga mibulag sa iyang kaugalingon gikan sa mga katawhan sa kayutaan+ ngadto sa balaod+ sa matuod nga Diyos, ang ilang mga asawa, ang ilang mga anak nga lalaki ug ang ilang mga anak nga babaye, ang matag usa nga adunay kahibalo ug pagsabot,+ 29  sila miunong sa ilang kaigsoonan,+ ang ilang mga halangdon,+ ug miuyon nga mailalom sa usa ka tunglo+ ug sa usa ka panumpa,+ sa pagsubay sa balaod sa matuod nga Diyos, nga gihatag pinaagi sa kamot ni Moises nga alagad sa matuod nga Diyos,+ ug sa pagtuman+ ug sa pagbuhat sa tanang kasugoan ni Jehova nga among Ginoo+ ug sa iyang hudisyal nga mga hukom ug sa iyang mga regulasyon;+ 30  ug nga dili namo ihatag ang among mga anak nga babaye ngadto sa mga katawhan sa yuta, ug ang ilang mga anak nga babaye dili namo kuhaon alang sa among mga anak nga lalaki.+ 31  Kon bahin sa mga katawhan sa yuta+ nga nagdala ug mga manggad ug sa tanang matang sa mga lugas sa adlawng igpapahulay aron ibaligya, dili kami mokuhag bisan unsa gikan kanila sa igpapahulay+ o sa usa ka balaang adlaw,+ ug palabyon gayod namo ang ikapitong tuig+ ug ang utang sa matag kamot.+ 32  Dugang pa, among gisangonan ang among kaugalingon ug mga sugo, ang matag usa kanamo, sa paghatag ug ikatulo ka bahin sa usa ka siklo matag tuig alang sa pag-alagad sa balay sa among Diyos,+ 33  alang sa mga tinapayng linut-od+ ug sa makanunayong halad-nga-lugas+ ug sa makanunayong halad-nga-sinunog sa mga igpapahulay,+ sa bag-ong mga bulan,+ alang sa tinudlong mga pangilin+ ug alang sa balaang+ mga butang ug alang sa mga halad-sa-sala+ aron sa paghimog pagtabon-sa-sala alang sa Israel ug sa tanan nga buluhaton sa balay sa among Diyos.+ 34  Dugang pa, kami nagripa+ mahitungod sa abiyo sa kahoy+ nga pagadad-on sa mga saserdote, sa mga Levihanon ug sa katawhan ngadto sa balay sa among Diyos, sumala sa banay sa among mga katigulangan, sa tinudlong mga panahon, tuigtuig, aron sa pagsunog sa ibabaw sa halaran ni Jehova nga among Diyos,+ sumala sa nahisulat diha sa balaod;+ 35  ug sa pagdala sa unang hinog nga mga bunga sa among yuta+ ug sa unang hinog nga mga bunga sa tanan nga bunga sa tanang matang sa kahoy,+ tuigtuig, ngadto sa balay ni Jehova; 36  ug ang panganay+ sa among mga anak nga lalaki ug sa among binuhing mga hayop,+ sumala sa nahisulat diha sa balaod,+ ug ang panganay sa among mga baka ug sa among mga karnero,+ aron dad-on sila ngadto sa balay sa among Diyos, ngadto sa mga saserdote nga nag-alagad sa balay sa among Diyos.+ 37  Dugang pa, ang mga unang bunga sa among dili-pino nga harina+ ug sa among mga amot+ ug sa mga bunga sa tanang matang sa kahoy,+ bag-ong bino+ ug lana+ among dad-on ngadto sa mga saserdote ngadto sa mga lawak-kan-anan+ sa balay sa among Diyos, usab ang ikapulo gikan sa among yuta ngadto sa mga Levihanon,+ sanglit sila, ang mga Levihanon, mao ang nagadawat ug ikapulo sa tanan namong mga siyudad sa panguma. 38  Ug ang saserdote, ang anak nga lalaki ni Aaron, magauban gayod sa mga Levihanon sa dihang ang mga Levihanon modawat sa ikapulo; ug ang mga Levihanon magatanyag ug ikapulo sa ikapulo ngadto sa balay sa among Diyos+ ngadto sa mga lawak-kan-anan+ sa balay nga pondohanan sa mga abiyo. 39  Kay adto sa mga lawak-kan-anan dad-on sa mga anak sa Israel ug sa mga anak sa mga Levihanon ang mga amot+ nga lugas, ang bag-ong bino+ ug ang lana, ug atua didto ang mga galamiton sa sangtuwaryo ug ang mga saserdote nga nag-alagad,+ ug ang mga magbalantay-sa-ganghaan+ ug ang mga mag-aawit;+ ug dili gayod namo pasagdan ang balay sa among Diyos.+

Mga Footnote