Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Miqueas 1:1-16

1  Ang pulong ni Jehova nga midangat kang Miqueas+ nga taga-Moreset, sa mga adlaw ni Jotam,+ ni Ahaz,+ ni Ezequias,+ nga mga hari sa Juda,+ nga iyang nakita sa panan-awon mahitungod sa Samaria+ ug sa Jerusalem:+  “Patalinghog, Oh kamong mga katawhan, kamong tanan; pamati, Oh yuta ug ang tanan nga anaa kanimo,+ ug tugoti nga mahimong saksi batok kaninyo ang Soberanong Ginoong Jehova,+ si Jehova gikan sa iyang balaang templo.+  Kay, tan-awa! si Jehova nagagula gikan sa iyang dapit,+ ug siya tinong manaog ug magatamak sa hatag-as nga mga dapit sa yuta.+  Ug ang mga bukid mangatunaw sa ilalom niya,+ ug ang ubos nga kapatagan mangapikas, sama sa talo tungod sa kalayo,+ sama sa katubigan nga gibubo sa usa ka titip nga dapit.  “Kining tanan maoy tungod sa kalapasan ni Jacob, tungod sa kasal-anan sa balay sa Israel.+ Unsa ang kalapasan ni Jacob? Dili ba ang Samaria?+ Ug unsa ang hatag-as nga mga dapit sa Juda?+ Dili ba ang Jerusalem?  Ug himoon ko gayod ang Samaria nga usa ka tapok sa mga ginun-ob sa uma,+ ang mga dapit nga pagatamnan sa parasan; ug ibubo ko ngadto sa walog ang iyang mga bato, ug ang iyang mga patukoranan himoon ko nga dayag.+  Ug ang tanan niyang mga kinulit nga larawan pagadugmokon,+ ug ang tanang gasa nga gihatag kaniya ingon nga iyang suhol pagasunogon sa kalayo;+ ug ang tanan niyang mga idolo himoon ko nga biya. Kay siya nagtigom niana gikan sa mga butang nga gisuhol sa usa ka pampam, ug sila mobalik ngadto sa mga butang nga gisuhol sa usa ka pampam.”+  Tungod niini ako magminatay ug motiyabaw;+ molakaw ako nga magtiniil ug hubo.+ Magminatay ako sama sa mga iro nga ihalas, ug magbangotan sama sa baye nga mga ostrik.  Kay ang hampak batok kaniya dili na mamaayo;+ kay kini miabot hangtod sa Juda,+ ang hampak miabot hangtod sa ganghaan sa akong katawhan, hangtod sa Jerusalem.+ 10  “Ayaw ninyo kini isugilon sa Gat; ayaw gayod kamo paghilak.+ “Didto sa balay sa Apra ligid sa abog.+ 11  Agi, Oh babayeng molupyo sa Sapir, diha sa makauulawng pagkahubo.+ Ang babayeng molupyo sa Zaanan wala mogula. Ang pagminatay sa Bet-ezel mokuha gikan kaninyo sa nahimutangan niini. 12  Kay ang babayeng molupyo sa Marot naghulat sa maayo,+ apan daotan ang miabot gikan kang Jehova ngadto sa ganghaan sa Jerusalem.+ 13  Itaod ang karo ngadto sa matulin nga mga kabayo, Oh babayeng molupyo sa Lakis.+ Siya mao ang sinugdanan sa sala sa anak nga babaye sa Zion,+ kay diha kanimo nakaplagan ang mga kalapasan sa Israel.+ 14  Busa maghatag ka ug mga gasa sa pagpanamilit ngadto sa Moreset-gat.+ Ang mga balay sa Akzib+ nahimong butang nga malimbongon alang sa mga hari sa Israel. 15  Ang mga mang-aagaw dad-on ko nganha kanimo,+ Oh babayeng molupyo sa Maresah.+ Ang himaya sa Israel modangat hangtod sa Adulam.+ 16  Pagpaupaw, ug tupihi ang imong buhok tungod sa imong mga anak sa tumang kalipay.+ Padakoa ang imong kaupaw ingon sa agila, kay sila nahilayo gikan kanimo ngadto sa pagkadestiyero.”+

Mga Footnote