Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Mateo 9:1-38

9  Busa, sa pagsakay sa sakayan, siya mitabok ug miadto sa iyang kaugalingong siyudad.+  Ug, tan-awa! ilang gidala kaniya ang usa ka tawong paralitiko nga naghigda sa usa ka higdaanan.+ Sa pagkakita sa ilang pagtuo si Jesus miingon sa paralitiko: “Pagbatog kaisog, anak; gipasaylo na ang imong mga sala.”+  Ug, tan-awa! dihay mga eskriba nga miingon sa ilang kaugalingon: “Kining tawhana nagapasipala.”+  Ug si Jesus, kay nahibalo sa ilang mga hunahuna,+ miingon: “Nganong naghunahuna kamog daotang mga butang sulod sa inyong kasingkasing?+  Pananglitan, hain ba ang mas masayon, ang pag-ingon, Ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon, Bangon ug lakaw?+  Apan, aron mahibalo kamo nga ang Anak sa tawo may awtoridad sa yuta sa pagpasaylog mga sala+—” niana siya miingon sa paralitiko: “Bangon, alsaha ang imong higdaanan, ug pauli sa inyong balay.”+  Ug siya mibangon ug mipauli sa iyang balay.  Sa pagkakita niini giabot ug kahadlok ang mga panon sa katawhan, ug ilang gihimaya ang Diyos,+ nga naghatag sa maong awtoridad+ ngadto sa mga tawo.  Unya, samtang naglakaw gikan didto, nakita ni Jesus ang usa ka tawo nga ginganlag Mateo nga naglingkod sa buhatan sa buhis, ug siya miingon kaniya: “Mahimong akong sumusunod.”+ Dihadiha siya mitindog ug misunod kaniya.+ 10  Sa ulahi, samtang siya naghirag sa lamesa diha sa balay,+ tan-awa! daghang maniningil ug buhis ug mga makasasala ang nangabot ug nanghirag kauban ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an. 11  Apan sa pagkakita niini ang mga Pariseo miingon sa iyang mga tinun-an: “Nganong ang inyong magtutudlo makigpangaon man uban sa mga maniningil ug buhis ug sa mga makasasala?”+ 12  Kay nakadungog kanila, siya miingon: “Ang mga tawong himsog wala magkinahanglan ug mananambal,+ kondili ang mga masakiton. 13  Nan, lakaw ug tun-i ninyo ang kahulogan niini, ‘Buot ko ug kaluoy, ug dili halad.’+ Kay ako mianhi aron sa pagtawag, dili sa mga tawong matarong, kondili sa mga makasasala.” 14  Unya ang mga tinun-an ni Juan miduol kaniya ug nangutana: “Nganong kami ug ang mga Pariseo nagpuasa apan ang imong mga tinun-an wala magpuasa?”+ 15  Niini si Jesus miingon kanila: “Ang mga higala sa pamanhonon walay katarongan sa pagbangotan samtang ang pamanhonon+ uban kanila, dili ba? Apan ang mga adlaw moabot sa dihang ang pamanhonon pagakuhaon+ na gikan kanila, ug sila unya magpuasa.+ 16  Walay magtapak ug wala-pa-mokulo nga panapton diha sa daang panggawas nga besti; kay ang bug-os nga kalig-on niini mobitas sa panggawas nga besti ug mosamot ang gisi.+ 17  Ni ang mga tawo magsulod ug bag-ong bino sa daang panit nga mga sudlanag bino; apan kon buhaton nila kini, nan mobusisi ang panit nga mga sudlanag bino ug ang bino mobuhagay ug ang panit nga mga sudlanag bino madaot.+ Apan ang mga tawo magsulod ug bag-ong bino sa bag-ong panit nga mga sudlanag bino, ug pareho kining mapreserbar.”+ 18  Samtang siya nagsulti kanila niining mga butanga, tan-awa! usa ka magmamando+ nga miduol ang miyukbo kaniya,+ nga nag-ingon: “Sa pagkakaron patay na gayod ang akong anak nga babaye;+ apan adtoa ug ipatong ang imong kamot kaniya ug mabuhi siya.”+ 19  Unya si Jesus, nga mitindog, mikuyog kaniya; ingon man usab ang iyang mga tinun-an. 20  Ug, tan-awa! usa ka babayeng nag-antos sa pagtalinugo+ sulod sa napulog-duha ka tuig miduol sa likod ug mihikap sa borlas sa iyang panggawas nga besti;+ 21  kay siya nagsigeg ingon sa iyang kaugalingon: “Kon makahikap lang ako sa iyang panggawas nga besti ako mamaayo.”+ 22  Si Jesus miliso ug, sa pagkamatikod kaniya, miingon: “Pagbatog kaisog, anak; ang imong pagtuo nakapaayo kanimo.”+ Ug ang babaye naayo sukad niadtong taknaa.+ 23  Karon, sa dihang siya nakaabot na sa balay sa magmamando+ ug nakakita sa mga magtotokar sa plawta ug sa nagkaguliyang nga panon sa katawhan,+ 24  si Jesus miingon: “Pamahawa kamo, kay ang dalagita wala mamatay, apan siya natulog.”+ Tungod niini ilang gikataw-an siya nga mayubiton.+ 25  Sa dihang ang panon sa katawhan gipagawas na, siya misulod ug migunit sa iyang kamot,+ ug ang dalagita mibangon.+ 26  Dayag, ang mga sultisulti mahitungod niini mikaylap nianang tibuok nga rehiyon. 27  Samtang naglakaw si Jesus gikan didto, gisundan siya sa duha ka tawong buta,+ nga nagtuaw ug nag-ingon: “Kaluy-i intawon kami,+ Anak ni David.” 28  Human siya makasulod sa balay, ang mga tawong buta miduol kaniya, ug si Jesus nangutana kanila: “Aduna ba kamoy pagtuo+ nga ako makahimo niini?” Sila mitubag kaniya: “Oo, Ginoo.” 29  Unya gihikap niya ang ilang mga mata,+ nga nag-ingon: “Sumala sa inyong pagtuo kini mahitabo alang kaninyo.” 30  Ug ang ilang mga mata nakakita na. Labot pa niana, hugot nga nagpina si Jesus kanila, nga nag-ingon: “Tinoa nga walay mahibalo niini.”+ 31  Apan sila, sa pagkagawas, nagpabaniog labot kaniya nianang tibuok nga rehiyon.+ 32  Karon sa dihang nanglakaw na sila, tan-awa! gidala kaniya sa mga tawo ang usa ka amang nga gigamhan-sa-demonyo;+ 33  ug human hinginli ang demonyo, ang amang nakasulti.+ Aw, ang mga panon sa katawhan nahibulong+ ug miingon: “Wala gayoy sama niini ang nakita sukad sa Israel.” 34  Apan ang mga Pariseo nag-ingon: “Pinaagi sa magmamando sa mga demonyo nga siya naghingilin sa mga demonyo.”+ 35  Ug migikan si Jesus aron sa paglibot sa tanang siyudad ug mga balangay, nga nagtudlo diha sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita sa gingharian ug nag-ayo sa tanang matang sa balatian ug sa tanang matang sa kaluyahon.+ 36  Sa pagkakita sa mga panon sa katawhan siya naluoy+ kanila, tungod kay sila pinanitan ug nagkatibuagsa sama sa mga karnero nga walay magbalantay.+ 37  Unya siya miingon sa iyang mga tinun-an: “Oo, dako ang alanihon, apan diyutay ra ang mga mamumuo.+ 38  Busa, pangamuyo kamo sa Agalon sa pagpangani nga magpadalag mga mamumuo ngadto sa iyang pagpangani.”+

Mga Footnote