Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Mateo 8:1-34

8  Sa nakalugsong na siya gikan sa bukid ang dakong mga panon sa katawhan misunod kaniya.  Ug, tan-awa! usa ka tawong sanlahon+ ang miduol ug miyukbo kaniya, nga nag-ingon: “Ginoo, kon buot mo lamang, ikaw makahinlo kanako.”  Ug busa, nga mituy-od sa iyang kamot, iyang gihikap siya, nga nag-ingon: “Buot ko. Mamahinlo ka.”+ Ug dihadiha ang iyang sanla nahinlo.+  Unya si Jesus miingon kaniya: “Tinoa nga wala kay sultihan,+ apan lakaw, ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa saserdote,+ ug itanyag ang gasa+ nga gilatid ni Moises, ingon nga usa ka pagpamatuod kanila.”  Sa misulod siya sa Capernaum,+ usa ka opisyal sa kasundalohan miadto kaniya, nga nagpakiluoy kaniya  ug nag-ingon: “Senyor, ang akong sulugoong lalaki naghigda na lang sa balay gumikan sa paralisis, nga nag-antos pag-ayo.”  Siya miingon kaniya: “Inig-abot nako didto ayohon ko siya.”  Sa pagtubag ang opisyal sa kasundalohan miingon: “Senyor, dili ako takos nga tawo aron magpadayon kanimo ilalom sa akong bubong, apan isulti lang ang pulong ug mamaayo ang akong sulugoong lalaki.  Kay ako usab usa ka tawo nga nailalom sa awtoridad, nga may mga sundalo ilalom kanako, ug ako moingon niining usa, ‘Lakaw!’+ ug siya molakaw, ug ngadto sa lain, ‘Ari!’ ug siya moduol, ug ngadto sa akong ulipon, ‘Buhata kini!’ ug buhaton niya kini.” 10  Sa pagkadungog niana, si Jesus nahibulong ug miingon niadtong minunot kaniya: “Sultihan ko kamo sa tinuod, Walay usa sa Israel nga akong nakaplagan nga adunay ingon kadako gayod nga pagtuo.+ 11  Apan sultihan ko kamo nga daghan unya nga gikan sa sidlakang mga bahin ug sa kasadpang+ mga bahin ang moabot ug mohirag sa lamesa uban ni Abraham ug ni Isaac ug ni Jacob sa gingharian+ sa mga langit;+ 12  samtang ang mga anak sa gingharian+ igasalibay ngadto sa kangitngitan sa gawas. Didto unya ang ilang pagdanguyngoy ug ang pagkagot sa ilang mga ngipon.”+ 13  Unya si Jesus miingon sa opisyal sa kasundalohan: “Lakaw. Sumala sa imong pagtuo, mahitabo kini alang kanimo.”+ Ug naayo ang sulugoong lalaki nianang taknaa. 14  Ug si Jesus, sa pagsulod niya sa balay ni Pedro, nakakita sa iyang ugangang babaye+ nga naghigda ug gihilantan.+ 15  Busa gihikap niya ang iyang kamot,+ ug nahuwasan siya sa hilanat, ug siya mibangon ug misugod sa pag-alagad kaniya.+ 16  Apan sa pagkilumkilom na, ang mga tawo nagdala kaniyag daghang tawong gigamhan-sa-demonyo; ug gihinginlan niya ang mga espiritu pinaagi sa usa ka pulong, ug giayo niya ang tanang masakiton; 17  aron matuman ang gisulti pinaagi ni Isaias nga manalagna, nga nag-ingon: “Gikuha niya ang atong mga sakit ug gipas-an ang atong mga balatian.”+ 18  Sa dihang nakita ni Jesus ang usa ka panon sa katawhan nga naglibot kaniya, siya nagsugo nga molarga paingon sa pikas nga tampi.+ 19  Ug ang usa ka eskriba miduol ug miingon kaniya: “Magtutudlo, mosunod ako kanimo bisan asa ka mopaingon.”+ 20  Apan si Jesus miingon kaniya: “Ang mga irong ihalas adunay mga lungib ug ang mga langgam sa langit adunay mga batoganan, apan ang Anak sa tawo walay dapit nga kapahilunaan sa iyang ulo.”+ 21  Unya ang lain sa mga tinun-an miingon kaniya: “Ginoo, tugoti una ako nga mobiya ug ilubong ang akong amahan.” 22  Si Jesus miingon kaniya: “Magpadayon sa pagsunod kanako, ug pasagdi ang mga patay nga magalubong sa ilang mga patay.”+ 23  Ug sa nakasakay na siya sa usa ka sakayan,+ ang iyang mga tinun-an misunod kaniya. 24  Karon, tan-awa! nahitabo ang usa ka dakong unos sa dagat, mao nga ang sakayan natabontabonan sa mga balod; siya, hinunoa, natulog.+ 25  Ug sila miduol ug nagpukaw+ kaniya, nga nag-ingon: “Ginoo, luwasa kami, mangamatay na kami!” 26  Apan miingon siya kanila: “Nganong nahadlok man kamo, kamong diyutay ug pagtuo?”+ Unya, mibangon, iyang gibadlong ang mga hangin ug ang dagat, ug miabot ang dakong kalinaw.+ 27  Busa ang mga tawo nahibulong ug miingon: “Unsang matanga kini sa tawo,+ nga bisan ang mga hangin ug ang dagat mopatuo man kaniya?” 28  Sa nakaabot na siya sa pikas nga bahin, ngadto sa yuta sa mga Gadaranhon,+ gisugat siya sa duha ka tawong gigamhan-sa-demonyo+ nga migula gikan sa handomanang mga lubnganan, nga talagsaon ang kabangis, mao nga walay si bisan kinsa ang may kaisog nga moagi niadtong dalana. 29  Ug, tan-awa! sila naninggit, nga nag-ingon: “Unsay labot namo kanimo, Anak sa Diyos?+ Mianhi ka ba dinhi aron sa pagsakit kanamo+ sa dili pa ang tinudlong panahon?”+ 30  Apan halayo gikan kanila may usa ka panon sa daghang baboy nga nangungad. 31  Busa ang mga demonyo nangaliyupo kaniya, nga nag-ingon: “Kon kami imong hinginlan, ipadala kami ngadto sa panon sa mga baboy.”+ 32  Busa miingon siya ngadto kanila: “Pangadto kamo!” Sila nanggula ug nanulod sa mga baboy; ug, tan-awa! ang tibuok panon sa mga baboy mihaguros pagdulhog sa pangpang ngadto sa dagat ug nangamatay diha sa katubigan.+ 33  Apan ang mga tig-alima nangalagiw ug, nga nangadto sa siyudad, sila nagtaho sa tanang butang, lakip ang panghitabo labot sa mga tawong gigamhan-sa-demonyo. 34  Ug, tan-awa! ang tibuok siyudad migawas aron sa pagsugat kang Jesus; ug human makakita kaniya, sila sa pagkamatinuoron nag-agda kaniya sa pagpahawa sa ilang mga distrito.+

Mga Footnote