Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mateo 7:1-29

7  “Hunong na sa pagpanghukom+ aron dili kamo pagahukman;  kay sa hukom nga inyong ginahukom, kamo pagahukman;+ ug sa sukod nga inyong ginasukod, sila magasukod nganha kaninyo.+  Nan, nganong tan-awon nimo ang uhot nga anaa sa mata sa imong igsoon, apan wala magtagad sa salagunting nga anaa sa imong kaugalingong mata?+  O unsaon nimo pag-ingon sa imong igsoon, ‘Tugoti ako sa pagkuha sa uhot gikan sa imong mata’; sa dihang, tan-awa! usa ka salagunting ang anaa sa imong kaugalingong mata?+  Salingkapaw! Kuhaa una ang salagunting gikan sa imong kaugalingong mata, ug unya makakita ka nga tin-aw kon unsaon sa pagkuha sa uhot gikan sa mata sa imong igsoon.  “Ayaw ihatag sa mga iro ang butang balaan,+ ni iitsa atubangan sa mga baboy ang inyong mga perlas, aron dili gayod nila kini yatakyatakan+ ilalom sa ilang mga tiil ug mosumbalik ug mowataswatas kaninyo.  “Padayon sa pagpangayo,+ ug igahatag kini kaninyo; padayon sa pagpangita, ug kamo makakaplag; padayon sa pagpanuktok,+ ug pagabuksan kini kaninyo.  Kay ang matag usa nga nagapangayo magadawat,+ ug ang matag usa nga nagapangita makakaplag, ug sa matag usa nga nagapanuktok kini pagabuksan.  Sa pagkatinuod, kinsang tawhana taliwala kaninyo nga pangayoan ug tinapay sa iyang anak+—dili siya motunol kaniyag bato, dili ba? 10  O, kaha, mangayo siyag isda—dili siya motunol kaniyag halas, dili ba? 11  Busa, kon kamo, bisan tuod daotan,+ mahibalong mohatag ug maayong mga gasa ngadto sa inyong mga anak, unsa ka labaw pa gayod nga ang inyong Amahan nga anaa sa mga langit mohatag ug maayong mga butang+ niadtong nagapangayo kaniya! 12  “Busa, ang tanang butang nga buot ninyo nga pagabuhaton sa mga tawo nganha kaninyo,+ kinahanglang pagabuhaton usab ninyo sa ingon ngadto kanila; sa pagkatinuod, mao kini ang kahulogan sa Balaod ug sa mga Manalagna.+ 13  “Sulod kamo agi sa sigpit nga ganghaan;+ tungod kay halapad ug haluag ang dalan padulong sa kalaglagan, ug daghan ang mga nagasulod agi niini; 14  samtang sigpit ang ganghaan ug hagip-ot ang dalan padulong sa kinabuhi, ug diyutay ra ang mga nakakaplag niini.+ 15  “Pagbantay sa mini nga mga manalagna+ nga manganha kaninyo nga nagsapot sa pagkakarnero,+ apan sa sulod sila maoy mga lobo nga manunukob.+ 16  Pinaagi sa ilang mga bunga kamo makaila+ kanila. Ang mga tawo dili gayod mamupo ug ubas gikan sa sampinit o igos gikan sa kudyapa, dili ba?+ 17  Sa ingon usab ang matag maayong kahoy mamungag maayong bunga, apan ang matag daot nga kahoy mamungag walay pulos nga bunga;+ 18  ang usa ka maayong kahoy dili makabungag walay pulos nga bunga, ni ang usa ka daot nga kahoy makabungag maayong bunga. 19  Ang matag kahoy nga dili mamungag maayong bunga pagaputlon ug igasalibay ngadto sa kalayo.+ 20  Nan, sa pagkatinuod, pinaagi sa ilang mga bunga kamo makaila niadtong mga tawhana.+ 21  “Dili ang matag usa nga magaingon kanako, ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa gingharian sa mga langit, kondili ang usa nga nagabuhat+ sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa mga langit.+ 22  Daghan ang moingon kanako nianang adlawa, ‘Ginoo, Ginoo,+ wala ba kami managna sa imong ngalan, ug naghingilin sa mga demonyo sa imong ngalan, ug naghimog daghang gamhanang mga buhat sa imong ngalan?’+ 23  Ug unya ako magaingon kanila: Wala gayod ako makaila kaninyo!+ Pahilayo gikan kanako, kamong mga mamumuhat sa kalapasan.+ 24  “Busa ang matag usa nga magapatalinghog niining akong mga pulong ug magabuhat niini mahisama sa usa ka tawong maalamon, nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa dakong-bato.+ 25  Ug mibundak ang ulan ug mibul-og ang baha ug mihuros ang hangin ug mihapak nianang balaya, apan kini wala mahugno, kay kini gitukod man ibabaw sa dakong-bato. 26  Dugang pa, ang matag usa nga magapatalinghog niining akong mga pulong ug dili magabuhat+ niini mahisama sa usa ka tawong buangbuang,+ nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas. 27  Ug mibundak ang ulan ug mibul-og ang baha ug mihuros ang hangin ug mihapak nianang balaya+ ug kini nahugno, ug dako gayod ang pagkahugno niini.”+ 28  Karon sa dihang nahuman na si Jesus pagsulti niining mga pulonga, ang epekto mao nga ang mga panon sa katawhan nahingangha+ sa iyang paagi sa pagpanudlo; 29  kay nagtudlo siya kanila ingon nga usa ka tawo nga may awtoridad,+ ug dili ingon sa ilang mga eskriba.

Mga Footnote