Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mateo 6:1-34

6  “Pag-amping nga dili buhaton ang inyong pagkamatarong+ atubangan sa mga tawo aron makita nila; kay sa ingon niana kamo walay ganti gikan sa inyong Amahan nga anaa sa mga langit.  Busa sa dihang ikaw magahimog mga gasa sa kaluoy,+ ayaw paghuyop ug trompeta+ sa imong unahan, ingon sa ginabuhat sa mga salingkapaw diha sa mga sinagoga ug sa kadalanan, aron himayaon sila sa mga tawo. Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Sila nakabaton na sa ilang bug-os nga ganti.  Apan ikaw, sa dihang magahimog mga gasa sa kaluoy, ayaw pahibaloa ang imong wala nga kamot kon unsay ginabuhat sa imong tuo,  aron matago ang imong mga gasa sa kaluoy; unya ang imong Amahan nga nagatan-aw sa tago magabalos kanimo.+  “Dugang pa, sa dihang kamo mag-ampo, ayaw gayod kamo panig-ingon sa mga salingkapaw; tungod kay sila gustong mag-ampo nga nagabarog+ diha sa mga sinagoga ug sa mga eskina sa halapad nga kadalanan aron makita sa mga tawo.+ Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Sila nakabaton na sa ilang bug-os nga ganti.  Apan ikaw, sa dihang ikaw mag-ampo, sulod sa imong kaugalingong lawak+ ug, human masirhi ang imong pultahan, pag-ampo sa imong Amahan nga anaa sa tago;+ unya ang imong Amahan nga nagatan-aw sa tago magabalos kanimo.  Apan sa dihang mag-ampo, ayaw balikbalika pagsulti ang samang mga butang,+ ingon sa ginahimo sa katawhan sa mga nasod, kay sila naghunahuna nga sila pagadunggon tungod sa ilang paggamit sa daghang pulong.  Busa, ayaw kamo panig-ingon kanila, kay ang Diyos nga inyong Amahan nahibalo sa mga butang nga inyong gikinahanglan+ sa wala pa gani kamo mangayo kaniya.  “Busa, mag-ampo kamo sa ingon niini nga paagi:+ “‘Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagabalaanon+ unta ang imong ngalan.+ 10  Paanhia ang imong gingharian.+ Matuman unta ang imong kabubut-on,+ maingon sa langit, mao man usab sa yuta.+ 11  Ihatag kanamo karong adlawa ang among tinapay alang niining adlawa;+ 12  ug pasayloa kami sa among mga utang, ingon nga kami nagapasaylo usab sa mga nakautang kanamo.+ 13  Ug ayaw kami dad-a ngadto sa tentasyon,+ apan luwasa kami gikan sa usa nga daotan.’+ 14  “Kay kon kamo magapasaylo sa mga tawo sa ilang kalapasan, pasayloon usab kamo sa inyong langitnong Amahan;+ 15  apan kon kamo dili magapasaylo sa mga tawo sa ilang kalapasan, dili usab pasayloon sa inyong Amahan ang inyong kalapasan.+ 16  “Sa dihang kamo magpuasa,+ ayaw kamo pagpasubo sa inyong nawong sama sa mga salingkapaw, kay ilang ginadaot ang ilang mga nawong aron tan-awon sa mga tawo nga nagapuasa.+ Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Sila nakabaton na sa ilang bug-os nga ganti. 17  Apan ikaw, sa dihang magpuasa, panghiso sa imong ulo ug panghilam-os sa imong nawong,+ 18  aron tan-awon ka nga nagapuasa, dili sa mga tawo, kondili sa imong Amahan nga anaa sa tago;+ unya ang imong Amahan nga nagatan-aw sa tago magabalos kanimo. 19  “Hunong na kamo sa pagtigom ug mga bahandi+ alang kaninyo dinhi sa yuta, diin ang tangkob ug taya magakutkot, ug diin ang mga kawatan magalungkab ug magapangawat. 20  Hinunoa, pagtigom kamo ug mga bahandi alang kaninyo sa langit,+ diin walay tangkob ni taya nga magakutkot,+ ug diin walay mga kawatan nga magalungkab ug magapangawat. 21  Kay kon hain gani ang imong bahandi, atua usab didto ang imong kasingkasing. 22  “Ang lampara sa lawas mao ang mata.+ Nan, kon yano ang imong mata, ang imong tibuok lawas mahimong hayag; 23  apan kon daotan ang imong mata,+ ang imong tibuok lawas mahimong ngitngit. Kon sa pagkatinuod ang kahayag nga anaa kanimo maoy kangitngit, pagkadako gayod niana nga kangitngit!+ 24  “Walay usa nga mahimong ulipon sa duha ka agalon; kay mahimong dumtan niya ang usa ug higugmaon ang lain,+ o unongan niya ang usa ug tamayon ang lain. Dili kamo mahimong ulipon sa Diyos ug sa Bahandi.+ 25  “Tungod niini ako magaingon kaninyo: Hunong na sa pagkabalaka+ bahin sa inyong mga kalag kon unsay inyong kan-on o kon unsay inyong imnon, o bahin sa inyong mga lawas kon unsay inyong isul-ob.+ Dili ba ang kalag labaw pa man kay sa pagkaon ug ang lawas kay sa besti?+ 26  Panid-i pag-ayo ang mga langgam+ sa langit, tungod kay sila wala magapugas ug binhi o magaani o magatigom sa mga balay-tipiganan; sa gihapon ginapakaon sila sa ilang langitnong Amahan. Dili ba kamo labaw pa ug bili kay kanila?+ 27  Kinsa ba kaninyoy makadugang ug usa ka maniko sa gitas-on sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka?+ 28  Unya, bahin usab sa besti, nganong mabalaka man kamo? Kuhaig pagtulon-an ang mga lirio+ sa kapatagan, kon giunsa nila sa pagtubo; wala sila magbudlay, ni magkalinyas; 29  apan ako magaingon kaninyo nga bisan si Solomon+ sa tanan niyang himaya wala masul-obig ingon sa usa niini. 30  Karon, kon ang Diyos sa ingon nagbesti sa mga tanom sa kapatagan, nga ania karong adlawa ug ugma isalibay ngadto sa hudno, dili ba kamo labaw pa nga iyang pagabestihan, kamo nga diyutay ug pagtuo?+ 31  Busa ayaw gayod pagkabalaka+ ug moingon, ‘Unsa may among kan-on?’ o, ‘Unsa may among imnon?’ o, ‘Unsa may among isul-ob?’ 32  Kay kining tanan mao ang mga butang nga maikagong ginapangagpas sa mga nasod. Kay ang inyong langitnong Amahan nahibalo nga gikinahanglan ninyo kining tanang butanga.+ 33  “Nan, magpadayon sa pagpangita pag-una sa gingharian ug sa iyang pagkamatarong,+ ug kining tanang ubang mga butang igadugang ra kaninyo.+ 34  Busa, ayaw gayod kamo kabalaka bahin sa sunod nga adlaw,+ kay ang sunod nga adlaw adunay iyang kaugalingong mga kabalaka. Igo na sa matag adlaw ang iyang kaugalingong pagkadaotan.

Mga Footnote