Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Mateo 5:1-48

5  Sa nakita niya ang mga panon sa katawhan mitungas siya sa bukid; ug human siya makalingkod ang iyang mga tinun-an miduol kaniya;  ug siya mibungat sa iyang baba ug misugod sa pagtudlo kanila, nga nag-ingon:  “Malipayon kadtong mahunahunaon sa ilang espirituwal nga panginahanglan,+ sanglit ila ang gingharian sa mga langit.+  “Malipayon kadtong nagbangotan, sanglit sila pagahupayon.+  “Malipayon ang mga malumog-buot,+ sanglit sila magapanunod sa yuta.+  “Malipayon kadtong gigutom ug giuhaw+ sa pagkamatarong, sanglit sila pagabusgon.+  “Malipayon ang mga maluluy-on,+ sanglit sila pakitaan ug kaluoy.  “Malipayon ang mga putli sa kasingkasing,+ sanglit sila makakita sa Diyos.+  “Malipayon ang mga makigdaiton,+ sanglit sila pagatawgon nga ‘mga anak+ sa Diyos.’ 10  “Malipayon kadtong ginalutos+ tungod sa pagkamatarong, sanglit ila ang gingharian sa mga langit. 11  “Malipayon kamo sa dihang pakaulawan+ kamo sa mga tawo ug pagalutoson+ kamo ug sa binakak sultihan kamo sa tanang matang sa kadaotan tungod kanako. 12  Pagmaya ug lukso sa kalipay,+ sanglit dako ang inyong ganti+ sa mga langit; kay nianang paagiha sila naglutos sa mga manalagna+ nga nauna kaninyo. 13  “Kamo ang asin+ sa yuta; apan kon ang asin mawad-an sa lami niini, unsaon man pagpasig-uli sa kaparat niini? Dili na kini magamit alang sa bisan unsa kondili igasalibay sa gawas+ nga pagayatakan sa mga tawo. 14  “Kamo ang kahayag sa kalibotan.+ Ang usa ka siyudad dili matago kon mahimutang ibabaw sa bukid. 15  Ang mga tawo magdagkot ug lampara ug magpahimutang niini, dili ilalom sa bukag nga sukdanan,+ kondili diha sa tangkawan, ug kini molamdag kanilang tanan nga anaa sa balay. 16  Sa susama palamdaga ang inyong kahayag+ atubangan sa mga tawo, aron ilang makita ang inyong maayong mga buhat+ ug maghimaya+ sa inyong Amahan nga anaa sa mga langit. 17  “Ayaw ninyo hunahunaa nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa Balaod+ o sa mga Manalagna. Ako mianhi, dili sa pagbungkag, kondili sa pagtuman;+ 18  kay sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo nga mas dali pang mahanaw ang langit ug ang yuta+ kay sa usa ka kinagamyang letra o sa usa ka tipik sa letra nga mahanaw sa bisan unsa nga paagi gikan sa Balaod ug dili matuman ang tanang butang.+ 19  Busa, si bisan kinsa nga maglapas+ sa usa niining labing ubos nga mga sugo ug magtudlo sa katawhan sa ingon, siya pagatawgong ‘labing ubos’ may kalabotan sa gingharian sa mga langit.+ Apan si bisan kinsa nga magbuhat niini ug magtudlo+ niini, kini siya pagatawgong ‘dako’+ may kalabotan sa gingharian sa mga langit. 20  Kay ako magaingon kaninyo nga kon ang inyong pagkamatarong dili modagaya nga labaw nianang sa mga eskriba ug sa mga Pariseo,+ dili gayod kamo makasulod+ sa gingharian sa mga langit. 21  “Nadungog ninyo nga kini giingon kanila sa kanhing panahon, ‘Dili ka magbuno;+ apan si bisan kinsa nga makabuno+ manubag ngadto sa korte sa hustisya.’+ 22  Bisan pa niana, ako magaingon kaninyo nga ang matag usa nga magpadayon sa pagkapungot+ sa iyang igsoon manubag+ sa korte sa hustisya; apan si bisan kinsa nga magasulti sa iyang igsoon uban sa mangil-ad kaayong pulong sa pagtamay manubag sa Korte Suprema; samtang si bisan kinsa nga magaingon, ‘Buang ka!’ takos nga mahiagom sa nagakalayong Gehenna.+ 23  “Nan, kon ikaw nagadala sa imong gasa ngadto sa halaran+ ug didto mahinumdom ka nga ang imong igsoon may butang nga batok kanimo,+ 24  biyai ang imong gasa didto atubangan sa halaran, ug lakaw; pakigdait una sa imong igsoon,+ ug unya, sa makabalik ka na, ihalad ang imong gasa.+ 25  “Pakighusay sa madali uban sa usa nga nagasumbong batok kanimo sa hukmanan, samtang ikaw kauban niya sa dalan paingon didto, aron sa bisan unsang paagi dili ka itugyan sa magsusumbong+ ngadto sa maghuhukom, ug ang maghuhukom ngadto sa tig-alagad sa korte, ug ibalhog ka sa bilanggoan. 26  Sa pagkatinuod ako magaingon kanimo, Dili ka gayod makagula gikan didto hangtod nga mabayran mo ang kataposang sensilyo nga kubos kaayo ug bili.+ 27  “Nadungog ninyo nga kini giingon, ‘Dili ka manapaw.’+ 28  Apan ako magaingon kaninyo nga ang matag usa nga magpadayon sa pagtan-aw sa usa ka babaye+ aron sa pagbaton ug kaibog kaniya nakapanapaw+ na uban kaniya diha sa iyang kasingkasing.+ 29  Karon, kon kanang imong tuo nga mata nagapapandol kanimo, lusoka kini ug isalibay kini gikan kanimo.+ Kay mas makaayo pa kanimo nga mawad-an sa usa sa imong mga sangkap kay sa itambog+ ang imong tibuok nga lawas ngadto sa Gehenna. 30  Mao man usab, kon ang imong tuong kamot nagapapandol kanimo, putla kini ug isalibay kini gikan kanimo.+ Kay mas makaayo kanimo nga mawad-an sa usa sa imong mga sangkap kay sa mahidangat ang imong tibuok nga lawas sa Gehenna. 31  “Dugang pa kini giingon, ‘Bisan kinsa nga makigdiborsiyo+ sa iyang asawa, pahataga siya kaniya ug usa ka sulat-pamatuod sa diborsiyo.’+ 32  Apan, ako magaingon kaninyo nga ang matag usa nga nagdiborsiyo sa iyang asawa, gawas kon tungod sa pakighilawas,+ magladlad kaniya sa pagpanapaw,+ ug si bisan kinsa nga magminyo sa gidiborsiyohan nga babaye makapanapaw.+ 33  “Nadungog usab ninyo nga giingon kini ngadto kanila sa kanhing panahon, ‘Dili ka manumpa+ nga dili nimo tumanon, apan angay nga bayran nimo ang imong mga panaad kang Jehova.’+ 34  Apan, ako magaingon kaninyo: Ayaw gayod pagpanumpa,+ bisan pag sa langit, tungod kay kini trono sa Diyos;+ 35  ni sa yuta, tungod kay kini tumbanan+ sa iyang mga tiil; ni sa Jerusalem, tungod kay kini ang siyudad+ sa dakong Hari. 36  Ni manumpa ka sa imong ulo, tungod kay dili ka makapaputi o makapaitom sa usa ka buhok. 37  Himoa lang ang inyong pulong nga Oo magkahulogan ug Oo, ang inyong Dili, Dili;+ kay ang kapin niini nagagikan sa usa nga daotan.+ 38  “Nadungog ninyo nga kini giingon, ‘Mata alang sa mata ug ngipon alang sa ngipon.’+ 39  Bisan pa niana, ako magaingon kaninyo: Ayaw sukli siya nga daotan; apan si bisan kinsa nga mosagpa kanimo sa imong tuo nga aping,+ itahan mo usab kaniya ang pikas. 40  Ug kon ang usa ka tawo buot moadto sa korte uban nimo ug panag-iyahon ang imong pang-ilalom nga besti, tugoti nga maiya usab ang imong panggawas nga besti;+ 41  ug kon ang tawong may awtoridad magpugos kanimo sa pag-alagad ug usa ka milya, ubani siya ug duha ka milya.+ 42  Hatagi ang mangayo kanimo, ug ayaw talikdi ang buot mohulam kanimo nga walay tubo.+ 43  “Nadungog ninyo nga kini giingon, ‘Higugmaon mo ang imong silingan+ ug dumtan ang imong kaaway.’+ 44  Apan, ako magaingon kaninyo: Magpadayon sa paghigugma sa inyong mga kaaway+ ug sa pag-ampo alang sa mga nagalutos kaninyo;+ 45  aron inyong mapamatud-an ang inyong kaugalingon nga mga anak sa inyong Amahan nga anaa sa mga langit,+ sanglit siya magapasubang sa iyang adlaw diha sa mga tawong daotan ug sa mga maayo ug magapaulan diha sa mga tawong matarong ug sa mga dili-matarong.+ 46  Kay kon inyong higugmaon sila nga nahigugma kaninyo, unsa may inyong ganti?+ Dili ba ang mga maniningil ug buhis nagabuhat man usab sa samang butang? 47  Ug kon inyong komostahon ang inyong mga igsoon lamang, unsang talagsaong butang ang inyong ginabuhat? Dili ba ang katawhan sa kanasoran nagabuhat man usab sa samang butang? 48  Busa kamo kinahanglang magmahingpit, ingon nga ang inyong langitnong Amahan hingpit.+

Mga Footnote