Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mateo 28:1-20

28  Human sa igpapahulay, sa dihang nagkahayag na sa unang adlaw sa semana, si Maria Magdalena ug ang laing Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan.+  Ug, tan-awa! nahitabo ang usa ka dakong linog; kay ang manulonda ni Jehova nanaog gikan sa langit ug miadto ug giligid ang bato, ug naglingkod siya niana.+  Ang iyang panggawas nga panagway ingon sa kilat,+ ug ang iyang besti ingon kaputi sa niyebe.+  Oo, tungod sa kahadlok kaniya ang mga tigbantay nangurog ug nahimong ingon sa mga patayng tawo.  Apan sa pagtubag ang manulonda+ miingon ngadto sa mga babaye: “Ayaw kamo kahadlok, kay nahibalo ako nga gipangita ninyo si Jesus+ nga gilansang.  Siya wala na dinhi, kay gibangon na siya,+ ingon sa iyang gisulti. Dali, tan-awa ang dapit nga iyang nahimutangan.  Ug lakaw pagdali ug sultihi ang iyang mga tinun-an nga gibangon+ na siya gikan sa mga patay, ug, tan-awa! siya mag-una kaninyo ngadto sa Galilea;+ didto ninyo siya makita. Tan-awa! Gisultihan ko na kamo.”+  Busa, nagdali sa pagbiya sa handomanang lubnganan, uban ang kahadlok ug dakong kalipay, sila nanagan aron sa pagtaho ngadto sa iyang mga tinun-an.+  Ug, tan-awa! si Jesus misugat kanila ug miingon: “Maayong adlaw!” Sila miduol ug migunit kaniya sa iyang mga tiil ug miyukbo kaniya. 10  Unya si Jesus miingon kanila: “Ayaw kamo kahadlok! Lakaw, itaho ngadto sa akong mga igsoon,+ aron sila mangadto sa Galilea; ug didto sila makakita kanako.” 11  Samtang nagpaingon sila didto, tan-awa! ang pipila sa mga guwardiya+ miadto sa siyudad ug mitaho ngadto sa pangulong mga saserdote sa tanang butang nga nahitabo. 12  Ug human nga sila nagtigom uban sa mga ansiyano ug nagsabotsabot, gihatagan nila ang mga sundalo ug igong gidaghanon sa mga pirasong plata+ 13  ug miingon: “Isulti ninyo, ‘Ang iyang mga tinun-an+ nangabot sa kagabhion ug siya gikawat samtang kami nangatulog.’ 14  Ug kon makaabot kini sa mga igdulungog sa gobernador, amo siyang kombinsihon ug ipahigawas kamo sa kabalaka.” 15  Busa gidawat nila ang mga pirasong plata ug gibuhat ang gitudlo kanila; ug kini nga balita mikaylap sa halayo taliwala sa mga Hudiyo hangtod niining adlawa. 16  Apan, ang napulog-usa ka tinun-an nangadto sa Galilea+ ngadto sa bukid nga gitudlo kanila ni Jesus, 17  ug sa dihang ilang nakita siya nangyukbo sila, apan ang pipila nagduhaduha.+ 18  Ug si Jesus miduol ug misulti kanila, nga nag-ingon: “Ang tanang awtoridad+ gihatag na kanako sa langit ug sa yuta. 19  Busa panglakaw kamo ug paghimog mga tinun-an+ sa katawhan sa tanang kanasoran,+ nga magabawtismo+ kanila sa ngalan sa Amahan+ ug sa Anak+ ug sa balaang espiritu,+ 20  nga magatudlo+ kanila sa pagtuman+ sa tanang butang nga akong gisugo kaninyo.+ Ug, tan-awa! ako magauban kaninyo+ sa tanang adlaw hangtod sa kataposan sa sistema sa mga butang.”+

Mga Footnote