Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mateo 27:1-66

27  Sa dihang buntag na, ang tanang pangulong saserdote ug ang mga ansiyano sa katawhan nagsabotsabot batok kang Jesus aron ipapatay siya.+  Ug, human siya gaposa, ilang gidala siya ug gitugyan siya kang Pilato nga gobernador.+  Unya si Judas, nga nagbudhi kaniya, sa pagkakita nga siya gihukman, nagbasol ug giuli ang katloan+ ka pirasong plata ngadto sa pangulong mga saserdote ug sa mga ansiyano,  nga nag-ingon: “Nakasala ako sa dihang ako nagbudhi sa dugo nga matarong.”+ Sila nag-ingon: “Unsa may labot namo niana? Ikaw ang manubag niana!”+  Busa gisalibay niya ang mga pirasong plata ngadto sa templo ug mipahawa, ug milakaw ug nagbitay sa iyang kaugalingon.+  Apan gikuha sa pangulong mga saserdote ang mga pirasong plata ug miingon: “Dili subay sa balaod nga ihulog kini sa sagradong tipiganan sa bahandi, tungod kay kini mao ang bili sa dugo.”  Human magsabotsabot, ilang gipalit kini ug yuta sa magkukulon aron lubngan sa mga estranyo.  Busa kanang yutaa gitawag nga “Yuta sa Dugo”+ hangtod mismo niining adlawa.  Unya natuman ang gisulti pinaagi ni Jeremias nga manalagna, nga nag-ingon: “Ug ilang gikuha ang katloan ka pirasong plata,+ ang presyo sa tawo nga gipresyohan, ang usa nga gipresyohan sa pipila sa mga anak sa Israel, 10  ug ilang gihatag kini alang sa yuta sa magkukulon,+ sumala sa gisugo ni Jehova kanako.” 11  Si Jesus karon mibarog sa atubangan sa gobernador; ug ang gobernador nangutana kaniya: “Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?”+ Si Jesus mitubag: “Ikaw ang nag-ingon niini.”+ 12  Apan, samtang siya gisumbong+ sa pangulong mga saserdote ug sa mga ansiyano, siya wala motubag.+ 13  Unya si Pilato miingon kaniya: “Wala ka ba makadungog sa daghang butang nga ilang gipamatuod batok kanimo?”+ 14  Apan siya wala motubag kaniya, wala gayod, bisan usa ka pulong, mao nga natingala kaayo ang gobernador.+ 15  Karon maoy batasan sa gobernador nga sa matag pista buhian ang usa ka binilanggo ngadto sa panon sa katawhan, ang usa nga buot nila.+ 16  Niadtong panahona dihay ilang gihuptan nga usa ka banggiitang binilanggo nga ginganlag Barabas.+ 17  Busa sa dihang sila nagkatigom si Pilato miingon kanila: “Kinsay buot ninyo nga buhian ko alang kaninyo, si Barabas o si Jesus nga gitawag nga Kristo?”+ 18  Kay nasayod siya nga tungod sa kasina+ ilang gitugyan siya.+ 19  Dugang pa, samtang siya naglingkod sa lingkoranan-sa-paghukom, gipasugoan siya sa iyang asawa, nga nag-ingon: “Ayaw panghilabot nianang tawong matarong,+ kay ako nag-antos sa labihan karong adlawa diha sa usa ka damgo+ tungod kaniya.” 20  Apan ang pangulong mga saserdote ug ang mga ansiyano nagdani sa mga panon sa katawhan sa pagpangayo kang Barabas,+ apan sa pagpapatay kang Jesus. 21  Karon ingon nga pagsanong ang gobernador miingon kanila: “Hain sa duha ang buot ninyong buhian ko kaninyo?” Sila miingon: “Si Barabas.”+ 22  Si Pilato miingon kanila: “Nan, unsay akong buhaton kang Jesus nga gitawag Kristo?” Silang tanan miingon: “Ipalansang siya!”+ 23  Siya miingon: “Ngano man, unsang daotang butang ang iyang nahimo?” Bisan pa niana misamot na hinuon sila sa pagsinggit: “Ipalansang siya!”+ 24  Sa pagkakita nga wala kini magpulos apan, hinunoa, nagsugod na ang kaguliyang, si Pilato mikuhag tubig+ ug nanghunaw sa iyang mga kamot sa atubangan sa panon sa katawhan, nga nag-ingon: “Inosente ako sa dugo niining tawhana. Kamo mismo ang manubag niini.” 25  Niana ang tanang katawhan miingon sa pagtubag: “Ang iyang dugo mahianhi kanamo ug sa among mga anak.”+ 26  Unya iyang gibuhian si Barabas alang kanila, apan iyang gipalatigo si Jesus+ ug gitugyan siya aron ilansang.+ 27  Unya gidala sa mga sundalo sa gobernador si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador ug gipatapok kaniya ang tibuok hugpong sa kasundalohan.+ 28  Ug nga gihuboan siya, ilang gisul-oban siya sa usa ka sanag-pula nga kupo,+ 29  ug sila nagsalapid ug usa ka purongpurong nga sampinit ug gibutang kini sa iyang ulo ug ang usa ka tangbo sa iyang tuong kamot. Ug, nga nagluhod sa iyang atubangan, sila nagbugalbugal+ kaniya, nga nag-ingon: “Maayong adlaw, ikaw nga Hari sa mga Hudiyo!”+ 30  Ug ilang giluwaan+ siya ug gikuha ang tangbo ug gihapak siya sa iyang ulo. 31  Sa kataposan, sa dihang nakabugalbugal+ na sila kaniya, ilang gikuha ang kupo ug gisul-oban siya sa iyang panggawas nga mga besti ug gidala siya aron ilansang.+ 32  Samtang nanggula sila nakaplagan nila ang usa ka lumad nga taga-Cirene nga ginganlag Simon.+ Kining tawhana ilang gipugos sa pag-alagad aron sa pagpas-an sa iyang estaka sa pagsakit. 33  Ug sa pag-abot nila sa usa ka dapit nga ginganlag Golʹgo·tha,+ nga buot ingnon, Dapit sa Kalabera, 34  ilang gihatagan siyag bino nga sinambogan ug apdo+ aron imnon; apan, human matilawi kini, midumili siya sa pag-inom.+ 35  Sa gikalansang+ na nila siya gibahinbahin nila ang iyang panggawas nga mga besti+ pinaagi sa pagripa,+ 36  ug, samtang sila naglingkod, gibantayan nila siya didto. 37  Dugang pa, ilang gitaod ibabaw sa iyang ulo ang sumbong batok kaniya, nga gisulat: “Kini si Jesus ang Hari sa mga Hudiyo.”+ 38  Unya dihay duha ka tulisan nga gilansang kauban niya, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala.+ 39  Busa ang mga lumalabay nagsulti nga mapasipalahon+ kaniya, nga naglingolingo+ sa ilang mga ulo 40  ug nag-ingon: “Oh ikaw nga mao man kahay magtutumpag sa templo+ ug magtutukod niini sa tulo ka adlaw, luwasa ang imong kaugalingon! Kon ikaw anak sa Diyos, kanaog sa estaka sa pagsakit!”+ 41  Sa samang paagi usab ang pangulong mga saserdote kauban ang mga eskriba ug mga ansiyano nagbugalbugal kaniya ug nag-ingon:+ 42  “Ang uban giluwas niya; ang iyang kaugalingon dili niya maluwas! Siya nga Hari+ sa Israel; pakanaoga siya karon sa estaka sa pagsakit ug motuo kami kaniya.+ 43  Siya misalig sa Diyos; ipaluwas+ siya karon Kaniya kon Siya buot kaniya, kay siya miingon, ‘Ako mao ang Anak sa Diyos.’”+ 44  Sa samang paagi bisan ang mga tulisan nga gilansang kauban niya nagpakaulaw kaniya.+ 45  Sukad sa ikaunom nga takna ang kangitngit mitabon+ sa tibuok nga yuta, hangtod sa ikasiyam nga takna.+ 46  Sa mga ikasiyam nga takna si Jesus mipatugbaw sa makusog nga tingog, nga nag-ingon: “Eʹli, Eʹli, laʹma sa·bach·thaʹni?” nga mao, “Diyos ko, Diyos ko, nganong gitalikdan mo ako?”+ 47  Sa pagkadungog niini, ang pipila niadtong nagtindog didto miingon: “Kining tawhana nagtawag kang Elias.”+ 48  Ug dihadiha ang usa kanila midagan ug mikuhag usa ka espongha ug gipatuhop kini sa aslom+ nga bino ug gibutang kini sa usa ka tangbo ug gipainom siya.+ 49  Apan ang uban kanila miingon: “Pasagdi siya! Tan-awon nato kon si Elias moanhi ba sa pagluwas kaniya.”+ [[Ang laing tawo mikuhag usa ka bangkaw ug gidughang ang iyang kilid, ug migula ang dugo ug tubig.]]+ 50  Si Jesus mituaw pag-usab sa makusog nga tingog, ug mitugyan sa iyang espiritu.+ 51  Ug, tan-awa! ang kortina+ sa sangtuwaryo nagilis sa duha ka bahin, gikan sa itaas paubos,+ ug ang yuta nauyog, ug nangasiak ang dagkong bato.+ 52  Ug ang handomanang mga lubnganan nabuksan ug nabangon ang daghang lawas sa mga balaan nga nangatulog, 53  (ug ang mga tawo, nga nanggula gikan sa handomanang mga lubnganan human siya bangona, misulod ngadto sa balaang siyudad,)+ ug sila nakita sa daghang tawo. 54  Apan ang opisyal sa kasundalohan ug kadtong kauban niya nga nagbantay kang Jesus, sa dihang ilang nakita ang linog ug ang mga butang nga nahitabo, nahadlok pag-ayo, nga nag-ingon: “Sa pagkatinuod kini siya maoy Anak sa Diyos.”+ 55  Labot pa, daghang babaye ang didto nga naglantaw sa layolayo,+ nga mikuyog kang Jesus gikan sa Galilea aron sa pag-alagad kaniya;+ 56  uban kanila si Maria Magdalena, si Maria usab nga inahan ni Santiago ug ni Joses, ug ang inahan sa mga anak ni Zebedeo.+ 57  Karon sa pagkasawumsom na, dihay usa ka datong tawo nga taga-Arimatea nga miabot, nga ginganlag Jose, nga nahimong tinun-an usab ni Jesus.+ 58  Kining tawhana miadto kang Pilato ug gipangayo ang lawas ni Jesus.+ Unya si Pilato nagsugo nga ihatag kini.+ 59  Ug gikuha ni Jose ang lawas, giliminan kini sa mahinlo ug pino nga lino,+ 60  ug gipahiluna kini sa iyang bag-ong handomanang lubnganan,+ nga kinubkob niya sa dakong-bato. Ug, human sa pagligid ug dakong bato sa pultahan sa handomanang lubnganan, siya mibiya.+ 61  Apan si Maria Magdalena ug ang lain pang Maria nagpabilin didto, nga nanglingkod sa atubangan sa lubnganan.+ 62  Sa pagkasunod adlaw, nga maoy human sa Pagpangandam,+ ang pangulong mga saserdote ug ang mga Pariseo nagkatigom sa atubangan ni Pilato, 63  nga nag-ingon: “Senyor, nahinumdom kami nga kana nga impostor miingon sa dihang buhi pa, ‘Human sa tulo ka adlaw+ ako pagabangonon.’ 64  Busa pagsugo nga mabantayan pag-ayo ang lubnganan hangtod sa ikatulong adlaw, aron ang iyang mga tinun-an dili gayod moadto ug kawaton+ siya ug moingon ngadto sa katawhan, ‘Siya gibangon gikan sa mga patay!’ ug kining ulahi nga pangimpostor mas daotan pa unya kay sa nauna.” 65  Si Pilato miingon kanila: “Kamo adunay guwardiya.+ Lakaw bantayi kini pag-ayo ingon sa inyong nahibaloan kon unsaon.” 66  Busa sila nanglakaw ug gibantayan pag-ayo ang lubnganan pinaagi sa pagtimbre sa bato+ ug pagbutang ug guwardiya.

Mga Footnote