Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Mateo 26:1-75

26  Karon sa nakahuman na si Jesus sa pagsulti niining tanan nga mga pulong, siya miingon sa iyang mga tinun-an:  “Nahibalo kamo nga duha na lamang ka adlaw gikan karon mao na ang paskuwa,+ ug ang Anak sa tawo igatugyan aron ilansang.”+  Unya ang pangulong mga saserdote ug ang mga ansiyano sa katawhan nagkatigom sa sawang sa hataas nga saserdote nga ginganlag Caifas,+  ug nagsabotsabot+ sa pagdakop kang Jesus pinaagig lansis ug sa pagpatay kaniya.  Apan, sila nagsigeg ingon: “Dili sa pista, aron walay mahitabo nga kaguliyang taliwala sa katawhan.”+  Samtang didto si Jesus sa Betania+ sa balay ni Simon nga sanlahon,+  usa ka babaye nga may sudlanang alabastro sa mahalong pinahumotan nga lana+ miduol kaniya, ug siya nagbubo niini sa iyang ulo samtang siya naghirag sa lamesa.  Sa pagkakita niini ang mga tinun-an nasuko ug miingon: “Nganong giusikan man kini?+  Kay kini ikabaligya unta sa dakong kantidad ug ikahatag sa mga tawong kabos.”+ 10  Kay nasayod niini,+ si Jesus miingon kanila: “Nganong samokon ninyo ang babaye? Kay gibuhat niya ang usa ka maayong buhat alang kanako.+ 11  Kay ang mga kabos+ kanunay nga anaa kaninyo, apan ako dili kanunay nga ania kaninyo.+ 12  Kay sa gibutang niining bayhana kining pinahumotan nga lana sa akong lawas, gibuhat niya kini sa pag-andam kanako alang sa paglubong.+ 13  Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Bisan diin gani sa tibuok kalibotan igawali kining maayong balita, ang gibuhat niini nga babaye igaasoy usab ingon nga paghandom kaniya.”+ 14  Unya usa sa napulog-duha, ang usa nga ginganlag Judas Iskariote,+ miadto sa pangulong mga saserdote 15  ug miingon: “Unsay inyong ihatag kanako aron budhian ko siya kaninyo?”+ Sila nakigsabot kaniyag katloan ka pirasong plata.+ 16  Busa sukad niadto siya kanunayng nangitag maayong higayon sa pagbudhi kaniya.+ 17  Sa unang adlaw sa mga tinapay nga walay igpapatubo+ ang mga tinun-an miduol kang Jesus, nga nag-ingon: “Asa man nimo buot nga mag-andam kami alang sa imong pagkaon sa paskuwa?”+ 18  Siya miingon: “Lakaw kamo ngadto sa siyudad kang Pulano+ ug sultihi siya, Ang Magtutudlo nagaingon, ‘Ang akong tinudlong panahon haduol na; akong pagasaulogon ang paskuwa kauban sa akong mga tinun-an sa imong balay.’”+ 19  Ug gibuhat sa mga tinun-an ang gisugo ni Jesus kanila, ug giandam nila ang mga butang alang sa paskuwa.+ 20  Karon, sa pagkilumkilom na,+ siya naghirag sa lamesa uban sa napulog-duha ka tinun-an.+ 21  Samtang nangaon sila, siya miingon: “Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Usa kaninyo magbudhi kanako.”+ 22  Kay naguol pag-ayo tungod niini, tinagsatagsa sila nga miingon kaniya: “Ginoo, dili ako, dili ba?”+ 23  Sa pagtubag siya miingon: “Siya nga nagtuslob sa iyang kamot uban kanako sa panaksan mao ang magbudhi kanako.+ 24  Tinuod, ang Anak sa tawo mobiya, ingon sa nahisulat+ mahitungod kaniya, apan alaot+ kanang tawhana nga mao ang magbudhi sa Anak sa tawo!+ Mas maayo pa unta alang kaniya kon siya wala matawo.” 25  Agig tubag si Judas, nga hapit nang magbudhi kaniya, miingon: “Dili ako, dili ba, Rabbi?” Siya miingon kaniya: “Ikaw mismo ang nag-ingon niini.” 26  Samtang sila nagpadayon sa pagpangaon, si Jesus nagkuhag tinapay+ ug, human makapasalamat, siya nagpikaspikas niini+ ug, naghatag niini sa mga tinun-an, siya miingon: “Pagkuha kamo, kaon. Kini nagkahulogan sa akong lawas.”+ 27  Unya, siya nagkuhag usa ka kopa+ ug, human makapasalamat, siya naghatag niini kanila, nga nag-ingon: “Inom kamo gikan niini, kamong tanan;+ 28  kay kini nagkahulogan+ sa akong ‘dugo+ sa pakigsaad,’+ nga igabubo alang sa daghan+ sa kapasayloan sa mga sala.+ 29  Apan magaingon ako kaninyo, Dili na gayod ako moinom sukad karon sa bisan unsa niini nga produkto sa paras hangtod nianang adlawa sa dihang moinom ako ug bag-o niini kauban ninyo diha sa gingharian sa akong Amahan.”+ 30  Sa kataposan, human makaawit ug mga pagdayeg,+ sila nangadto sa Bukid sa mga Olibo.+ 31  Unya si Jesus miingon kanila: “Kamong tanan mapandol labot kanako niining gabhiona, kay nahisulat kini, ‘Pagahampakon ko ang magbalantay, ug matibulaag ang mga karnero sa panon.’+ 32  Apan human nga ako bangonon, mouna ako kaninyo sa pag-adto sa Galilea.”+ 33  Apan si Pedro, sa pagtubag, miingon kaniya: “Bisan pag ang tanan mangapandol labot kanimo, ako dili gayod mapandol!”+ 34  Si Jesus miingon kaniya: “Sa pagkatinuod ako magaingon kanimo, Niining gabhiona, sa dili pa motuktugaok ang usa ka sunoy, ilimod mo ako sa tulo ka higayon.”+ 35  Si Pedro miingon kaniya: “Bisan kon kinahanglang mamatay ako kauban nimo, dili ko gayod ikaw ilimod.” Ang tanang ubang mga tinun-an usab misulti sa samang butang.+ 36  Unya si Jesus miadto kauban nila sa dapit+ nga ginganlag Getsemane, ug siya miingon sa iyang mga tinun-an: “Panglingkod kamo dinhi samtang ako moadto didto ug mag-ampo.”+ 37  Ug nga gidala si Pedro ug ang duha ka anak+ ni Zebedeo, siya misugod sa pagbati sa kaguol ug sa dakong kabalisa.+ 38  Unya siya miingon kanila: “Ang akong kalag naguol sa hilabihan, nga ikamatay gayod.+ Magpabilin kamo dinhi ug magpadayon sa pagbantay kauban nako.”+ 39  Ug sa paglakaw sa unahan ug diyutay, siya mihapa sa yuta, nga nag-ampo+ ug nag-ingon: “Amahan ko, kon posible, isaylo kining kopa+ gikan kanako. Apan, dili sumala sa akong pagbuot,+ kondili sumala sa imong pagbuot.”+ 40  Ug siya mibalik ngadto sa mga tinun-an ug nakaplagan sila nga nangatulog, ug siya miingon kang Pedro: “Dili ba kamo makahimo sa pagbantay bisag usa ka takna kauban nako?+ 41  Magpadayon sa pagbantay+ ug mag-ampo+ nga mapinadayonon, aron dili kamo mahiagom sa tentasyon.+ Hinuon, maikagon ang espiritu, apan maluya ang unod.”+ 42  Sa makausa pa, sa ikaduhang higayon,+ siya milakaw ug nag-ampo, nga nag-ingon: “Amahan ko, kon dili posible nga isaylo kini gawas kon imnon ko kini, matuman unta ang imong kabubut-on.”+ 43  Ug siya mibalik na usab ug nakaplagan sila nga nangatulog, kay bug-at man ang ilang mga mata.+ 44  Busa nagbiya kanila, siya milakaw na usab ug nag-ampo sa ikatulong higayon,+ nga sa makausa pa misulti sa mao gihapong pulong. 45  Unya siya mibalik sa mga tinun-an ug miingon kanila: “Sa panahon nga ingon niini kamo nangatulog ug namahulay! Tan-awa! Ang takna haduol na nga ang Anak sa tawo pagabudhian ngadto sa mga kamot sa mga makasasala.+ 46  Bangon kamo, manglakaw na kita. Tan-awa! Ang akong magbubudhi nagsingabot na.”+ 47  Ug samtang nagsulti pa siya, tan-awa! si Judas,+ usa sa napulog-duha, miabot ug kauban niya ang usa ka dakong panon sa katawhan nga may mga espada+ ug mga puspos gikan sa pangulong mga saserdote ug mga ansiyano sa katawhan.+ 48  Karon ang iyang magbubudhi nakahatag na kanilag usa ka ilhanan, nga nag-ingon: “Ang akong halokan, mao kana siya; dakpa ninyo siya.”+ 49  Ug sa pag-adto dayon kang Jesus siya miingon: “Maayong adlaw, Rabbi!”+ ug gihagkan+ siya nga mabination kaayo. 50  Apan si Jesus+ miingon kaniya: “Higala, nganong ania ka?” Unya sila miduol ug migunit kang Jesus ug gidakop siya.+ 51  Apan, tan-awa! usa niadtong kauban ni Jesus mibakyaw sa iyang kamot ug mihulbot sa iyang espada ug gitigbas ang ulipon sa hataas nga saserdote ug naputlan sa iyang dalunggan.+ 52  Unya si Jesus miingon kaniya: “Ibalik ang imong espada sa sakoban niini,+ kay ang tanang mogamit sa espada mamatay pinaagi sa espada.+ 53  O naghunahuna ba kamo nga dili ako makapangamuyo sa akong Amahan aron hatagan ako niining gutloa ug kapin sa napulog-duha ka lehiyon sa mga manulonda?+ 54  Niana nga kahimtang, unsaon pagkatuman sa Kasulatan nga kinahanglang mahitabo kini sa ingon niini?” 55  Nianang taknaa si Jesus miingon sa mga panon sa katawhan: “Nanganhi ba kamo nga may mga espada ug mga puspos nga samag batok sa usa ka tulisan aron sa pagdakop kanako?+ Sa adlaw-adlaw ako naglingkoran sa templo+ nga nanudlo, apan wala ninyo ako dakpa. 56  Apan kining tanan nahitabo aron matuman ang mga gisulat sa mga manalagna.”+ Unya ang tanang tinun-an mibiya kaniya ug nangalagiw.+ 57  Kadtong nagdakop kang Jesus nagdala kaniya ngadto kang Caifas+ nga hataas nga saserdote, diin nagkatigom ang mga eskriba ug ang mga ansiyano.+ 58  Apan si Pedro nagpadayon sa pagsunod kaniya sa layolayo, hangtod sa sawang+ sa hataas nga saserdote, ug, human makasulod, siya naglingkod uban sa mga tig-alagad sa balay aron makita ang sangpotanan.+ 59  Sa kasamtangan ang pangulong mga saserdote ug ang tibuok Sanhedrin nangitag bakak nga pamatuod batok kang Jesus aron ipapatay siya,+ 60  apan wala silay nakaplagan, bisan pag daghang bakakon nga mga saksi ang miatubang.+ Sa ulahi duha ang miatubang 61  ug miingon: “Kining tawhana miingon, ‘Ako makahimo sa pagguba sa templo sa Diyos ug pagtukod niini sa tulo ka adlaw.’”+ 62  Niana ang hataas nga saserdote mitindog ug miingon kaniya: “Wala ka bay ikatubag? Unsa man kining gipamatuod nila batok kanimo?”+ 63  Apan si Jesus nagpakahilom.+ Busa ang hataas nga saserdote miingon kaniya: “Pinaagi sa buhi nga Diyos ipailalom ko ikaw sa panumpa+ sa pagtug-an kanamo kon ikaw ba ang Kristo+ nga Anak sa Diyos!” 64  Si Jesus miingon+ kaniya: “Ikaw mismo ang nag-ingon niini.+ Apan ako magaingon kaninyo, Sukad karon+ inyong makita ang Anak sa tawo+ nga magalingkod sa tuong kamot+ sa gahom ug magaanhi diha sa mga panganod sa langit.”+ 65  Unya gigisi sa hataas nga saserdote ang iyang panggawas nga mga besti, nga nag-ingon: “Siya nagpasipala!+ Nagkinahanglan pa ba kitag dugang nga mga saksi?+ Tan-awa! Karon nadungog ninyo ang pagpasipala.+ 66  Unsa may inyong hunahuna?” Sila mitubag: “Siya takos sa kamatayon.”+ 67  Unya ilang giluwaan ang iyang nawong+ ug gisumbag+ siya. Ang uban nagsagpa kaniya,+ 68  nga nag-ingon: “Tagnaa, ikaw nga Kristo.+ Kinsay midapat kanimo?”+ 69  Karon si Pedro naglingkod didto sa gawas sa sawang; ug ang usa ka sulugoong babaye miduol kaniya, nga nag-ingon: “Ikaw, usab, kauban ni Jesus nga Galileanhon!”+ 70  Apan siya milimod niini atubangan nilang tanan, nga nag-ingon: “Wala ako mahibalo sa imong gipanulti.” 71  Human siya makagula paingon sa ganghaan, ang laing babaye nakamatikod kaniya ug miingon sa mga tawo didto: “Kining tawhana kauban ni Jesus nga Nasaretnon.”+ 72  Ug iyang gilimod kini pag-usab, nga may panumpa: “Wala ako makaila nianang tawhana!”+ 73  Sa pagkataudtaod kadtong mga nagtindog sa palibot miduol ug miingon kang Pedro: “Tinong ikaw usab usa kanila, kay, sa pagkatinuod, ang imong diyalekto nagpaila kanimo.”+ 74  Unya siya misugod sa pagpanunglo ug sa pagpanumpa: “Wala ako makaila nianang tawhana!” Ug dihadiha mituktugaok ang usa ka sunoy.+ 75  Ug si Pedro nahinumdom sa pulong nga gisulti ni Jesus, nga mao: “Sa dili pa motuktugaok ang usa ka sunoy, ilimod mo ako sa tulo ka higayon.”+ Ug siya migawas ug mihilak sa hilabihan.+

Mga Footnote