Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Mateo 25:1-46

25  “Unya ang gingharian sa mga langit mahisama sa napulo ka ulay nga nagkuha sa ilang mga lampara+ ug nanggula aron sa pagsugat sa pamanhonon.+  Ang lima kanila mga buangbuang,+ ug ang lima mga maalamon.+  Kay ang mga buangbuang nagdala sa ilang mga lampara apan wala sila magdalag lana,  samtang ang mga maalamon nagdalag lana diha sa ilang mga sudlanan uban sa ilang mga lampara.  Samtang nalangan ang pamanhonon, silang tanan nagduka ug nahikatulog.+  Sa pagkatungang gabii dihay milanog nga singgit,+ ‘Ania na ang pamanhonon! Panggula kamo sa pagsugat kaniya.’  Unya ang tanan niadtong mga ulay namangon ug naghikay sa ilang mga lampara.+  Ang mga buangbuang miingon ngadto sa mga maalamon, ‘Hatagi kamig diyutay sa inyong lana,+ tungod kay hapit nang mapalong ang among mga lampara.’  Ang mga maalamon+ mitubag sa mga pulong, ‘Tingalig dili na kini paigo alang kanamo ug kaninyo. Lakaw kamo, hinunoa, ngadto sa mga nagbaligya niini ug pagpalit alang sa inyong kaugalingon.’ 10  Samtang sila nanglakaw aron sa pagpalit, ang pamanhonon miabot, ug ang mga ulay nga andam misulod kauban niya ngadto sa kombira sa kasal;+ ug gisirhan ang pultahan. 11  Human niana ang ubang mga ulay miabot usab, nga nag-ingon, ‘Senyor, senyor, ablihi kami!’+ 12  Sa pagtubag siya miingon, ‘Sultihan ko kamo sa tinuod, wala ako makaila kaninyo.’+ 13  “Busa, magpadayon sa pagbantay+ tungod kay wala kamo mahibalo sa adlaw ni sa takna.+ 14  “Kay sama kini sa usa ka tawo+ nga hapit nang molangyaw,+ nagpatawag sa iyang mga ulipon ug gipiyal kanila ang iyang mga kabtangan.+ 15  Ug sa usa gihatag niya ang lima ka talanton, sa lain duha, sa lain pa usa, sa matag usa sumala sa iyang katakos,+ ug siya milangyaw. 16  Dihadiha ang usa nga nakadawat ug lima ka talanton milakaw ug nagpatigayon niini ug nakaganansiyag lima pa.+ 17  Sa samang paagi ang usa nga nakadawat ug duha nakaganansiyag duha pa. 18  Apan ang usa nga nakadawat ug usa lang milakaw, ug nagkalot sa yuta ug nagtago sa salaping plata sa iyang agalon. 19  “Human sa hataas nga panahon+ ang agalon niadtong mga ulipona miabot ug nakighusay kanila.+ 20  Busa ang usa nga nakadawat ug lima ka talanton miduol ug nagdalag dugang lima ka talanton, nga nag-ingon, ‘Agalon, gipiyal mo kanako ang lima ka talanton; tan-awa, ako nakaganansiyag lima pa ka talanton.’+ 21  Ang iyang agalon miingon kaniya, ‘Maayong pagkabuhat, maayo ug kasaligan nga ulipon!+ Kasaligan+ ka sa pipila ka butang. Igatudlo ko ikaw ibabaw sa daghang butang.+ Sulod sa kalipay+ sa imong agalon.’ 22  Sunod ang usa nga nakadawat ug duha ka talanton miduol ug miingon, ‘Agalon, gipiyal mo kanako ang duha ka talanton; tan-awa, ako nakaganansiyag duha pa ka talanton.’+ 23  Ang iyang agalon miingon kaniya, ‘Maayong pagkabuhat, maayo ug kasaligan nga ulipon! Kasaligan ka sa pipila ka butang. Igatudlo ko ikaw ibabaw sa daghang butang.+ Sulod sa kalipay+ sa imong agalon.’ 24  “Sa kataposan ang usa nga nakadawat ug usa ka talanton miduol+ ug miingon, ‘Agalon, ako nakaila nga ikaw tawong estrikto, nga nagaani diin wala ka magpugas ug nagatigom diin wala ka magpalid. 25  Busa ako nahadlok+ ug milakaw ug nagtago sa imong talanton sa yuta. Ania, dawata kon unsay imoha.’ 26  Sa pagtubag ang iyang agalon miingon kaniya, ‘Daotan ug tapolan nga ulipon, nahibalo ka, dili ba, nga nag-ani ako diin wala ako magpugas ug nagtigom ako diin wala ako magpalid? 27  Nan, angay unta nga imong gideposito ang akong mga salaping plata sa mga magbabangko, ug sa akong pag-abot makadawat unta ako kon unsay akoa nga may tubo.+ 28  “‘Busa kuhaa ninyo ang talanton gikan kaniya ug ihatag kini kaniya nga may napulo ka talanton.+ 29  Kay sa matag usa nga adunay iya, pagahatagan ug dugang ug makabaton siyag kadagaya; apan siya nga walay iya, bisan ang anaa kaniya pagakuhaon gikan kaniya.+ 30  Ug ilabay ang walay-silbi nga ulipon ngadto sa kangitngitan sa gawas. Didto unya ang iyang pagdanguyngoy ug ang pagkagot sa iyang mga ngipon.’+ 31  “Inig-abot sa Anak sa tawo+ diha sa iyang himaya, ug ang tanang manulonda uban kaniya,+ nan siya molingkod sa iyang mahimayaong trono.+ 32  Ug ang tanang kanasoran pagatigomon sa iyang atubangan,+ ug iyang pagalainon+ ang katawhan gikan sa usag usa,+ ingon sa usa ka magbalantay nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding. 33  Ug iyang ibutang ang mga karnero sa iyang tuong+ kamot, apan ang mga kanding sa iyang wala.+ 34  “Unya ang hari magaingon niadtong anaa sa iyang tuo, ‘Umari, kamong gipanalanginan sa akong Amahan,+ panunda+ ninyo ang gingharian+ nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibotan.+ 35  Kay gigutom ako ug kamo naghatag kanakog pagkaon;+ giuhaw ako ug kamo naghatag kanakog mainom. Estranyo ako ug kamo maabiabihong nagdawat kanako;+ 36  hubo,+ ug kamo nagbesti kanako. Nasakit ako ug kamo nag-atiman kanako. Nabilanggo+ ako ug kamo nagduaw kanako.’ 37  Unya ang mga matarong motubag kaniya sa mga pulong, ‘Ginoo, kanus-a ba nga kami nakakita kanimo nga gigutom ug nagpakaon kanimo, o giuhaw,+ ug naghatag kanimog mainom?+ 38  Kanus-a ba nga kami nakakita kanimo nga usa ka estranyo ug maabiabihong nagdawat kanimo, o hubo, ug nagbesti kanimo? 39  Kanus-a ba nga kami nakakita kanimo nga nasakit o nabilanggo ug nagduaw kanimo?’ 40  Ug sa pagtubag ang hari+ magaingon kanila, ‘Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Sa sukod nga gibuhat ninyo kini sa usa sa labing ubos+ niining akong mga igsoon,+ gibuhat ninyo kini kanako.’+ 41  “Unya siya magaingon, sa baylo, ngadto sa iyang wala, ‘Pahawa kamo gikan kanako,+ kamong mga tinunglo, ngadto sa kalayo nga walay kataposan+ nga giandam alang sa Yawa ug sa iyang mga manulonda.+ 42  Kay gigutom ako, apan kamo wala maghatag kanakog makaon,+ ug giuhaw+ ako, apan kamo wala maghatag kanakog mainom. 43  Estranyo ako, apan kamo wala magdawat kanako nga maabiabihon; hubo, apan kamo wala magbesti+ kanako; nasakit ug nabilanggo,+ apan kamo wala mag-atiman kanako.’ 44  Unya sila motubag usab sa mga pulong, ‘Ginoo, kanus-a ba kami nakakita kanimo nga gigutom o giuhaw o usa ka estranyo o hubo o nasakit o nabilanggo ug wala mag-alagad kanimo?’ 45  Unya siya motubag kanila sa mga pulong, ‘Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Sa sukod nga wala ninyo kini buhata sa usa niining mga labing ubos,+ wala ninyo kini buhata+ kanako.’+ 46  Ug kini sila mamahawa ngadto sa walay kataposang kalaglagan,+ apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhing walay kataposan.”+

Mga Footnote