Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Mateo 24:1-51

24  Kay mibiya na karon, si Jesus mipahawa sa templo, apan ang iyang mga tinun-an miduol aron ipakita kaniya ang mga tinukod sa templo.+  Ingong sanong siya miingon kanila: “Dili ba nakita ninyo kining mga butanga? Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Wala unyay bato nga magpabilin dinhi nga pinatong sa usa ka bato ug dili pagatumpagon.”+  Samtang siya naglingkod sa Bukid sa mga Olibo, ang mga tinun-an miduol kaniya nga silasila ra, nga nag-ingon: “Sultihi kami, Kanus-a man mahitabo kining mga butanga, ug unsa man unya ang ilhanan sa imong presensiya+ ug sa kataposan sa sistema sa mga butang?”+  Ug sa pagtubag si Jesus miingon kanila: “Pagbantay nga walay magpahisalaag kaninyo;+  kay daghan ang motungha pinasukad sa akong ngalan, nga magaingon, ‘Ako mao ang Kristo,’ ug magapahisalaag sa daghan.+  Makadungog kamo bahin sa mga gubat ug mga taho sa mga gubat; tinoa nga dili kamo malisang. Kay kining mga butanga kinahanglang mahitabo, apan dili pa kini ang kataposan.+  “Kay ang nasod motindog batok sa nasod+ ug ang gingharian batok sa gingharian,+ ug aduna unyay mga kanihit sa pagkaon+ ug mga linog+ sa nagkalainlaing mga dapit.  Kining tanan maoy sinugdanan sa mga kaul-ol sa kasakit.  “Unya itugyan kamo sa mga tawo ngadto sa kasakitan+ ug pagapatyon+ kamo, ug kamo pagadumtan+ sa tanang kanasoran tungod sa akong ngalan.+ 10  Unya, usab, ang daghan mapandol+ ug magbudhiay sa usag usa ug magdumtanay sa usag usa.+ 11  Ug daghang mini nga mga manalagna+ motungha ug magpahisalaag sa daghan;+ 12  ug tungod sa pag-uswag sa kalapasan+ mobugnaw ang gugma sa kadaghanan.+ 13  Apan siya nga nakalahutay+ hangtod sa kataposan mao ang maluwas.+ 14  Ug kining maayong balita+ sa gingharian+ igawali sa tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran;+ ug unya moabot ang kataposan.+ 15  “Busa, inigkakita ninyo sa dulumtanang butang+ nga magpahinabog kalaglagan, ingon sa gisulti ni Daniel nga manalagna, nga nagabarog diha sa usa ka balaang dapit,+ (pagamitag katakos sa pag-ila ang magbabasa,) 16  nan silang anaa sa Judea pakalagiwa+ ngadto sa kabukiran. 17  Ang tawong anaa sa atop ayaw na pakanaoga aron sa pagkuhag mga butang gikan sa iyang balay; 18  ug ang tawong anaa sa uma ayaw na pabalika sa balay aron sa pagkuha sa iyang panggawas nga besti. 19  Alaot ang mga babayeng mabdos ug silang nagapasuso nianang mga adlawa!+ 20  Mag-ampo sa kanunay nga ang inyong pagkalagiw dili unta mahitabo sa tingtugnaw, ni sa adlaw nga igpapahulay; 21  kay aduna unyay dakong kasakitan+ nga ang ingon niana wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibotan hangtod karon,+ ug dili na gayod mahitabo pa. 22  Sa pagkatinuod, gawas kon kanang mga adlawa pamub-on, walay unod nga maluwas; apan tungod sa mga pinili+ kanang mga adlawa pagapamub-on.+ 23  “Unya kon adunay moingon kaninyo, ‘Tan-awa! Ania ra ang Kristo,’+ o, ‘Atua didto!’ ayaw pagtuo niini.+ 24  Kay motungha ang mini nga mga Kristo+ ug mini nga mga manalagna+ ug maghatag ug dagkong mga ilhanan+ ug mga katingalahan aron sa pagpahisalaag, kon mahimo, bisan sa mga pinili.+ 25  Tan-awa! Ako nagpasidaan na kaninyo.+ 26  Busa, kon moingon ang mga tawo kaninyo, ‘Tan-awa! Atua siya sa kamingawan,’ ayaw kamo paggula; ‘Tan-awa! Atua siya sa sulod nga mga lawak,’ ayaw pagtuo niini.+ 27  Kay maingon nga ang kilat+ mokilab gikan sa sidlakang mga bahin ug modan-ag hangtod sa kasadpang mga bahin, mao man usab unya ang presensiya sa Anak sa tawo.+ 28  Kon hain gani ang patayng lawas, didto magtapok ang mga agila.+ 29  “Dihadiha human sa kasakitan nianang mga adlawa ang adlaw mongitngit,+ ug ang bulan+ dili mohatag sa kahayag niini, ug ang mga bituon mangahulog gikan sa langit, ug ang mga gahom sa mga langit mangatay-og.+ 30  Ug unya ang ilhanan sa Anak sa tawo+ mopakita sa langit, ug niana ang tanang tribo sa yuta magapukpok sa ilang kaugalingon sa pagminatay,+ ug sila makakita sa Anak sa tawo nga moanhi diha sa mga panganod sa langit uban ang gahom ug dakong himaya.+ 31  Ug iyang ipadala ang iyang mga manulonda uban ang makusog nga tingog sa trompeta,+ ug ilang pagatigomon ang iyang mga pinili+ gikan sa upat ka hangin,+ gikan sa usa ka tumoy sa mga langit hangtod sa ilang laing tumoy. 32  “Karon tun-i ninyo kining puntoha gikan sa kahoyng igos ingong usa ka sambingay: Sa dihang ang linghod nga sanga niini manglumoy ug manalingsing, mahibalo kamo nga ang ting-init haduol na.+ 33  Ingon man usab kamo, sa dihang makita ninyo kining tanang butanga, hibaloi nga siya haduol na sa mga pultahan.+ 34  Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo nga kining kaliwatana+ dili gayod mahanaw hangtod nga mahitabo kining tanang butanga. 35  Ang langit ug ang yuta mahanaw,+ apan ang akong mga pulong dili gayod mahanaw.+ 36  “Mahitungod nianang adlawa ug taknaa+ walay nahibalo, ni ang mga manulonda sa mga langit ni ang Anak, kondili ang Amahan lamang.+ 37  Kay maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe,+ mao man usab unya ang presensiya sa Anak sa tawo.+ 38  Kay ingon nga sila niadtong mga adlawa sa wala pa ang baha, ang mga lalaki nangaon ug nanginom, nagminyo ug ang mga babaye gihatag sa kaminyoon, hangtod sa adlaw nga misulod si Noe+ sa arka;+ 39  ug wala sila magtagad hangtod nga miabot ang baha ug gibanlas silang tanan,+ mao man usab unya ang presensiya sa Anak sa tawo. 40  Unya duha ka tawo ang anaa sa uma: ang usa pagadad-on ug ang usa pagabiyaan; 41  duha ka babaye magagaling sa galingang demano:+ ang usa pagadad-on ug ang usa pagabiyaan.+ 42  Busa, magpadayon sa pagbantay tungod kay kamo wala mahibalo kon unsang adlawa moabot ang inyong Ginoo.+ 43  “Apan hibaloi ang usa ka butang, nga kon nahibaloan pa sa tagbalay kon unsang yugtoa sa pagbantay moabot ang kawatan,+ magpabilin unta siyang nagmata ug dili motugot nga lungkabon ang iyang balay. 44  Tungod niini pamatud-i usab ninyo nga kamo andam,+ tungod kay sa takna nga wala ninyo hunahunaa, ang Anak sa tawo moabot. 45  “Kinsa ba gayod ang matinumanon ug maalamong ulipon+ nga gitudlo sa iyang agalon ibabaw sa iyang mga sulugoon sa panimalay, sa paghatag kanila sa ilang pagkaon sa hustong panahon?+ 46  Malipayon+ kanang ulipona kon sa pag-abot sa iyang agalon makaplagan siya nga nagabuhat sa ingon! 47  Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, igatudlo niya siya ibabaw sa tanan niyang mga kabtangan.+ 48  “Apan kon ugaling kanang daotang ulipon magaingon diha sa iyang kasingkasing,+ ‘Nalangan ang akong agalon,’+ 49  ug magabun-og sa iyang mga isigkaulipon ug magakaon ug magainom kauban sa mga nailhang palahubog, 50  ang agalon nianang ulipona moabot sa adlaw nga wala niya dahoma ug sa takna+ nga wala niya mahibaloi, 51  ug silotan siya sa hilabihan+ gayod ug ibutang siya ipon sa mga salingkapaw. Didto unya ang iyang pagdanguyngoy ug ang pagkagot sa iyang mga ngipon.+

Mga Footnote