Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mateo 23:1-39

23  Unya si Jesus misulti sa mga panon sa katawhan ug sa iyang mga tinun-an,+ nga nag-ingon:  “Ang mga eskriba+ ug ang mga Pariseo naglingkod sa lingkoranan ni Moises.+  Busa ang tanang butang nga ilang isulti+ kaninyo, buhata ug sunda, apan ayaw ninyo pagbuhata ang sumala sa ilang mga buhat,+ kay sila mosulti apan dili mobuhat.  Sila magbugkos ug bug-at nga mga luwan ug magbutang niini diha sa mga abaga sa mga tawo,+ apan sila dili buot motarog niini pinaagi sa ilang tudlo.+  Ang tanang buluhaton nga ginabuhat nila ginabuhat nila aron makita sa mga tawo;+ kay ginapalapad nila ang mga kahita [nga sudlanag kasulatan]+ nga ilang ginasul-ob ingong panalipod, ug ginapadako ang mga borlas+ sa ilang mga besti.  Buot nila ang labing dungganong dapit+ panahon sa mga panihapon ug ang unahang mga lingkoranan sa mga sinagoga,+  ug ang mga timbaya+ diha sa mga tiyanggihan ug pagatawgon nga Rabbi sa mga tawo.+  Apan kamo, ayaw kamo pagpatawag nga Rabbi, kay usa ra ang inyong magtutudlo,+ samtang kamong tanan mga igsoon.  Dugang pa, ayaw ninyo tawgang amahan si bisan kinsa dinhi sa yuta, kay usa ra ang inyong Amahan,+ ang langitnong Usa. 10  Ayaw kamo pagpatawag nga ‘mga pangulo,’+ kay usa ra ang inyong Pangulo, si Kristo. 11  Apan ang labing dako taliwala kaninyo kinahanglang mahimong inyong alagad.+ 12  Si bisan kinsa nga magabayaw sa iyang kaugalingon igapaubos,+ ug si bisan kinsa nga magapaubos sa iyang kaugalingon pagabayawon.+ 13  “Alaot kamo, mga eskriba ug mga Pariseo, mga salingkapaw! tungod kay kamo nagatak-op+ sa gingharian sa mga langit atubangan sa mga tawo; kay kamo+ mismo dili mosulod, ni kamo nagatugot nga mosulod kadtong buot mosulod. 14  —— 15  “Alaot kamo, mga eskriba ug mga Pariseo, mga salingkapaw!+ tungod kay ginatadlas ninyo ang dagat ug ang mamalang yuta aron makahimog usa ka kinabig, ug sa dihang siya mahimo na, inyong ginahimo siya nga doble pa kaangayan nga mahiagom sa Gehenna kay kaninyo. 16  “Alaot kamo, buta nga mga tiggiya,+ nga nagaingon, ‘Kon adunay manumpa sa templo, kini walay pulos; apan kon adunay manumpa sa bulawan sa templo, siya mailalom sa obligasyon.’+ 17  Mga buangbuang ug mga buta! Sa pagkatinuod, hain may labaw, ang bulawan o ang templo nga nagbalaan sa bulawan?+ 18  Gawas pa, ‘Kon adunay manumpa sa halaran, kini walay pulos; apan kon adunay manumpa sa gasa diha niini, siya mailalom sa obligasyon.’ 19  Mga buta! Sa pagkatinuod, hain may labaw, ang gasa o ang halaran+ nga nagbalaan sa gasa? 20  Busa siya nga manumpa sa halaran nagapanumpa niini ug sa tanang butang diha niini; 21  ug siya nga manumpa sa templo nagapanumpa niini ug kaniya nga nagpuyo diha niini;+ 22  ug siya nga manumpa sa langit nagapanumpa sa trono sa Diyos+ ug kaniya nga naglingkod diha niini. 23  “Alaot kamo, mga eskriba ug mga Pariseo, mga salingkapaw! tungod kay naghatag kamo sa ikapulo+ sa yerbabuyna ug sa eneldo ug sa cumino, apan wala kamo magtagad sa mas bug-at nga mga butang sa Balaod, nga mao, ang hustisya+ ug ang kaluoy+ ug ang pagkamatinumanon.+ Obligado ang pagbuhat niining mga butanga, apan dili kay dili tagdon ang ubang mga butang. 24  Mga buta nga tiggiya,+ nga nagsala sa tagnok+ apan naglamon sa kamelyo!+ 25  “Alaot kamo, mga eskriba ug mga Pariseo, mga salingkapaw! tungod kay kamo naghinlo sa gawas sa kopa+ ug sa pinggan, apan sa sulod kini puno sa inagaw+ ug sa paghingapin. 26  Buta+ nga Pariseo, hinloi una ang sulod sa kopa+ ug sa pinggan, aron mamahinlo usab ang gawas niini. 27  “Alaot kamo, mga eskriba ug mga Pariseo, mga salingkapaw!+ tungod kay kamo samag pinaputi+ nga mga lubnganan, nga sa panggawas sa pagkatinuod matahom tan-awon apan sa sulod puno sa mga bukog sa patayng mga tawo ug sa tanang matang sa kahugawan. 28  Nianang paagiha kamo usab, sa panggawas, matarong tan-awon sa mga tawo,+ apan sa sulod kamo puno sa pagkasalingkapaw ug kalapasan. 29  “Alaot kamo, mga eskriba ug mga Pariseo, mga salingkapaw!+ tungod kay kamo nagtukod sa mga lubnganan sa mga manalagna ug nagdayandayan sa handomanang mga lubnganan sa mga matarong,+ 30  ug nagaingon kamo, ‘Kon kami didto pa sa mga adlaw sa among mga katigulangan, kami dili mahimong mag-aambit uban kanila sa pag-ulag dugo sa mga manalagna.’+ 31  Busa kamo nagpamatuod batok sa inyong kaugalingon nga kamo mga anak diay niadtong mga nagbuno sa mga manalagna.+ 32  Nan, pun-a ninyo ang sukdanan+ sa inyong mga katigulangan. 33  “Mga halas, kaliwat sa mga bitin,+ unsaon ninyo pagkalagiw gikan sa paghukom sa Gehenna?+ 34  Tungod niini, ania, ako nagpadala+ kaninyog mga manalagna ug mga tawong maalamon ug mga magtutudlo sa publiko.+ Ang pipila kanila inyong patyon+ ug ilansang, ug ang pipila kanila inyong hampakon+ diha sa inyong mga sinagoga ug lutoson gikan sa siyudad ug siyudad; 35  aron mahipatong kaninyo ang tanang matarong nga dugo nga giula sa yuta,+ gikan sa dugo sa matarong+ nga si Abel+ hangtod sa dugo ni Zacarias nga anak ni Baraquias, nga inyong gipatay taliwala sa sangtuwaryo ug sa halaran.+ 36  Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Kining tanang butanga modangat niining kaliwatana.+ 37  “Jerusalem, Jerusalem, ang nagapatay sa mga manalagna+ ug ang nagabato+ niadtong mga gipadala kaniya,+​—⁠pagkasubsob nga buot kong tigomon ang imong mga anak, sa paagi nga ang usa ka himungaan magatigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako!+ Apan dili kamo buot niini.+ 38  Tan-awa! Ang inyong balay+ mabiniyaan kaninyo.+ 39  Kay ako magaingon kaninyo, Dili gayod kamo makakita kanako sukad karon hangtod nga kamo moingon, ‘Bulahan siya nga nagaanhi sa ngalan ni Jehova!’”+

Mga Footnote