Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mateo 22:1-46

22  Sa dugang nga pagtubag si Jesus nakigsulti na usab kanila pinaagi sa mga sambingay, nga nag-ingon:+  “Ang gingharian sa mga langit nahisama sa usa ka tawo, usa ka hari, nga naghimog kombira sa kasal+ alang sa iyang anak nga lalaki.  Ug iyang gisugo ang iyang mga ulipon sa pagtawag niadtong mga dinapit sa kombira sa kasal,+ apan sila midumili sa pag-adto.+  Gisugo na usab niya ang ubang mga ulipon,+ nga nag-ingon, ‘Sultihi ang mga dinapit: “Tan-awa! Nahikay ko na ang akong kombira,+ ang akong mga torong baka ug pinatambok nga mga hayop naihaw na, ug ang tanang butang andam na. Umari na kamo sa kombira sa kasal.”’+  Apan sa walay pagpanumbaling sila nanglakaw, ang usa ngadto sa iyang uma, ang lain ngadto sa iyang patigayon;+  apan ang uban, nga nagdakop sa iyang mga ulipon, nagdagmal kanila ug nagpatay kanila.+  “Ug ang hari napungot, ug nagsugo sa iyang kasundalohan ug naglaglag niadtong mga mamumuno ug nagsunog sa ilang siyudad.+  Unya siya miingon sa iyang mga ulipon, ‘Ang kombira sa kasal sa pagkatinuod andam na, apan kadtong mga dinapit dili-takos.+  Busa pangadto kamo sa kadalanan paingon sa gawas sa siyudad, ug bisan kinsa nga inyong makaplagan dapita sa kombira sa kasal.’+ 10  Busa kadtong mga ulipona nangadto sa kadalanan ug nagtigom sa tanan nga ilang nakaplagan, mga daotan ug maayo;+ ug ang lawak alang sa seremonyas sa kasal napuno niadtong nanghirag+ sa lamesa. 11  “Sa misulod ang hari aron sa pagsusi sa mga dinapit iyang nalantawan didto ang usa ka tawong wala magsul-ob ug besti sa kasal.+ 12  Busa siya miingon kaniya, ‘Higala, giunsa ba nimo pagsulod dinhi nga wala magsul-ob ug besti sa kasal?’+ Siya wala makatingog. 13  Unya ang hari miingon sa iyang mga alagad, ‘Gaposa ninyo siya sa kamot ug sa tiil ug ilabay siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Didto unya ang iyang pagdanguyngoy ug ang pagkagot sa iyang mga ngipon.’+ 14  “Kay daghan ang dinapit, apan diyutay ra ang gipili.”+ 15  Unya ang mga Pariseo nanglakaw ug nagsabotsabot aron sa pagbitik kaniya sa iyang mga sulti.+ 16  Busa ilang gisugo ngadto kaniya ang ilang mga tinun-an, kauban sa mga sumusunod sa partido ni Herodes,+ nga nag-ingon: “Magtutudlo, nahibalo kami nga ikaw matinud-anon ug nagtudlo sa dalan sa Diyos subay sa kamatuoran, ug ikaw wala magsapayan kang bisan kinsa, kay wala ka man magtan-aw sa panggawas nga panagway sa mga tawo.+ 17  Busa, sultihi kami, Unsay imong hunahuna? Subay ba sa balaod nga mobayad ug buhis por ulo ngadto kang Cesar o dili?”+ 18  Apan si Jesus, kay nasayod sa ilang pagkadaotan, miingon: “Nganong ibutang ninyo ako sa pagsulay, mga salingkapaw?+ 19  Pakitai akog kuwarta nga ibayad sa buhis por ulo.” Gidad-an nila siyag usa ka denario. 20  Ug siya miingon kanila: “Kansang dagway ug sinulat kini?”+ 21  Sila miingon: “Kang Cesar.” Unya siya miingon kanila: “Busa, ibayad ninyo kang Cesar ang mga butang ni Cesar, apan ang mga butang sa Diyos ngadto sa Diyos.”+ 22  Buweno, sa pagkadungog nila niana, sila nahibulong, ug nga nagbiya kaniya sila nanglakaw.+ 23  Nianang adlawa ang mga Saduseo, nga nag-ingon nga walay pagkabanhaw, miduol kaniya ug nangutana kaniya:+ 24  “Magtutudlo, si Moises nag-ingon, ‘Kon adunay tawo nga mamatay nga walay mga anak, ang iyang igsoong lalaki kinahanglang magkuha sa iyang asawa aron minyoan siya ug magpatunghag liwat alang sa iyang igsoong lalaki.’+ 25  Karon dihay pito ka magsoong lalaki uban kanamo; ug ang una nagminyo ug namatay, ug, kay wala makabatog liwat, gibiyaan niya ang iyang asawa alang sa iyang igsoong lalaki.+ 26  Ingon usab niana ang nahitabo sa ikaduha ug sa ikatulo, hangtod sa tanang pito.+ 27  Sa kataposan ang babaye namatay. 28  Nan, sa pagkabanhaw, kang kinsa man sa pito maasawa siya? Kay silang tanan nagkuha man kaniya.”+ 29  Sa pagtubag si Jesus miingon kanila: “Nasayop kamo, tungod kay wala kamo mahibalo sa Kasulatan ni sa gahom sa Diyos;+ 30  kay sa pagkabanhaw ang mga lalaki dili magminyo ni ang mga babaye igahatag sa kaminyoon,+ kondili mahisama sila sa mga manulonda sa langit. 31  Mahitungod sa pagkabanhaw sa mga patay, wala ba kamo makabasa sa gisulti kaninyo sa Diyos, nga nag-ingon,+ 32  ‘Ako ang Diyos ni Abraham ug ang Diyos ni Isaac ug ang Diyos ni Jacob’?+ Siya maoy Diyos, dili sa mga patay, kondili sa mga buhi.”+ 33  Sa pagkadungog niana, ang mga panon sa katawhan nahingangha sa iyang pagpanudlo.+ 34  Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga napahilom niya ang mga Saduseo, sila nagdungan pag-adto ingong usa ka grupo. 35  Ug usa kanila, nga sinati sa Balaod,+ nangutana, sa pagsulay kaniya: 36  “Magtutudlo, unsa ang kinadak-ang sugo diha sa Balaod?”+ 37  Siya miingon kaniya: “‘Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan.’+ 38  Kini mao ang kinadak-an ug unang sugo. 39  Ang ikaduha, nga susama niini, mao kini, ‘Higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.’+ 40  Niining duha ka sugo nagsukad ang tibuok Balaod, ug ang mga Manalagna.”+ 41  Karon samtang nagkatigom ang mga Pariseo si Jesus nangutana kanila:+ 42  “Unsay inyong hunahuna bahin kang Kristo? Kansang anak siya?” Sila miingon kaniya: “Kang David.”+ 43  Siya miingon kanila: “Nan, ngano man nga si David pinaagi sa pagdasig+ nagtawag kaniya nga ‘Ginoo,’ nga nag-ingon, 44  ‘Si Jehova miingon sa akong Ginoo: “Lingkod sa akong tuong kamot hangtod nga ibutang ko ang imong mga kaaway sa ilalom sa imong mga tiil”’?+ 45  Busa, kon si David nagtawag kaniya nga ‘Ginoo,’ unsaon man niya pagkahimong iyang anak?”+ 46  Ug wala nay nakasultig usa ka pulong sa pagtubag kaniya, ni may nangahas sukad niadtong adlawa sa pagpangutana pa kaniya.+

Mga Footnote