Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Mateo 21:1-46

21  Buweno, sa nagkaduol na sila sa Jerusalem ug nahiabot na sa Betfage sa Bukid sa mga Olibo, si Jesus nagpadala ug duha ka tinun-an,+  nga nag-ingon kanila: “Lakaw kamo ngadto sa balangay nga malantaw ra ninyo, ug dihadiha makakaplag kamo ug usa ka asno nga gihikot, ug usa ka nating asno uban niini; badbari kini ug dad-a kini kanako.+  Ug kon adunay mosultig bisan unsa kaninyo, sultihan ninyo, ‘Gikinahanglan kini sa Ginoo.’ Niana iyang ipadala gilayon kini.”  Kini sa pagkatinuod nahitabo aron matuman ang gisulti pinaagi sa manalagna, nga nag-ingon:  “Suginli ninyo ang anak nga babaye sa Zion, ‘Tan-awa! Ang imong Hari nagaanhi kanimo,+ malumog-buot,+ ug nagasakay sa usa ka asno, oo, diha sa usa ka nating asno, ang anak sa usa ka mananap nga luwanan.’”+  Busa ang mga tinun-an nanglakaw ug gibuhat ang gisugo ni Jesus kanila.  Ug ilang gidala ang asno ug ang nati niini, ug ilang gibutang ibabaw niini ang ilang panggawas nga mga besti, ug siya milingkod ibabaw niini.+  Ang kadaghanan sa panon sa katawhan nagbuklad sa ilang panggawas nga mga besti+ diha sa dalan, samtang ang uban namutol ug mga sanga gikan sa mga kahoy ug gikatag kini sa dalan.+  Mahitungod sa mga panon sa katawhan, kadtong nag-una kaniya ug kadtong nagsunod nagsigeg paninggit: “Luwasa, kami nagaampo,+ ang Anak ni David!+ Bulahan siya nga nagaanhi sa ngalan ni Jehova!+ Luwasa siya, kami nagaampo, diha sa mga kahitas-an!”+ 10  Karon sa dihang siya misulod sa Jerusalem,+ ang tibuok siyudad nagubot, nga nag-ingon: “Kinsa ba kini?” 11  Ang mga panon sa katawhan nagsigeg ingon: “Mao kini ang manalagna+ nga si Jesus, nga taga-Nasaret sa Galilea!” 12  Ug si Jesus misulod sa templo ug nag-abog sa tanang namaligya ug namalit diha sa templo, ug gipanglintuwad ang mga lamesa sa mga tig-ilis ug salapi ug ang mga lingkoranan niadtong namaligyag mga salampati.+ 13  Ug siya miingon kanila: “Nahisulat kini, ‘Ang akong balay pagatawgon nga balay nga ampoanan,’+ apan gihimo ninyo kini nga usa ka langob sa mga tulisan.”+ 14  Labot pa, ang mga buta ug ang mga tawong bakol miduol kaniya diha sa templo, ug iyang giayo sila. 15  Sa dihang nakita sa pangulong mga saserdote ug sa mga eskriba ang kahibulongang mga butang nga iyang gibuhat+ ug ang mga batang lalaki nga nagsinggit diha sa templo ug nag-ingon: “Luwasa, kami nagaampo,+ ang Anak ni David!”+ sila nangasuko 16  ug miingon kaniya: “Nadungog ba nimo ang ilang ginaingon?” Si Jesus miingon kanila: “Oo. Wala ba gayod kamo makabasa+ niini, ‘Gikan sa baba sa mga bata ug sa mga masuso ikaw nagtaganag pagdayeg’?”+ 17  Ug mibiya kanila siya migawas sa siyudad paingon sa Betania ug nagpalabay sa kagabhion didto.+ 18  Samtang mibalik sa siyudad sayo sa buntag, siya gigutom.+ 19  Ug iyang nalantawan ang usa ka kahoyng igos daplin sa dalan ug giduol kini, apan wala siyay nakaplagan+ diha niini gawas sa mga dahon lamang, ug siya miingon niini: “Wala nay bunga nga mogula gikan kanimo hangtod sa kahangtoran.”+ Ug nalaya dihadiha ang kahoyng igos. 20  Apan sa dihang nakita kini sa mga tinun-an, sila nahibulong, nga nag-ingon: “Naunsa ba nga nalaya man dihadiha ang kahoyng igos?”+ 21  Sa pagtubag si Jesus miingon kanila: “Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Kon kamo adunay pagtuo lamang ug dili magduhaduha,+ dili lamang kamo makahimo sa akong gihimo sa kahoyng igos, kondili kon kamo usab moingon niining bukira, ‘Maalsa ka unta ug matambog ngadto sa dagat,’ kini mahitabo.+ 22  Ug ang tanang butang nga inyong pangayoon diha sa pag-ampo, nga may pagtuo, madawat ninyo.”+ 23  Karon sa pagsulod niya sa templo, ang pangulong mga saserdote ug ang mga ansiyano sa katawhan miduol kaniya samtang siya nanudlo ug miingon:+ “Pinaagi sa unsang awtoridad nga nagbuhat ka niining mga butanga? Ug kinsay naghatag kanimo niini nga awtoridad?”+ 24  Sa pagtubag si Jesus miingon kanila: “Ako, usab, mangutana kaninyog usa ka butang. Kon sultihan ninyo ako niini, sultihan ko usab kamo kon pinaagi sa unsang awtoridad nga ako nagbuhat niining mga butanga:+ 25  Ang bawtismo ni Juan, diin ba kadto gikan? Gikan sa langit o gikan sa mga tawo?”+ Apan sila nangatarongan taliwala sa ilang kaugalingon, nga nag-ingon: “Kon moingon kita, ‘Gikan sa langit,’ moingon siya kanato, ‘Nan, nganong wala kamo motuo kaniya?’+ 26  Apan, kon moingon kita, ‘Gikan sa mga tawo,’ mahadlok kita sa panon sa katawhan,+ kay silang tanan nagtuo man nga si Juan usa ka manalagna.”+ 27  Busa sa pagtubag kang Jesus sila miingon: “Wala kami mahibalo.” Siya, sa baylo, miingon kanila: “Dili ko usab isulti kaninyo kon pinaagi sa unsang awtoridad nga nagbuhat ako niining mga butanga.+ 28  “Unsay inyong hunahuna? Usa ka tawo may duha ka anak.+ Sa pag-adto sa una, siya miingon, ‘Anak, lakaw ug pagtrabaho sa parasan karong adlawa.’ 29  Sa pagtubag kini siya miingon, ‘Moadto ako, senyor,’+ apan wala moadto. 30  Sa pagduol sa ikaduha, iyang gisulti ang samang butang. Sa pagtubag kini siya miingon, ‘Dili ko.’ Unya siya nagbasol+ ug miadto. 31  Hain sa duha ang nagbuhat sa kabubut-on sa iyang amahan?”+ Sila miingon: “Ang ulahi.” Si Jesus miingon kanila: “Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo nga ang mga maniningil ug buhis ug ang mga pampam magauna kaninyo sa pagsulod sa gingharian sa Diyos. 32  Kay si Juan mianhi kaninyo diha sa dalan sa pagkamatarong,+ apan wala kamo motuo kaniya.+ Hinunoa, ang mga maniningil ug buhis ug ang mga pampam mituo kaniya,+ ug kamo, bisag nakakita kamo niini, wala magbasol sa kaulahian aron unta motuo kaniya. 33  “Patalinghogi ninyo ang laing sambingay: Dihay usa ka tawo, usa ka tagbalay,+ nga nagtanom ug parasan ug nagkoral libot niini ug nagkalot ug pug-anan sa bino diha niini ug nagtukod ug torre,+ ug nagpasaop niini sa mga magtitikad, ug milangyaw.+ 34  Sa pag-abot sa tingpamunga, gisugo niya ang iyang mga ulipon sa pag-adto sa mga magtitikad aron sa pagkuha sa iyang mga bunga. 35  Apan, gikuha sa mga magtitikad ang iyang mga ulipon, ug ang usa ilang gibun-og, ang lain ilang gipatay, ang lain pa ilang gibato.+ 36  Siya nagsugo na usab sa laing mga ulipon, mas daghan kay sa nauna, apan gibuhat nila ang sama ngadto kanila.+ 37  Sa kataposan gisugo niya ang iyang anak nga lalaki sa pag-adto kanila, nga nag-ingon, ‘Tahoron nila ang akong anak nga lalaki.’ 38  Sa pagkakita nila sa anak nga lalaki ang mga magtitikad nagsiingon sa usag usa, ‘Mao kini ang manununod;+ dali, patyon nato siya ug kuhaon ang iyang panulondon!’+ 39  Busa ilang gikuha siya ug gilabog siya sa gawas sa parasan ug gipatay siya.+ 40  Busa, inig-abot sa tag-iya sa parasan, unsay buhaton niya sa mga magtitikad?” 41  Sila miingon kaniya: “Tungod kay sila daotan man, iyang ipahinabo ang daotang pagkalaglag+ kanila ug pasaopan ang parasan sa laing mga magtitikad, nga mohatag kaniya sa mga bunga pag-abot sa panahon niini.”+ 42  Si Jesus miingon kanila: “Wala ba gayod kamo makabasa sa Kasulatan, ‘Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod+ mao ang nahimong pangulong bato nga pamag-ang.+ Kini naggikan kang Jehova, ug kahibulongan kini sa atong mga mata’? 43  Mao nga ako magaingon kaninyo, Ang gingharian sa Diyos pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasod nga magpatunghag mga bunga niini.+ 44  Usab, ang tawong mahulog niining batoha madugmok. Kon mahitungod ni bisan kinsa nga mahulogan niini, kini magapulpog kaniya.”+ 45  Karon sa dihang nakadungog ang pangulong mga saserdote ug ang mga Pariseo sa iyang mga sambingay, namatikdan nila nga siya naghisgot bahin kanila.+ 46  Apan, bisag nagtinguha sila sa pagdakop kaniya, nahadlok sila sa mga panon sa katawhan, tungod kay sila nagtuo man nga siya usa ka manalagna.+

Mga Footnote