Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mateo 20:1-34

20  “Kay ang gingharian sa mga langit maoy sama sa usa ka tawo, usa ka tagbalay, nga milakaw ug sayo sa kabuntagon aron magsuhol ug mga mamumuo alang sa iyang parasan.+  Sa nagkasabot na siya ug ang mga mamumuo nga usa ka denario ang adlaw,+ iyang gipaadto sila sa iyang parasan.  Sa paglakaw pag-usab sa mga ikatulong takna,+ iyang nakita ang uban pa nga nagbarog didto sa tiyanggihan+ nga walay trabaho;  ug siya miingon kanila, ‘Kamo usab, pangadto sa parasan, ug kon unsa ang nahiangay ihatag ko kaninyo.’  Busa nangadto sila. Milakaw na usab siya sa mga ikaunom+ ug sa mga ikasiyam nga takna+ ug mao usab ang iyang gihimo.  Sa kataposan, sa mga ikanapulog-usa nga takna siya milakaw ug nakakaplag ug uban pa nga nagbarog, ug siya miingon kanila, ‘Nganong nagbarog kamo dinhi sa tibuok adlaw nga walay trabaho?’  Sila miingon kaniya, ‘Tungod kay wala may nagpatrabaho kanamo.’ Siya miingon kanila, ‘Pangadto usab kamo sa parasan.’+  “Sa pagkilumkilom na,+ ang agalon sa parasan miingon sa iyang sinaligan, ‘Tawga ang mga mamumuo ug bayri sila sa ilang mga suhol,+ sugod sa mga naulahi ngadto sa mga nauna.’  Sa pag-abot sa mga tawo nga nagtrabaho sa ikanapulog-usa nga takna, ang matag usa kanila nakadawat ug usa ka denario. 10  Busa, sa pag-abot sa mga nauna, sila naghunahuna nga makadawat silag labaw; apan sila usab nakadawat ug suhol nga usa ka denario. 11  Sa pagkadawat niini sila nagbagulbol batok sa tagbalay+ 12  ug miingon, ‘Kining mga naulahi nagtrabahog usa ka takna; bisan pa niana gihimo mo silang tumbas kanamo nga maoy nag-abaga sa kabug-at sa tibuok adlaw ug sa naglagiting nga kainit!’ 13  Apan sa pagtubag sa usa kanila siya miingon, ‘Higala, ako walay nabuhat nga sayop kanimo. Nakigsabot ka kanako alang sa usa ka denario, dili ba?+ 14  Dawata ang imo ug lakaw. Buot ko nga ihatag niining naulahi ang sama sa gihatag kanimo.+ 15  Dili ba diay subay sa balaod nga akong buhaton ang buot ko sa akong kaugalingong mga butang? O daotan ba ang imong mata+ tungod kay maayo ako?’+ 16  Niining paagiha ang mga naulahi mauna, ug ang mga nauna maulahi.”+ 17  Sa pagkakaron kay hapit nang motungas paingon sa Jerusalem, gidala ni Jesus ang napulog-duha ka tinun-an+ nga silasila ra ug giingnan sila diha sa dalan: 18  “Tan-awa! Motungas kita paingon sa Jerusalem, ug ang Anak sa tawo igatugyan ngadto sa pangulong mga saserdote ug sa mga eskriba, ug ilang pagahukman siya sa kamatayon,+ 19  ug igatugyan siya ngadto sa mga tawo sa mga nasod aron bugalbugalan ug aron hampakon ug aron ilansang,+ ug sa ikatulo ka adlaw siya pagabangonon.”+ 20  Unya ang inahan sa mga anak ni Zebedeo+ miduol kaniya uban sa iyang mga anak nga lalaki, nga miyukbo ug may gipangayo kaniya.+ 21  Siya miingon kaniya: “Unsay buot mo?” Miingon siya kaniya: “Isulti nga kining akong duha ka anak nga lalaki makalingkod, ang usa sa imong tuong kamot ug ang usa sa imong wala, diha sa imong gingharian.”+ 22  Sa pagtubag si Jesus miingon: “Wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo sa pag-inom sa kopa+ nga hapit ko nang pagaimnan?” Sila miingon kaniya: “Makahimo kami.” 23  Siya miingon kanila: “Kamo sa pagkatinuod magainom sa akong kopa,+ apan kining paglingkod sa akong tuong kamot ug sa akong wala dili akoa ang paghatag, kondili kini iya niadtong gitagan-an niini sa akong Amahan.”+ 24  Sa dihang ang napulo nakadungog niini, sila nasuko sa duha ka magsoon.+ 25  Apan si Jesus, nga nagtawag kanila ngadto kaniya, miingon: “Kamo nahibalo nga ang mga magmamando sa mga nasod mahariharion ibabaw kanila ug ang mga kadagkoan naggamit sa awtoridad ibabaw kanila.+ 26  Dili kini ang paagi sa inyong taliwala;+ kondili si bisan kinsa nga buot mahimong dako sa inyong taliwala kinahanglang mahimong inyong alagad,+ 27  ug si bisan kinsa nga buot mahimong una sa inyong taliwala kinahanglang mahimong inyong ulipon.+ 28  Maingon nga ang Anak sa tawo mianhi, dili aron pagaalagaran, kondili aron sa pag-alagad+ ug sa paghatag sa iyang kalag nga usa ka lukat baylo sa daghan.”+ 29  Karon sa nanggawas na sila sa Jerico+ ang usa ka dakong panon sa katawhan misunod kaniya. 30  Ug, tan-awa! duha ka tawong buta nga naglingkod sa daplin sa dalan, sa pagkadungog nila nga milabay si Jesus, misinggit, nga nag-ingon: “Ginoo, kaluy-i kami, Anak ni David!”+ 31  Apan ang panon sa katawhan nagsugo kanila sa paghilom; bisan pa niana sila misinggit nga mas kusog pa, nga nag-ingon: “Ginoo, kaluy-i kami, Anak ni David!”+ 32  Busa si Jesus mihunong, nagtawag kanila ug miingon: “Unsay buot ninyo nga buhaton ko alang kaninyo?” 33  Sila miingon kaniya: “Ginoo, mabuka unta ang among mga mata.”+ 34  Kay giabot ug kaluoy, gihikap ni Jesus ang ilang mga mata,+ ug dihadiha sila nakakita na, ug sila misunod kaniya.+

Mga Footnote