Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mateo 2:1-23

2  Human matawo si Jesus sa Betlehem+ sa Judea sa mga adlaw ni Herodes+ nga hari, tan-awa! ang mga astrologo+ gikan sa sidlakang mga bahin miabot sa Jerusalem,  nga nag-ingon: “Hain man ang usa nga natawong hari+ sa mga Hudiyo? Kay nakita namo ang iyang bituon+ sa didto pa kami sa sidlakan, ug nanganhi kami aron sa pagyukbo kaniya.”  Sa pagkadungog niini, nasamok si Haring Herodes, ug ang tibuok Jerusalem uban kaniya;  ug sa natigom niya ang tanang pangulong mga saserdote ug mga eskriba sa katawhan, nagpakisayod siya kanila kon asa matawo ang Kristo.  Sila miingon kaniya: “Sa Betlehem+ sa Judea; kay mao kini ang nahisulat pinaagi sa manalagna,  ‘Ug ikaw, Oh Betlehem+ sa yuta sa Juda, dili gayod ang kinagamyang siyudad taliwala sa mga gobernador sa Juda; kay gikan kanimo mogula ang usa nga magamando,+ nga magabantay+ sa akong katawhan, ang Israel.’”  Unya sa tago gipatawag ni Herodes ang mga astrologo ug gitino pag-ayo gikan kanila ang panahon sa pagpakita sa bituon;  ug, sa dihang gipaadto sila sa Betlehem, siya miingon: “Lakaw ug pangitaa ninyo pag-ayo ang bata, ug sa makaplagan na ninyo siya balitai ninyo ako, aron ako usab moadto ug moyukbo kaniya.”+  Sa pagkadungog nila sa hari, sila nanglakaw; ug, tan-awa! ang bituon nga ilang nakita sa didto pa sila sa sidlakan+ nag-una kanila, hangtod nga mihunong kini sa ibabaw sa dapit nga nahimutangan sa bata. 10  Sa pagkakita sa bituon sila nalipay sa hilabihan gayod. 11  Ug sa misulod sila sa balay nakita nila ang bata uban kang Maria nga inahan niini, ug sila mihapa ug miyukbo kaniya. Gibuksan usab nila ang ilang mga bahandi ug gihatagan siyag mga gasa, bulawan ug kamangyan ug mira. 12  Apan, kay sila gihatagan sa Diyos ug pasidaan+ diha sa usa ka damgo nga dili mobalik kang Herodes, namauli sila sa ilang dapit pinaagi sa laing agianan. 13  Sa namauli na sila, tan-awa! ang manulonda ni Jehova+ nagpakita diha sa usa ka damgo kang Jose, nga nag-ingon: “Bangon, dad-a ang bata ug ang inahan niini ug kalagiw ngadto sa Ehipto, ug pabilin didto hangtod nga sultihan ko ikaw; kay si Herodes mangita na sa bata aron sa pagpatay kaniya.” 14  Busa mibangon siya ug sa pagkagabii gidala ang bata ug ang inahan niini ug miadto sa Ehipto, 15  ug siya nagpabilin didto hangtod sa pagkamatay ni Herodes, aron matuman+ ang gisulti ni Jehova pinaagi sa iyang manalagna, nga nag-ingon: “Gikan sa Ehipto+ gitawag ko ang akong anak.” 16  Unya si Herodes, sa pagkakita nga gilansisan siya sa mga astrologo, mibatig dakong kaaligutgot, ug siya nagsugo ug nagpapatay sa tanang batang lalaki sa Betlehem ug sa tanang distrito niini, gikan sa duha ka tuig ang panuigon paubos, sumala sa panahon nga natino niya pag-ayo gikan sa mga astrologo.+ 17  Unya natuman ang gisulti pinaagi kang Jeremias nga manalagna, nga nag-ingon: 18  “Usa ka tingog ang nadungog sa Rama,+ paghilak ug dakong pagminatay; si Raquel+ kadto nga naghilak tungod sa iyang mga anak, ug dili niya buot nga mahupay, tungod kay sila wala na man.” 19  Sa namatay na si Herodes, tan-awa! ang manulonda ni Jehova nagpakita kang Jose diha sa usa ka damgo+ didto sa Ehipto 20  ug miingon: “Bangon, dad-a ang bata ug ang inahan niini ug lakaw ngadto sa yuta sa Israel, kay kadtong nangita sa kalag sa bata patay na.” 21  Busa siya mibangon ug gidala ang bata ug ang inahan niini ug misulod sa yuta sa Israel. 22  Apan sa pagkadungog nga si Arquelao nagmando ingong hari sa Judea puli sa iyang amahan nga si Herodes, siya nahadlok nga moadto didto. Dugang pa, kay gihatagan sa Diyos ug pasidaan diha sa usa ka damgo,+ siya mipauli ngadto sa teritoryo sa Galilea,+ 23  ug miabot ug mipuyo sa usa ka siyudad nga ginganlag Nasaret,+ aron matuman ang gisulti pinaagi sa mga manalagna: “Siya tawgon nga Nasaretnon.”+

Mga Footnote