Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mateo 19:1-30

19  Karon sa nahuman na si Jesus sa pagsulti niining mga pulonga, siya mipahawa sa Galilea ug miadto sa mga utlanan sa Judea tabok sa Jordan.+  Labot pa, ang dakong mga panon sa katawhan misunod kaniya, ug didto iyang giayo sila.+  Ug ang mga Pariseo miduol kaniya, nga may tuyo sa pagtental kaniya ug nag-ingon: “Subay ba sa balaod nga ang usa ka lalaki makigdiborsiyo sa iyang asawa sa bisan unsang matang sa pasikaranan?”+  Sa pagtubag siya miingon: “Wala ba ninyo mabasa nga siya nga naglalang kanila sukad sa sinugdan nagbuhat kanila nga lalaki ug babaye+  ug nag-ingon, ‘Tungod niini ang usa ka lalaki mobiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan+ ug moipon sa iyang asawa, ug ang duha mahimong usa ka unod’?+  Mao nga dili na sila duha, kondili usa ka unod. Busa, kon unsay gihiusa pagyugo sa Diyos ayaw ipabulag ni bisan kinsang tawo.”+  Sila miingon kaniya: “Nan, nganong naglagda man si Moises nga maghatag kaniya ug sulat-pamatuod sa pagbulag ug sa pagdiborsiyo kaniya?”+  Siya miingon kanila: “Si Moises, tungod sa katig-a sa inyong kasingkasing,+ nagtugot kaninyo sa pagdiborsiyo sa inyong mga asawa, apan dili ingon niana ang kahimtang sukad sa sinugdan.+  Ako magaingon kaninyo nga bisan kinsa nga makigdiborsiyo sa iyang asawa, gawas kon tungod sa pakighilawas, ug magminyog lain makapanapaw.”+ 10  Ang mga tinun-an miingon kaniya: “Kon kana ang kahimtang sa usa ka lalaki labot sa iyang asawa, dili maayo nga magminyo.”+ 11  Siya miingon kanila: “Dili ang tanang tawo makahatag ug luna alang sa maong mga pulong, kondili kadtong adunay gasa lamang.+ 12  Kay adunay mga eunuko nga natawong ingon niana gikan pa sa tagoangkan sa ilang inahan,+ ug adunay mga eunuko nga gihimong eunuko sa mga tawo, ug adunay mga eunuko nga naghimo sa ilang kaugalingon nga mga eunuko tungod sa gingharian sa mga langit. Siya nga makahatag ug luna alang niini magahatag ug luna niini.”+ 13  Unya ang mga bata gidala kaniya, aron iyang ikatapion ang iyang mga kamot diha kanila ug makaampo; apan gibadlong sila sa mga tinun-an.+ 14  Hinunoa, si Jesus miingon: “Pasagdi lang ang mga bata, ug ayaw sila babagi sa pagduol kanako, kay ang gingharian sa mga langit ilaha sa mga ingon kanila.”+ 15  Ug iyang gitapion ang iyang mga kamot diha kanila ug mibiya gikan didto.+ 16  Karon, tan-awa! ang usa ka tawo miduol kaniya ug miingon: “Magtutudlo, unsang maayo ang kinahanglan ko nga buhaton aron maangkon ang kinabuhing walay kataposan?”+ 17  Siya miingon kaniya: “Nganong nangutana ka man kanako bahin sa kon unsay maayo? Adunay usa nga maayo.+ Apan, kon buot ka nga makasulod sa kinabuhi, sunda nga mapinadayonon ang mga sugo.”+ 18  Siya miingon kaniya: “Hain man niini nila?”+ Si Jesus miingon: “Aw, Dili ka magbuno,+ Dili ka manapaw,+ Dili ka mangawat,+ Dili ka magsaksig bakak,+ 19  Pasidunggi ang imong amahan ug ang imong inahan,+ ug, Higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.”+ 20  Ang batan-ong lalaki miingon kaniya: “Akong gisunod kining tanan; unsa pay akong kulang?” 21  Si Jesus miingon kaniya: “Kon buot ka nga mahingpit, lakaw ug ibaligya ang imong mga kabtangan ug ipanghatag sa mga kabos ug makabaton ka ug bahandi sa langit,+ ug umari ka mahimong akong sumusunod.”+ 22  Sa pagkadungog sa batan-ong lalaki niini nga mga pulong, siya milakaw nga naguol, kay siya naghupot man ug daghang kabtangan.+ 23  Apan si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an: “Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo nga malisod gayod sa usa ka datong tawo nga makasulod sa gingharian sa mga langit.+ 24  Ako magaingon usab kaninyo, Mas sayon pa sa usa ka kamelyo nga makalusot sa mata sa dagom kay sa usa ka datong tawo nga makasulod sa gingharian sa Diyos.”+ 25  Sa nadungog kana sa mga tinun-an, sila nagpahayag ug dako kaayong kahibulong, nga nag-ingon: “Kinsa ba gayod diay ang maluwas?”+ 26  Mitan-aw kanila sa nawong, si Jesus miingon kanila: “Sa mga tawo kini imposible, apan sa Diyos ang tanang butang posible.”+ 27  Unya sa pagtubag si Pedro miingon kaniya: “Tan-awa! Gibiyaan namo ang tanang butang ug nagsunod kanimo; unsa man gayod unya ang among makuha niana?”+ 28  Si Jesus miingon kanila: “Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Sa paglalang-pag-usab, sa dihang ang Anak sa tawo molingkod sa iyang mahimayaong trono, kamo nga nagsunod kanako molingkod usab sa napulog-duha ka trono, nga magahukom sa napulog-duha ka tribo sa Israel.+ 29  Ug ang matag usa nga nagbiyag mga balay o mga igsoong lalaki o mga igsoong babaye o amahan o inahan o mga anak o mga yuta tungod sa akong ngalan magadawat ug pilo-pilo pa ug makapanunod sa kinabuhing walay kataposan.+ 30  “Apan daghan nga nauna ang maulahi ug ang naulahi mauna.+

Mga Footnote