Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Mateo 18:1-35

18  Niadtong taknaa ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug miingon: “Kinsa ba gayod ang labing dako sa gingharian sa mga langit?”+  Busa, nga gitawag ang usa ka bata ngadto kaniya, siya nagbutang niini sa ilang taliwala+  ug miingon: “Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Gawas kon kamo motalikod ug mahimong sama sa mga bata,+ dili gayod kamo makasulod sa gingharian sa mga langit.+  Busa, bisan kinsa nga magapaubos+ sa iyang kaugalingon sama niining bataa mao ang labing dako sa gingharian sa mga langit;+  ug bisan kinsa nga magadawat sa usa ka bata nga sama niini pinasukad sa akong ngalan magadawat usab kanako.+  Apan si bisan kinsa nga magapandol sa usa niining mga gagmay nga nagbutang ug pagtuo kanako, mas maayo pa alang kaniya kon ang iyang liog higtan ug galingan nga bato+ sama nianang ginabiyo sa asno ug igaunlod siya sa halapad, haluag nga dagat.+  “Alaot ang kalibotan tungod sa mga kapandolan! Dayag lang, ang mga kapandolan kinahanglang moabot,+ apan alaot ang tawo nga pinaagi kaniya moabot ang kapandolan!+  Nan, kon ang imong kamot o imong tiil nagapapandol kanimo, putla kini ug isalibay kini gikan kanimo;+ mas maayo pa alang kanimo nga mosulod ngadto sa kinabuhi nga pungkol o bakol kay sa isalibay nga duhay-kamot o duhay-tiil ngadto sa kalayo nga walay kataposan.+  Dugang pa, kon ang imong mata nagapapandol kanimo, lusoka kini ug isalibay kini gikan kanimo; mas maayo pa alang kanimo nga mosulod nga usay-mata ngadto sa kinabuhi kay sa itambog nga duhay-mata ngadto sa nagakalayong Gehenna.+ 10  Tinoa nga dili ninyo tamayon ang usa niining mga gagmay; kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga manulonda+ sa langit kanunayng makakita sa nawong sa akong Amahan nga anaa sa langit.+ 11  —— 12  “Unsay inyong hunahuna? Kon ang usa ka tawo adunay usa ka gatos ka karnero ug ang usa niini mahisalaag,+ dili ba niya biyaan ang kasiyamag-siyam diha sa kabukiran ug molakaw sa pagpangita sa usa nga nahisalaag?+ 13  Ug kon makaplagan niya kini, ako tinong magaingon kaninyo, siya labaw nga malipay labot niini kay sa kasiyamag-siyam nga wala mahisalaag.+ 14  Sa susama dili tilinguhaong butang sa akong Amahan nga anaa sa langit nga malaglag ang usa niining mga gagmay.+ 15  “Dugang pa, kon ang imong igsoon makasala, adtoa siya ug ipadayag ang iyang sayop tali kanimo ug kaniya lamang.+ Kon siya mamati kanimo, nakabig mo ang imong igsoon.+ 16  Apan kon siya dili mamati, pagdala ug usa o duha pa, aron nga sa baba sa duha o tulo ka saksi mapamatud-an ang matag butang.+ 17  Kon dili siya mamati kanila, sultihi ang kongregasyon. Kon dili siya mamati bisan sa kongregasyon, isipa siya nga sama sa tawo sa mga nasod+ ug ingon nga usa ka maniningil ug buhis.+ 18  “Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Bisan unsang mga butang nga inyong magapos sa yuta mahimong mga butang nga ginapos sa langit, ug bisan unsang mga butang nga inyong mabadbaran sa yuta mahimong mga butang nga binadbaran sa langit.+ 19  Sa makausa pa ako sa pagkatinuod magaingon kaninyo, Kon duha kaninyo sa yuta magkauyon mahitungod sa bisan unsang butang nga hinungdanon nga ilang pagahangyoon, kini matuman alang kanila tungod sa akong Amahan sa langit.+ 20  Kay diin gani adunay duha o tulo nga nagkatigom sa akong ngalan,+ anaa ako sa ilang taliwala.”+ 21  Unya si Pedro miduol ug miingon kaniya: “Ginoo, pila ka higayon nga ang akong igsoon makasala batok kanako ug ako magpasaylo kaniya?+ Hangtod ba sa makapito?”+ 22  Si Jesus miingon kaniya: “Ako magaingon kanimo, dili, Hangtod sa makapito, kondili, Hangtod sa kapitoag-pito.+ 23  “Mao nga ang gingharian sa mga langit nahisama sa usa ka tawo, usa ka hari,+ nga buot makighusay sa mga utang+ sa iyang mga ulipon. 24  Sa misugod siya sa pagpakighusay kanila, dihay gidala sa sulod nga usa ka tawong nakautang kaniyag napulo ka libo ka talanton [=60,000,000 ka denario]. 25  Apan tungod kay siya walay ikabayad niini, gimando sa iyang agalon nga siya ug ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan niyang butang ibaligya aron makabayad.+ 26  Busa mihapa ug miyukbo kaniya ang ulipon, nga nag-ingon, ‘Angan-angana intawon ako ug bayran ko ra ikaw sa tanan.’ 27  Kay natukmod sa kaluoy, gipahigawas+ sa agalon ang maong ulipon ug gipapas ang iyang utang.+ 28  Apan kanang ulipona milakaw ug nakasugat sa usa sa iyang mga isigkaulipon nga nakautang kaniyag usa ka gatos ka denario;+ ug, sa nakuptan niya siya, gituok niya siya, nga nag-ingon, ‘Bayri ang imong giutang.’ 29  Busa ang iyang isigkaulipon mihapa ug nangaliyupo kaniya, nga nag-ingon, ‘Angan-angana+ intawon ako ug bayran ko ra ikaw.’ 30  Ugaling, wala siya mosugot, kondili milakaw ug iyang gipabalhog siya sa bilanggoan hangtod nga makabayad siya sa utang. 31  Busa, sa pagkakita sa iyang mga isigkaulipon sa mga butang nga nahitabo, sila naguol pag-ayo, ug sila nangadto ug gipatin-aw sa ilang agalon ang tanang butang nga nahitabo.+ 32  Unya siya gipatawag sa iyang agalon ug giingnan siya, ‘Daotan nga ulipon, gipapas ko ang tanan nimong utang sa nangaliyupo ka kanako. 33  Dili ba, sa baylo, angay unta nga maluoy+ ka sa imong isigkaulipon, ingon nga ako naluoy+ usab kanimo?’ 34  Niana ang iyang agalon, kay napungot,+ mitugyan kaniya ngadto sa mga magbalantay sa bilanggoan, hangtod nga mabayran niya ang tanang utang. 35  Sa samang paagi+ makiglabot usab kaninyo ang akong langitnong Amahan kon ang matag usa kaninyo dili magpasaylo sa iyang igsoon gikan sa inyong mga kasingkasing.”+

Mga Footnote